יבול שיא
הרפת והחלב
תלמיד עם עדר פרות במקווה

מתווה האוצר שנחתם ב-2018 – חיסול הרפת המשפחתית

5 דק' קריאה

שיתוף:

האיום להפעיל את מתווה האוצר לא פג גם כיום – צריך להיערך למנוע את יישומו. באם האוצר יתעקש ליישם את מתווה 2018, יש להשבית את הענף, לשפוך חלב או לשלוח לייבוש. הנזק שגורם המתווה לרפתנים הוא עצום  – יש להתנהג כמו החקלאים הצרפתים! כך מאמין יוני בר יוסף, שעבד עשרות שנים במשרד החקלאות וליווה את הרפורמות השונות בענף

 

לקראת סוף 2018, יצא שר האוצר במהלך של מתווה חדש לענף הרפת, בסופם של דיונים בין הגורמים השונים – משרדי החקלאות, הכלכלה, התאחדות מגדלי בקר, התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים, אושר ונחתם ההסכם.  אני מכיר את ענף הרפת משנת 1974, כלכלן במשרד החקלאות, בלשכת הדרכה באזור לכיש ובהמשך, כאחראי ארצי על כלכלת בע"ח בשה"מ.

ליוויתי בעבר את הרפורמה הראשונה בענף הרפת בשנת 2000 ואת מתווה לוקר בשנת 2013. בשתי הרפורמות האלו, לא היו נתונים על השפעת הרפורמה אצל מקבלי ההחלטות. לדוגמה, איזה היקף פרישה של רפתנים מושביים מענף הרפת, יתרחש בגין הרפורמה? או, מה היכולת הכלכלית והכספית של הרפתות המושביות הקטנות, להשקיע בהגדלת הרפת?
במתווה הנוכחי חזרו על אותן שגיאות. לדוגמה, לא נערך סקר שיבחן את השפעת הרפורמה על הרפת המושבית, כגון היכולת הכספית להגדלת הרפת, היכולת להגדיל את הרפת מייצור של 700,000 ל' לשנה ל-1,200,000 ל' לשנה, ברפת קיימת ובעיות נוספות אחרות.

איסוף נתונים ועריכת סקר

לאחר קבלת המתווה, התארגן ועד עצמאי של רפתנים מושביים, לעצור את המתווה ועתר נגד התאחדות מגדלי בקר. נתבקשתי להכין את חוות הדעת הכלכלית.
להכנת חוות הדעת הכלכלית היה הכרח באיסוף נתונים עדכניים ועריכת סקר ברפתות מושביות – כיצד יגיבו למתווה ולדרישה להגדלת הרפת המושבית, מייצור של 0.7 מ'  לייצור שנתי של 1.2 מ' ליטר. המאמר כולל :

 1. תוצאות סקר ברפתות מושביות, שמשקף את עמדת הרפתנים על הפחתת מחיר ל' חלב הכלול במתווה, ויכולת הרפתנים להגדיל את השטח הנוכחי של הרפת, לייצור של 1.2 מיליון ל'.
 2. הנזק הכלכלי לכלל רפת החלב, עקב הפחתת המחיר במתווה האוצר.
 3. בדיקת היתכנות עסקית להגדלת הרפת המושבית ל–1.2 מיליון
 4. הנזק הכלכלי לכלל רפת החלב עקב מתווה האוצר.
הפתחת מחיר החלב במתווה

במתווה האוצר מופיעות שלוש הפחתות מחיר:

 1. הפחתת מחיר ראשונה – מקבילה או דומה להפחתות בגין הפריון.
 2. הפחתה שנייה – היטל "תנובה", עקב דרישת המחלבות להעלאת מחירי מוצרים בפיקוח.
  האוצר התנגד, תנובה פנתה לבג"ץ והאוצר החליט לא להמתין לפסיקת בג"ץ והוסיף במתווה, הפחתת היטל "תנובה" – 16.5 אג' במשך 4 שנים (הורדה דווקא מהרפתנים). במתווה 2018, ההפחתה של 16.5 אגו' לא תוחזר לרפתנים והפגיעה ברווחיות הרפת, תהא קבועה לכל אורך חיי הרפת.
 3. הפחתה שלישית – הפחתת פריון של 2.75% בשנה עד 2025, לאחר שנה זו הפחתות שנתיות בשיעור 2% לשנה.
כיצד משפיעה הפגיעה ברווחיות הרפת, עקב הפחתת מחיר 0.165 ש"ח לליטר חלב ₪ במשך 10 שנים? מה סכום הנזק הכספי לכל הענף?

מכסת חלב לשנת  2019  1,518,840 ל' בהנחה שזו המכסה הקבועה ל–10 שנים.
רווח הרפת יפחת  0.04 ₪ לליטר שנה  2019                   60.8 מיליון ₪
רווח הרפת יפחת  0.095 ₪ לליטר שנה  2020                144.3 מ' ₪
רווח הרווח יפחת  0.150 ₪ לליטר שנה 2021                 227.8 מ' ₪
רווח הרפת יפחת  0.165 ₪ לליטר  שנה 2022               250.6 מ' ₪
רווח הרפת יפחת לליטר שנים 2023 עד 2028 1,504 מיליון ₪

ס"ה הפחתת רווח הרפת ל–10 שנים                        2.187 מיליאר ₪
הפחתת הרווח לפני מס, לכלל רפת החלב, במחירים נומינליים ל-10 שנים, שני מיליארד ומאה שמונים ושבעה  מיליון ₪

 

השפעת מתווה האוצר על הרפת המושבית
1. ביצוע סקר ברפת המושבית על השפעת המתווה

בעזרתו של  רן יערי, מנהל מרכז המזון יציב בבאר טוביה,  נערך סקר בין הרפתות המושביות, שלהן המרכז מספק מזון. הסקר כלל את השאלות הבאות לרפתן:
א. האם תפרוש עקב המתווה החדש?
ב. האם אתה יכול להגדיל את הייצור מ-700,000 ליטר חלב ל–1.2 מיליון ל', בשטח הקיים של הרפת?
ג. האם אתה צריך לעבור עם רפת החלב ומכון החליבה למקום אחר? כאשר סככת פרות תשמש סככה לגדול עגלות.

 

הכנת תוכנית עסקית על כדאיות הגדלת הרפת מ- 0.7 ל' ל–1.2 מ' ליטר.

תוצאות הבדיקה הכלכלית על חיסול הרפת המשפחתית

2.1 תוצאות סקר רפתות מושביות באמצעות מרכז מזון יציב באר טוביה סוף 2018

השפעת מתווה האוצר 2018, הגדלת ייצור הרפת מ-700,000 ליטר ל–1.2 מ' ליטר.

נתוניםהתפלגות הרפתותאחוז
סגירת רפת1218.2%
רפת שיכולה להרחיב במקום קיים2639.4%
רפת שחייבת להרחיב באתר אחר2842.4%
ס"ה רפתות במדגם66100.0%

 

מדגם של 66 רפתות, הינו מדגם מייצג לכלל הרפתות המושביות. לפי נתוני מועצת החלב לשנת 2019, יש במושבים 794 רפתנים, חלק משמעותי של הרפתות מתופעלות כשותפויות.

לאור תוצאות הסקר, איזה השפעה תהיה על כלל היצרנים במשק המשפחתי?

מכסת החלב למשק המושבי לשנת 2019 – 639,560 ליטר. מכסה ממוצעת לרפת כ-800,000 ל'.

לפי  תוצאות הסקר, למתווה האוצר עשויה להיות השפעה על החלטות הרפתנים על המשך ייצור חלב.

סקר
סקר

מסקנות:

 1. הנתון "סוגרים את הרפת", כמות החלב שעשויה להשתחרר עם יישום המתווה שנחתם –   400 מיליון ל'.
 2. רפתות שלא תוכלנה להרחיב את הרפת בשטח הקיים, לא תעבורנה לשטח אחר – אין כל הצדקה כלכלית, למעבר רפת לשטח אחר. אפשר להניח, שחלק מהרפתנים יחליט לפרוש, לא ידוע איזה אחוז יפרוש.

באתר שבו קיימת רפת,  ההרחבה של הרפת לפי מתווה האוצר, תהיה מוגבלת מגודל האתר הנוכחי של הרפת.

 1. המתווה משנה את כללי המשחק וחורץ את גורלה של הרפת המושבית.

2.2. תוצאות בדיקת היתכנות הכלכלית  לליטר חלב להגדלת ייצור חלב של 700,000 ל' לייצור של 1.2 מ' ליטר

כל הנתונים הכלכליים מראים שלא כדאי להקים היום רפת חדשה.
לדברי מתכנן הרפתות,  שממנו קבלתי את נתוני ההשקעה ברפת להרחבה, הוצע למספר קיבוצים להקים רפת חדשה והם סרבו בטענה שזו לא השקעה רווחית.

כלומר, במידה ובעלי רפתות מושביות שירצו לעבור אתר חדש, יבדקו את הכדאיות הכלכלית, יגיעו למסקנה, שמעבר לאתר חדש עם רפת חולבות והקמת מכון חליבה – לא כדאית מבחינה כלכלית

הנתונים שהתקבלו מבדיקת התכנות כלכלית הן כדלהלן:

הפחתות המתווה  לליטר חלב
נתונים
מחיר ליטר חלב רבעון 1 20191.9622
הפחתות תנובה במשך 4 שנים 2019 – 20220.165
ס"ה הפחתות המתווה (במקום הפחתות הפריון)  במשך 5 שנים 2024-20200.23
ס"ה הפחתת במתווה0.395
הפחתת פריון בשנת 2025 2.75%
ס"ה הפחתות בגין פריון 2% לשנים 2025 , 2026 – 20280.135
מחיר ליטר חלב בשנת 20241.597
מחיר ליטר חלב בשנת  2029  סיום תוכנית עסקית בתום 10 שנים1.462

מחיר ליטר חלב בניכוי הפחתות המתווה והפריון משנה 2019 – 2028

תוצאות הניתוח הכלכלי וסיכום העבודה
לא נלקחה התייעלות הרפת הרב שנתית, כחלק מהבדיקה הכלכלית.

בניתוח הכלכלי נבחנו ארבע חלופות בש"ח, והמסקנות מהניתוח שנמצא אצל המחבר הן:

האפשרות היחידה להרחיב רפת חלב מושבית, מייצור של 700,000 ל' לייצור של 1,200,000 ל', היא בשטח הנוכחי של רפת, עם קבלת מענק לציוד, סככות ומכון חליבה.

ס"ה ההשקעה הנדרשת לאחר ניכוי המענק – 1.367 מיליון ש"ח, מבנים וציוד ורכישת בע"ח. החזר ההשקעה הוא 9 שנים, תקופה ארוכה ודורשת מימון בריבית נמוכה.

הנזק השנתי הממוצע לרפת, מהפחתת מחיר של ליטר חלב בגין המתווה הוא עצום – לרפת מושבית המייצרת 800,000 ליטר לשנה 115,200 ₪ לרפת קיבוצית המייצרת 4 מ' ליטר לשנה  576,000 ש"ח. הנזק במצטבר לענף הרפת לפי מכסה קבועה של 2019, הפחתת הרווח לפני מס במחירים נומינליים ל-10 שנים, שני מיליארד ומאה שמונים ושבעה  מיליון ₪ לשנה –  187 מיליארד ₪!

הפחתת מחיר ליטר חלב – מ-1.962 ברבעון הראשון של שנת 2019, למחיר של 1.462 ₪ לליטר חלב רבעון הראשון בשנת 2029, לאחר כל ההורדות במתווה האוצר – תהפוך את ייצור החלב, לייצור לא רווחי.

החתימה על הסכם המתווה משנת 2018 ע"י נציגי ההתאחדות, התנועות ושר החקלאות, ללא בדיקת היתכנות כלכלית של מתווה האוצר והשפעתו על רווחיות ענף הרפת, מעידה על קלות דעת.
אני מעריך שאם המתווה היה נבדק כלכלית, ייתכן שמישהו היה מתעורר ומתנגד למתווה. נציגי הקיבוצים היו מעוניינים במכסת הייצור המושבית, שאלת ההיתכנות הכלכלית לא נבדקה.
תמיכת נציגי הרפת המושבית במתווה האוצר, לא מובנת ומעידה על חוסר רצינות בקבלת החלטות.

עם סיכומי שנת 2019 שבה נרשמה ירידה ברווחיות, חל שינוי ביחס למתווה שנחתם ע"י נציגי התנועה הקיבוצית והמושבית. יש להתארגן למאבק משותף אם האוצר יחליט על יישום המתווה.

במידה והאוצר יחליט על יישום מתווה 2018 יש להשבית את ענף הרפת, לחלוב ולשפוך חלב, או לשלוח לייבוש בלבד, שלא יהיה חלב נגר לאספקה. ממצאי התוכנית העסקית הראו שהנזק השנתי לכל רפת בנפרד ולכלל הענף הוא עצום – לא להסס !!!! צריך ללמוד מהחקלאים בצרפת.

כל מי שמעוניין להמשיך להשקיע ברפת חלב, או בכל השקעה אחרת, חייב בהכנת תוכנית עסקית, לבדיקת היתכנות ההשקעה. בכל שנה פושטים רגל בישראל, ולא בגלל הקורונה, כ–50,000 עסקים קטנים.

חיסול הרפת המשפחתית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתחיל בהודעה של דוברות המשטרה – גניבות בקר בשווי של מאות אלפי שקלים. כתב אישום הוגש באמצע ינואר האחרון, בגין עבירות של גניבות בקר וקשירת קשר לביצוע פשע נגד 3 נאשמים, שגנבו עשרות פרות
2 דק' קריאה
משפ' יעקב עדיין ממשיכה ברפת רציתי מאוד לבקר ברפתות השכנות בחבל תענך שהולכות ונעלמות וכך, היה מרגש מאוד לפגוש את זוג המבוגרים – רחל ואליהו יעקב, יחד עם ירמי בנם הצעיר, שהוביל אותי בחום.
7 דק' קריאה
יוחאי קמחי בעין חרוד איחוד קצת לפני המלחמה יצאתי לפגוש איש מיוחד בעין חרוד עם עשייה בלתי פוסקת במשך עשרות שנים, עם דגש על הרפת. כל הפיתוח בענפי החקלאות בקיבוץ עין חרוד איחוד, עבר
6 דק' קריאה
פוסט אחד שהניע אנשים רבים בתקופת המלחמה שנים רבות שאני מלווה את רפתות העוטף במסגרת תפקידיי בענף. במבצעים הביטחוניים המיוחדים, השתדלתי להתנדב ליום-יומיים בחליבות ברפת, שהעובדים שלה פונו בצו צבאי והיא נשארה ללא צוות.
3 דק' קריאה
חודשים רבים של השקעה בקידום המועמדות בכל משקי הקיבוצים וביום שלישי 14.2 התקיימו הבחירות והדרמה הייתה גדולה. בשעות הלילה נספרו הקולות וליאור שמחה נבחר לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוצית. הוא יחליף בתפקיד את ניר מאיר
2 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן