יבול שיא
הרפת והחלב
Picture1

בחינת תכשירים להדברת גדודנית פולשת בגידול תירס מתוק

5 דק' קריאה

שיתוף:

ניצן כהן – מדריך הגנת הצומח, שה"מ; רוחי רבינוביץ' – מדריכת הגנת הצומח, מרכז חקלאי העמק; מתן גור אריה – אדמה מכתשים; עופר שטרן – גדות אגרו; ינון גוזובסקי – אדמה אגן; גבי קולודני – תרסיס

מבוא

גדודנית פולשת (Spodoptera frugiperda) היא מזיק פולש רב-פונדקאי, בעל תפוצה עולמית, המהווה בעיה חמורה במגוון גידולים בעולם, ובמקרים רבים יש קושי בהדברתו. המזיק חדר לישראל בקיץ 2020, והוא תוקף בעיקר את גידול התירס, אך נכון להיום זוהה גם בגידולים סורגום וסיטריה. בתירס נגרם נזק החל משלב ההצצה ועד לסיום הגידול. הזחל ניזון מכל חלקי הצמח, בהתאם לשלב הגידול, והוא לרוב חבוי בין העלים או בקלח, ולכן במקרים רבים תוצאות הריסוס של חומרי ההדברה אינן טובות דיין, כך שזחלים רבים שורדים והנזק נמשך. מטרת הניסוי הנוכחי היא לבחון את יעילותם של תכשירי הדברה שונים כנגד המזיק, בהשוואה להיקש לא מטופל.

חומרים ושיטות

הניסוי נערך בקיבוץ טירת צבי בחלקת תירס מתוק מזן "רויאלטי", שנזרעה בתאריך 23/9/2022. הניסוי כלל שישה טיפולים והוצב במתכונת של בלוקים באקראי ב-5 חזרות (טבלה 1). לניסוי נבחרו תכשירים מורשים או שנמצאים בתהליך רישוי מתקדם בגידול. כל חזרה כללה שתי ערוגות באורך 10 מטרים (2 שורות של צמחים בערוגה). בוצעו שני ריסוסים בשלב 3-4 עלים, בתאריכים: 19/10/2022 ו- 25/10/2022. ספירת אפס נערכה ב-18/10/2022. הריסוס בוצע במרסס גב לחץ עם מוט מותאם לריסוס ערוגה, בנפח של 20 ליטר/דונם, על ידי רסס יחיד בכל מועד. הערכות בוצעו ב-24/10/2022 (S1+5) וב-31/10/2022 (S2+6). הערכת נגיעות אפס נעשתה על ידי ספירת כל הצמחים בשורה הפנימית בערוגה הדרומית, ונספרו גם כל הצמחים הנגועים באותה שורה, לצורך חישוב אחוז הנגיעות. צמח נגוע הוגדר כצמח שלפחות באחד משלושת עליו העליונים הופיעו סימני כרסום טריים. בנוסף, נדגמו 5 צמחים מכל חזרה בשורה הפנימית של הערוגה הצפונית ונמנו מספר הזחלים החיים הגדולים (מעל אורך 1 ס"מ) והקטנים. תוצאות הניסוי נבחנו במבחן שונות על פי טוקי בתוכנת JMP, גרסה 7, P<0.05.

טבלה 1: רשימת הטיפולים בניסוי

טיפולריכוז/מינון לדונםחומר פעילקבוצת פעילות לפי IRACחברה משווקת
קורגן + דסיס*20 + 200CHLORANTRANILIPROLE + DELTAMETHRIN28 + 3גדות אגרו
ארמדה50METHOXYFENOZIDE + SPINETORAM18 + 5תרסיס
אוברטופ30EMAMECTIN BENZOATE + ACETAMIPRID6 + 4אדמה – אגן
רימון פאסט150BIFENTHRIN + NOVALURON3 + 15אדמה -מכתשים
דנים10EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON6 + 15אדמה – מכתשים
היקשללא טיפול

* התכשיר דסיס עבר ועדת רישוי וממתין לאישור סופי לשימוש בתירס.

תוצאות

הערכת הנגיעות בספירת אפס, שנערכה יממה לפני הריסוס, הראתה כי אין הבדל מובהק ברמת הנגיעות ההתחלתית בטיפולים השונים, כשהממוצע שנספר היה 14.5 אחוז צמחים נגועים בחלקה (איור 1).

איור 1
איור 1

איור 1: ממוצע אחוז הצמחים הנגועים לטיפול, בספירת האפס, שנערכה יום לפני הריסוס, בתאריך 18/10/2022. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הטיפולים[אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05 במבחן טוקי]

תוצאת הערכת הנגיעות לאחר חמישה ימים ממועד הריסוס הראשון מופיעות באיורים 2 ו- 3. במהלך חמשת הימים שחלפו מאז הריסוס, המשיכה רמת הנגיעות בהיקש (15.5 אחוז) לעלות בקצב מהיר לרמה של 54.9 אחוזי נגיעות בצמחים (איור 2). ניתן לראות ששני טיפולים בלבד, קורגן בשילוב דסיס וארמדה, הפחיתו במובהק את אחוז הצמחים הנגועים, בהשוואה להיקש. עם זאת, נמצא כי הטיפולים בתכשירי ההדברה לא נבדלו במובהק זה מזה. למרות הבדלים במדד אחוז הנגיעות בצמחים, לא התקבל הבדל מובהק במדד מספר הזחלים לצמח (איור 3).

איור 2
איור 2

איור 2: ממוצע אחוז הצמחים הנגועים לטיפול, בספירה שנערכה בתאריך 24/10/2022, לאחר חמישה ימים ממועד הריסוס הראשון [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05 במבחן טוקי]

איור 3
איור 3

איור 3: ממוצע מספר הזחלים החיים במדגם של חמישה צמחים נגועים בחזרה, בספירה שנערכה בתאריך 24/10/2022, לאחר חמישה ימים ממועד הריסוס הראשון [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05]

תוצאות הערכת הנגיעות לאחר שישה ימים ממועד הריסוס השני מופיעות באיורים 4 ו- 5. ניתן לראות שכל הטיפולים הובילו לירידה מובהקת באחוז הצמחים הנגועים, בהשוואה להיקש (איור 4). כמו כן, ניתן לראות שבהערכה זו בכל הטיפולים המרוססים פחתה רמת הנגיעות מאז מועד ההערכה הקודם (איורים 2 ו- 4), בניגוד להיקש, שבו הנגיעות המשיכה לעלות מ-54 ל-67 אחוזי נגיעות בצמחים. לא נמצא הבדל מובהק בין ארבעת הטיפולים: קורגן בשילוב דסיס, ארמדה, דנים ורימון פאסט (איור 2), אך הטיפול בקורגן בשילוב דסיס נבדל במובהק מהטיפול באוברטופ. למרות הבדלים במדד אחוז הנגיעות בצמחים בטיפולים השונים, לא התקבל הבדל מובהק בטיפולים המודברים מבחינת מספר הזחלים לצמח, אך כל הטיפולים נבדלו במובהק מההיקש (איור 5).

איור 4
איור 4

איור 4: ממוצע אחוז הצמחים הנגועים לטיפול בספירה שנערכה בתאריך 31/10/2022, לאחר שישה ימים ממועד הריסוס השני [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05 במבחן טוקי]

איור 5
איור 5

איור 5: ממוצע מספר הזחלים החיים במדגם של חמישה צמחים נגועים בחזרה, בספירה שנערכה בתאריך 31/10/2022, לאחר שישה ימים ממועד הריסוס השני [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05 במבחן טוקי]

סיכום

ההתמודדות עם גדודנית פולשת עלולה להיות קשה. בשנה זו, שהתאפיינה בנגיעות גבוהה במזיק החל מחודש יוני, עלה במקרים רבים קושי בהדברתו.

בניסוי הנוכחי, שבחן את ההשפעה של תכשירים על המזיק בגידול תירס מתוק בעונת הסתיו באזור עמק בית שאן, נמצא שהתכשירים: קורגן בשילוב דסיס וארמדה הפחיתו במובהק את עוצמת הנגיעות במזיק, בהשוואה להיקש, לאחר חמישה ימים ממועד הריסוס הראשון. יתר התכשירים במועד זה לא נבדלו במובהק מההיקש (איור 2). למרות זאת, לא התקבל הבדל במדד סך כל הזחלים הממוצע לטיפול (איור 3), בשל מדגם קטן מדי או שונות הנובעת במידה רבה מאופיו של המזיק. המזיק נוטה להטיל עשרות עד מאות ביצים בתטולה, ומהן בוקעים זחלים רבים, שייספרו בעת הדיגום, אך בסופו של דבר, במרבית המקרים שורדים רק זחל אחד או שניים, לכל היותר. דהיינו, לנקודת הזמן שבה צמח נדגם בשדה מרגע ההטלה ועד לדיגום, יש השפעה רבה על מספר הזחלים הנספרים, ועובדה זו משפיעה מאוד על השונות במדד ספירת הזחלים עצמם.

בספירה שבוצעה לאחר שישה ימים ממועד הריסוס השני נמצא כי בעוד אחוז הצמחים הנגועים בהיקש הוסיף לעלות, כל הטיפולים המרוססים הובילו לירידה ברמת הנגיעות ביחס לעצמם מאז ההערכה הקודמת, וכולם נבדלו במובהק מההיקש (איור 4). בספירה זו לא נמצא הבדל במספר הזחלים החיים בטיפולים המרוססים, אך כולם נבדלו במובהק מההיקש (איור 5).

לסיכום, התכשירים שנבדקו מורשים לשימוש בגידול התירס (למעט דסיס), והם נמצאו יעילים להדברת המזיק במידה זו או אחרת.

הבעת תודה

תודתנו נתונה למגדל אבידע אלון מקיבוץ טירת צבי על הקצאת החלקה ועל שיתוף הפעולה המלא מהלך תקופת הניסוי.

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי. על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד. אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של החתומים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נחמיה מצוינים ממושב הודיה מספר לעמרם קליין על השתלשלות חיו ואיך הצליח לשלב בין חקלאות לחיים כלוחם אש במערך הכבאות וההצלה * סיפור חיים  נחמיה, יו"ר עמותת רֶשֶֶף, איגוד הגמלאים של מערך הכבאות וההצלה,
3 דק' קריאה
בשעה טובה ולאחר שנה מאומצת ועקבית, הערב התכנסה ועדת המנכ״לים שהוקמה מכח החלטת ממשלה 1752 לעניין קביעת מכסת עובדים זרים, בה קבענו לראשונה כי מכסת העובדים הזרים לחקלאות תעמוד בשנה הקרובה על 70,000. בהתאמה,
״מדובר בהחלטה חשובה אשר מחזקת את החקלאים בישראל המשוועים לידיים עובדות כדי לספק תוצרת חקלאית ולהמשיך ולחזק את ביטחון המזון של אזרחי ישראל. חקלאי ישראל ממשיכים לעבוד ולעבד את אדמותיהם בגבולות, זאת תחת אש
תפוחי אדמה, צנוניות, עגבניות שרי וגם בטטות. השטחים החקלאיים בעוטף עזה מספקים כ-50% אחוז מסך הדרישה הקלורית השנתית של אוכלוסיית ישראל. קבוצת מחקר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב בחנה את השפעת המלחמה על ייצור המזון באזור

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן