יבול שיא
הרפת והחלב
shutterstock 2018095229

הדברת עשבים  באספסת רב שנתית

6 דק' קריאה

שיתוף:

יפתח גלעדי2, אכדרי גיא1,  חנן איזנברג1 , אודי דפנה3, דניקו שמידט3

1המחלקה לחקר עשבים, מרכז מחקר נוה יער, מינהל המחקר החקלאי

2חוות עדן, מו"פ עמק המעיינות, 3 גד"ש מעוז חיים

תקציר

בחינה של הדברת עשבים קשי הדברה (קייצת ופרתניון) התבצעה באביב 2022, בשטח אספסת של גד"ש מעוז חיים, בעמק בית שאן. המבחן הוא עבודת המשך לניסויים שהתבצעו בשנים האחרונות ולמספר עבודות וניסויים שהתבצעו משנת 2004 ואילך. מטרת הניסוי הייתה המשך בחינה של מספר תכשירים להדברה ומניעת הצצה, של עשבים קשי הדברה באספסת מבוססת.

הריסוס התבצע בתאריך 17.2.22, לאחר קציר השטח בחורף. תוכנית הניסויים כללה 5 טיפולים שנערכו ב- 6 חזרות, במתכונת של  "בלוקים באקראי". במהלך הניסוי נערכו תצפיות חזותיות שבהן הוערך השיבוש בעשבים לאורך הזמן והתפתחות הגידול והתאוששות האספסת מריסוס התכשירים (פיטוטוקסיות).

לאחר הריסוס ניתן לראות שהאספסת נפגעה בכל הטיפולים. בהערכה שהתבצעה לפני הקציר הראשון המסחרי, האספסת התאוששה בכל הטיפולים, בדומה לביקורת הלא מטופלת. שילוב תכשירי היט ולונטרל עם תכשירי דיאורקס וכרמל התגלה כמוצלח מאוד בהדברת העשבים ומניעת הצצתם עד לסוף ניסוי זה (תחילת יולי 2022). מומלץ לבחון את השילובים בתצפיות מסחריות ולשקול המשך בחינתם שנה נוספת, על מנת לבסס את ממשק ההדברה של עשבים קשי הדברה אלו.

מבוא

האספסת הינה גידול מספוא רב שנתי, המגודל בישראל על פני שטח של כ- 15,000 דונם. מספר מיני עשבים רחבי עלים ודגניים גורמים לבעיות קשות במהלך הגידול, עד כדי שיבוש השחת והפיכתה לשחת סוג ב', או לפסילתה. חלק מהעשבים רחבי העלים נחשבים לקשי הדברה והעיקריים הם: קייצת מסולסלת (Conyza bonariensis), פרתניון אפיל (Parthenium hysterophorus) ושלשי רגלני (Thrianthema portulacastrum ).

התכשירים המורשים להדברת רחבי עלים באספסת הם דאקטל (chlorthal dimethyl), דיביקן (2.4-DB), רגלון (diquate) וקרב (propyzamide). התכשירים המורשים הנ"ל אינם יעילים בהדברת עשבים אלה.

הטיפול המקובל כיום מתבצע בין קציר שחמיצי החורף, באמצעות קוטלי ומונעי הצצת עשבים, במטרה למנוע את הצצת עשבי קיץ הנ"ל ונוספים. קוטל העשבים ירוסס על אספסת מבוססת ומעמיקת שורש, מעונת הגידול השנייה ואילך, היכולה להתאושש לאחר שנפגעה (הצהבת הנוף ועיכוב בגידול) מריסוס  תכשירים אלו.

בניסויים שנערכו בשנים האחרונות הצלחנו לאתר שני תכשירים היכולים להדביר את העשבים הבעייתיים הנ"ל באופן חלקי והם: סנקור (Metribuzin) ודיאורקס (Diuron) בתוספת שטח 0.1% DX.

טיפולי ההדברה המסחריים בשטחי האספסת בעמק בית שאן מבוססים על תכשירי הדיאורקס, הסנקור ושילוביהם, כאמור. הפחתת השיבוש המתקבלת היא גבוהה, כפי שראינו גם בניסוי זה, אך רמת השיבוש הנותרת עדיין מפחיתה את יבולי השחת ופוגעת קשה באיכותה, עד כדי פסילתה. לכן קיימת חשיבות רבה למציאת אפשרויות הדברה נוספות וחיזוק טיפולי ההדברה הקיימים הנ"ל.

בשנים האחרונות בחנו מספר תכשירים נוספים ושילוביהם עם הדיורקס והסנקור. בשנה שעברה המשכנו לבחון את התכשירים "היט" Saflufenacil)) ולונטרל (Clopyralid). התכשירים נבחנו בהשוואה לטיפולי סנקור ודיאורקס. חלק מהטיפולים הדביר היטב את העשבים וחלק פגעו באספסת בדרגות חומרה שונות (1. אכדרי וחובריו 2019. 2. גלעדי וחובריו 2020. 3. גלעדי וחובריו 2021).

בהתאם לכך המשכנו השנה לבחון את תכשירי לונטרל והיט בשילובים שונים, בהשוואה לתכשירי סנקור ודיורקס.

מטרת הניסוי: בחינה של מספר תכשירים להדברה ומניעת הצצה של עשבים קשי הדברה באספסת מבוססת.

שיטות וחומרים

הניסוי התבצע בשטח אספסת שנה שלישית של גד"ש מעוז חיים , בעמק בית שאן.

השטח עובד וטופל במהלך עונות הגידול כמקובל על ידי המשק, פרט לטיפולי הדברת עשבים בשטח הניסוי עצמו.

הכרב: חיטה לגרגרים. מועד הזריעה היה 24.10.19 . בשנה זו השטח נמצא בעונת הגידול השלישית והאחרונה.

קציר השטח בחורף התבצע בתאריך 14.2.22 ואחריו התבצע ריסוס התכשירים בניסוי.

מועד ריסוס הניסוי היה 17.2.22, לאחר הקציר כאמור. הפעלת התכשירים במים התבצעה בתאריך .18.2.22 בכמות של 20 מטר קוב מים. בהמשך הגידול התבצעו הקצירים לשחת וההשקיה בניסוי, כחלק מהשדה המסחרי.

תוכנית הניסוי  (ראה טבלה מספר 1) כללה 5 טיפולים שנערכו ב- 6 חזרות בנות 10 x 2 מטר כל אחת, במתכונת של  "בלוקים באקראי".

טבלה מספר 1: רשימת הטיפולים בניסוי: התכשירים, המינונים והחברה המשווקת

שם הטיפול\ התכשירמינון בסמ"ק\גרם לדונם או ריכוזהחומר הפעיל ותכולתותואריתהמשווק
כרמל +דיאורקס75 +200Metribuzin + Diuronת.ר + ת.רגדות + אגן
לונטרל + היט75 + 7Clopyralid + Saflufenacilת.מ. + ג.רתרסיס + כצט
לונטרל + היט + דיאורקס75 +7 + 200+Clopyralid + Saflufenacil Diuronת.מ + ג.ר + ת.רתרסיס + כצט + אגן
לונטרל + היט + כרמל +דיאורקס75 + 7 + 75 + 200 Saflufenacil +Clopyralid+ Metribuzin + Diuronת.מ + ג.ר + ת.ר +ת.רתרסיס+כצט + אגן+ גדות
היקש      

הערה: כל הטיפולים התבצעו בתוספת שטח DX 0.2%.

הריסוסים בוצעו במרסס גב מוטורי, מצויד במוט לריסוס קרקע ועליו פומיות T. JET 110015, בנפח תרסיס של 20 ליטר לדונם. במועד הריסוס האספסת נמצאה לאחר הקציר, לפני תחילת לבלוב הצמחים. השטח היה משובש ברמה גבוהה בהצצות של קייצת מסולסלת ופרטניון. העשבים נמצאו בשלבים של פסיגים עד צמחים בעלי מספר עלים ובעלי שושנת עלים קטנה.

במהלך הניסוי נערכו תצפיות חזותיות שבהן הוערך השיבוש בעשבים (קייצת ופרתניון) לאורך הזמן, במהלך הקיץ. השיבוש הוערך באחוזים בהתאם לסולם דרגות מ-0 = אין עשבים/עשבים מתים עד 100 = שיבוש מלא ללא נזק פיטוטוקסי לעשב. התפתחות הגידול והתאוששות האספסת מריסוס התכשירים הוערכה באחוזים, בהתאם לסולם דרגות מ-0 = תמותת צמחים מלאה עד 100 = התפתחות יפה ללא נזק פיטוטוקסי.

ההערכות התבצעו מספר ימים אחרי הריסוס ובהמשך לפני ואחרי כל קציר עד לתאריך 6.7.22 (לאחר קציר חמישי), בסיום הגידול המסחרי של השטח. הערכת בריאות האספסת התבצעה לפני הקציר והשיבוש בעשבים הוערך לאחר הקציר. התבצעו 7 הערכות בתאריכים הבאים: 24.2.22, 9.3.22, 28.3.22, 11.4.22, 27.4.22, 6.6.22, 6.7.22 .

התוצאות נותחו סטטיסטית עפ"י  Kramer& Tukey ברמת מובהקות של P ≤ 0.05.

תוצאות

הדברת הקייצת, הפרתניון והפגיעה באספסת ובהתפתחותה מובאים באיורים הבאים.

1
איור מספר 1: בריאות האספסת באחוזים, כפי שהוערכה בשלושה מועדים. ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל סטטיסטי מובהק (P£0.05) בין העמודות באותו המועד

הריסוס בוצע במועד הרצוי באמצע החורף, בתאריך 17.2.22, מיד לאחר הקציר. ניתן לראות שהאספסת נפגעה בכל הטיפולים, ברמות חומרה שונות, שבוע לאחר הריסוס (24.2 – העמודות הכחולות). בהערכה השנייה שהתבצעה 39 יום לאחר הריסוס (העמודות הכתומות, לפני הקציר הראשון – קציר ניקוי), חלה התאוששות בטיפול התכשירים דיאורקס וכרמל (הטיפול המסחרי המקובל). עדיין האספסת הייתה פגועה בשלושת הטיפולים בהם משולבים התכשירים לונטראל והיט. ההערכה השלישית התבצעה לפני הקציר הראשון המסחרי, בתאריך 27.4.22, 67 ימים ממועד הריסוס (העמודות האפורות). במועד זה האספסת התאוששה בכל הטיפולים בדומה לביקורת.

2
איור מספר 2: הדברת העשבים (פרטניון, קייצת ונוספים) בתאריך 9.3.22 (20 יום לאחר הריסוס). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין טיפולי ההדברה

כל טיפולי ההדברה הדבירו היטב את העשבים ולא נמצאו הבדלים ביניהם, 20 יום לאחר הריסוס. כל הטיפולים נבדלו לעומת הביקורת שהייתה משובשת בפרטניון, קייצת ונוספים.

Screenshot 2023 06 26 164232
איור מספר 3: הדברת פרתניון באחוזים, כפי שהוערכה בשני מועדים. ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל סטטיסטי מובהק (P£0.05) בין העמודות באותו המועד

טיפולי דיאורקס וכרמל לבד ובשילוב היט ולונטרל הדבירו היטב הפרתניון לאורך זמן, עד להערכה האחרונה (בתאריך 6.7.22) שנעשתה 109 ימים לאחר הריסוס. במועד זה הדברת הפרתניון הייתה טובה יותר לעומת טיפולי היט ולונטראל ושילוב השניים עם דיורקס.

4

איור מספר 4: הדברת קייצת באחוזים, כפי שהוערכה בשני מועדים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין טיפולי ההדברה

כל הטיפולים הדבירו היטב הקייצת ומנעו שיבוש לאורך זמן, בהשוואה לביקורת שהייתה משובשת בקייצת ועשבים נוספים.

דיון

בחינה של הדברת עשבים קשי הדברה התבצעה באביב 2022 בשטח אספסת של גד"ש מעוז חיים, באזור שיפעה בעמק בית שאן.

הריסוס בוצע במועד הרצוי באמצע החורף, בתאריך 17.2.22, מיד לאחר הקציר. ניתן לראות שהאספסת נפגעה בכל הטיפולים לאחר הריסוס. בהערכה השנייה שהתבצעה 39 יום לאחר הריסוס, לפני הקציר הראשון (קציר ניקוי), חלה התאוששות בטיפול התכשירים דיאורקס וכרמל (הטיפול המסחרי המקובל). עדיין האספסת הייתה פגועה בשלושת הטיפולים בהם משולבים התכשירים לונטראל והיט. ההערכה השלישית התבצעה לפני הקציר הראשון המסחרי, 67 ימים ממועד הריסוס. במועד זה האספסת התאוששה בכל הטיפולים בדומה לביקורת (איור מספר 1).

כל טיפולי ההדברה הדבירו היטב את העשבים ולא נמצאו הבדלים ביניהם, 20 יום לאחר הריסוס (איור מספר 2).

טיפולי דיאורקס וכרמל לבד ובשילוב היט ולונטרל הדבירו היטב הפרתניון לאורך זמן, עד להערכה האחרונה (בתאריך 6.7.22) שנעשתה 109 ימים לאחר הריסוס. במועד זה הדברת הפרתניון הייתה טובה יותר בטיפולים אלו לעומת טיפולי היט ולונטראל  והטיפול של שילוב היט ולונטראל עם דיורקס (איור מספר 3). כל הטיפולים הדבירו היטב הקייצת ומנעו שיבוש לאורך זמן (איור מספר 4).

הריסוס התבצע השנה בהתאם למועד הרצוי (חודש פברואר) ולהוראות הטיפול החורפי בעשבים (מיד לאחר הקציר). לדבר זה משמעות גדולה בכל האמור בפגיעת הטיפולים בצמחי האספסת והתאוששות הגידול. כאשר הטיפול מתבצע במועד המתאים, השטח מתאושש במהלך החורף והקציר שנפגע ביבול, הוא קציר הניקוי (בסוף החורף). נקודה זו הוכחה בניסוי זה, במספר ניסויים שהתקיימו בעבר, ומוכרת בממשק הטיפול בעשבים בשטחי האספסת באזור בית שאן.

שילוב תכשירי היט ולונטרל עם תכשירי דיאורקס וכרמל התגלה כמוצלח מאוד בהדברת העשבים ומניעת הצצתם עד לסוף ניסוי זה (תחילת יולי 2022). מומלץ לבחון את השילובים בתצפיות מסחריות ולשקול המשך בחינתם שנה נוספת, על מנת לבסס את ממשק ההדברה של עשבים קשי הדברה אלו.

ספרות

  1. אכדרי ג., גלעדי י., אייזנברג ח., גבריאלי ב., שלו ש. (2019). הדברת עשבים באספסת רב קצירית – שדה אליהו, טירת צבי. סיכום נסיונות ותצפיות חוות עדן 2019, עמ' 49 – 55.
  2. גלעדי י., אכדרי ג., אייזנברג ח., סולץ ר., נויברט מ. (2020). הדברת עשבים באספסת רב קצירית – מסילות. סיכום נסיונות ותצפיות חוות עדן 2020, עמ' 77 – 81.
  3. גלעדי י., אכדרי ג., אייזנברג ח., דפנא א., שמידט ד. (2021). הדברת עשבים באספסת רב שנתית – מעוז חיים. סיכום נסיונות ותצפיות חוות עדן 2021, עמ' 12 – 7.

תודות:

למגדלים ששיתפו פעולה לאורך כל העונה ותרמו רבות להצלחת הניסוי.

למחלקה לעשבים נווה יער,  מו"פ בית שאן – על מימון הניסוי.

לאבי סלמון, שה"מ – על עזרתו הרבה בניתוח התוצאות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*תמונה ראשית: מרכז המבקרים לירקות בנחל עוז לפני ההרס המתקפה הרצחנית של ארגון הטרור חמאס, גבתה את חייהם של חקלאים, בעיקר בקיבוצי עוטף עזה. מנתונים שהגיעו לידינו התברר כי בבוקר ה-7 באוקטובר נרצחו בביתם
6 דק' קריאה
בקיבוץ נירים בעוטף עזה, שבאותה שבת שחורה נרצחו חמישה מחבריו וארבעה חברים נחטפו ע"י החמאס, כבר רצים קדימה, לא נחים, לא מפסיקים לעשות, ממשיכים לזרוע ולהכין את האדמות להמשך גידולי החורף ב-6.10.23, רק יום
3 דק' קריאה
"עשרות אנשים מגיעים מכל רחבי הארץ, מתל-אביב, מטבעון, מבאר-שבע. ובאחד הימים הגיעו תושבים מכפר-סבא באוטובוס שהעירייה שלהם העמידה לרשותם" צילומים: באדיבות המשפחה דודו מיכאלי הוא חקלאי מזה ארבעים שנה. עשרים שנה הוא היה בעל
4 דק' קריאה
חוק "סימון ארץ המקור" עומד להיכנס לתוקף בסוף שנה זו תמונה ראשית: אורן לביא. צילום: מישל אמזלג מנכ"ל משרד החקלאות אורן לביא קובע ש"ביטחון המזון של מדינת ישראל חייב להתבסס על תוצרת חקלאית מקומית".
2 דק' קריאה
מעגלי חיים ­- התארגנות משפטית מלידתנו עד מותנו, מזמן לנו מעגל החיים מפגשים ואירועים. במשפחה הגרעינית והמורחבת, בחברויות, לימודים, עבודה, טיולים ואירועים הנקרים בדרכנו. כאלה שכיף להיות בהם וכאלה שפחות. אנחנו חלק מחברה, אך
2 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן