Page 10 - KL1209
P. 10

הנטקב


                                                          רטניו הד סומע

                                "לחנב םירשג" לביטספב ופתתשה םיפלא

                              רדנסכלא לחנ תודג לע הילטיא קראפב םימי העברא ךשמב ךרענ לביטספה


      הריוואב םיעוריאה תא המתחש                                           לביטספב ופתתשה םיפלא
      לש ברעה הלוק ילילצל ,המוסק                                           הצעומה לש "לחנב םירשג ב"
       ליבוה ןוגינה תא .רהוז הקבר                                           ןווגממ ונהנו רפח קמע תירוזאה
     תא שגירש ,תיז לש יתיבה בכרהה                                             תועפוה ,תויוליעפו םיעוריא
     לש והלשב םיענ ברע דועב להקה                                             םייתונמא םיגציימו תורדהנ
                .ץיקה                                            הריוואמו םיליגה לכל םיביהרמ
        תילג ר"ד הצעומה תשאר                                             ןוגראו רדסמו החוטבו הטקש
       זכרמה תווצ תא הכרב לואש                                                     .תפומל
       הנשה םג חילצהש יתליהקה                                              תועפוה וחתפ לביטספה תא
       הרוצב לביטספה תא קיפהל                                             יי'ג-ידו יול יתיא לש תוביהרמ
       עוריא והז " :הרמאו תמלשומ                                             להקה תא וטיהלהש ,יזאקס
       קמע תליהק .הליהק ולוכש                                             וחתפנ םיעפומה .הז רחא הזב
       הלבמ ,תברועמ ,תרצוי - רפח                                            רעונ יבכרה לש שגרמ עפומב
      גציימ לביטספה .וידחי תגגוחו                                            רצוי רעונ :ימוקמה קורוקמ
      תונבל ונלש דימתמה ןוצרה תא                                             עפומ ונתנש ,תורוקמהמ קור
      םוקמ לכמ - תוליהק ןיב םירשג                                            םיעפומה דבלמ .תיצרא המרב
      תומלועה ןיב םירוביח .ליג לכבו                                           גנינפה םג םייקתה םיביהרמה
      יפויה םהש םינווגמהו םינושה                                          ופתתשה וב ,קורי קמעב יתחפשמ
      ןיב תבלשמש ונלש הליהקה לש                                            קתרמ חיש ברעו ,תוחפשמ תואמ
     םיבשומ ,םייתד םיבושי ,םיצוביק                                          לש התייחנהבו ןוריפ יש ברה םע
     סומסוקורקימ .םייתליהק םיבושיו                                                   .בגר תאיל
       ".היופש תילארשי הרבח לש                             )ינש זרא :םוליצ( "לחנב םירשג" לביטספ  המייקתה לביטספל ינשה םויב
       תונמדזהה תא הלצינ לואש   תינמאה לש "לכה הז םייחה"   קמע לש םיבדנתמה יפלאל   עיגה םירמזילכה ירחא .ליחתה   תיתנשה םירמזילכה תגיגח
     זכרמה תלהנממ דרפיהלו תודוהל        .יקסנישיו תנסא  היונפ העש לכ םישדקמש ,רפח  ויטיהל תא רשש ,תבש ימולש    תא הליחתהש ,תיתרוסמה
      תא הלהינש ,דלפ לעי יתליהקה  תודג לע המייקתה ישיש םויבו  ונהנ םיבדנתמה .הליהקה רובע  םייקתה רתוי םדקומ .םילודגה  םויה לש ראופמה לביטספה
      .תונורחאה םינשה 14-ב זכרמה  ,תיתרוסמה תבשה תלבק לחנה   הארשהה תררועמ האצרההמ   הרקוה עוריא תורבעמב ןודעומב  לוכה םצעב םשמו ,הנש 20 ינפל

                                                       םימחה ץיקה תולילב
                                                                        ב
                                  .דצ ילילחל םידחוימ םידוביעב  לכל יאכז ודוד לש עפומ ,םידליל  יערז" לביטספ לש םיימוי
                                  ,טומרו ריאי י"ע םקוהש בכרהה  תקהל לש לוחמ יעפומ ,החפשמה  -יתוברת עוריא -"ץיק
                                 םיריש עציב ,הקיזומה זכרמ להנמ  ,ינמיתה לוחמה תקהלו רנרל רמת  הדשב םייקתה ימוחת בר יתליהק
                                 הרפואה ךותמ תוריציו םיילארשי  תקהל עפומל להקה תא וליבוהש  ודיגמ תוברת זכרמ לומ חותפה
                                    .)טראצומ( 'םסקה לילח'           .A-WA    תוברתה יעפומ תרדס תא לענו
                                  :הצעומה שאר ,יקסבלוח קיציא  ףונ ימוליצ תכורעת הגצוה הדשב  יבושייב ץיקה ישדוחב ומייקתהש
                                  םיבשות יפלא שוגפל יתחמש"   ןירוק הרצאש ,רוזאה ימלצ לש  ופתתשה לביטספב .הצעומה
                                    ימי ינשב עגר לכמ ונהנש  זרא .קמעה רמשממ ,סירדסיבא  םיבושיה ללכמ םיבשות 100-כ
                                  ץיקה יעוריא ללשבו לביטספה  תגוצתו הדשב רייצ הילדמ איבל  ונהנש שיא 1,700-כ וילא ועיגהו
                                   תיקנע הדות .הצעומה יבושייב  יאלקח ךפונ ופיסוה םירוטקרטה  לביטספ לש תדחוימה הריוואהמ
                                    תוברתה תווצו הבריו יתנל          .עוריאל       .הדשב תיב תרצות
                                  תווצ לכלו הצעומה לש הלועמה    ונפשחנ לביטספה תרגסמב   ןמא" תנדסב ופתתשה תורשע
                                 תעקשומ לע הקפה לע לביטספה     ילקיזומ בכרהל הנושארל  ,ינוביס הרש תיאמבה םע "הליהקב
                                  יתמצוע ,שגרמ ,םיהדמ עוריאו   "ודיגממ תוינלילחה" שדח   בוחר עפומ ולעה המויסבש
                                          "!יתוכיאו     תובשות– תוינלילח שמח  תרגסמב ."תואיצמה קוש" םשב
                  למרכה ףוחבש םכחה ףוחב הקוצמ ןצחל                םירישו תוריצי ונגינ הצעומה  רופיס תועש וכרענ לביטספה
                                  יתביבס ףוח
     רדגוהש טקיורפה ,₪ ףלא 300   הביבסה בחרמ םוליצל הנעמ
     ןחביי ,ינושארה בלשב טולייפכ          .תיפוחה          םכח
     רחאלו תרבודמה ףוחה תעוצרב  ןופורקימ ןקתומ המלצמה דומעב
     יפוח ראשל סנכיהל דיתע ןכמ   תרשפאמה ,הזירכ תכרעמו
                                           ב
          .הצעומב הצחרה  ינפמ העירתהלו םיצחורל זורכל   ףוח תירוזאה הצעומה
     לחה הצעומה חוקיפ ,ליבקמב  ישמתשמ ,ףסונב .תונוש תונכס  םימיב המילשה למרכה
     ,םינפחרב שמתשהל רבכמ הז  תכרעמב רשק רוציל ולכוי ףוחה   יתביבס ףוח טקיורפ תא ולא
     המ .יפוח רוטינו הפיכא יכרוצל  דקומל תרבוחמה םוקרטניא    הונ ןיבש ףוחה תעוצרב םכח
     תוליעפ ןווגמב חוקיפל עייסש   יבצמ לע עירתהלו הצעומה   טקיורפה תרגסמב .םינובל םי
       םיבכר לע שגדבו הפיכאה  םיבכר ,העיבט ירקמ :ןוגכ ,םוריח  תעוצר ךרואל םידומע 5 ומקוה
       רטמ 100-ה וקב םיעסונה  וז האירקה עגרמ .דועו םינכוסמ  םהיבג לעש )מ"ק 3.5-כ( ףוחה
      םיצחורה רוביצ תא םינכסמו  הצעומה חוקיפ י"ע דימ לפוטת   ,תיראלוס תכרעמ תנקתומ
    רתאלו תיפוחה הביבסב םיעגופו .םינושה הפיכאהו הלצהה ימרוגו  תלעפהל קורי למשח תקפסמה
    .תיפוחה הביבסב םיגירח םיעגפמ  לעמב תמכתסמ טקיורפה תולע   תונתונש ,תולעמ 360 תומלצמ
                                                          )קרב ויז :םוליצ( ודיגמ הצעומב ץיק יערז לביטספ


 11 ||   12.9.2019                                                  12.9.2019        || 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15