Page 10 - KL2006
P. 10

שגירש םוליצה    ...ינניח דוקיר ךות תוקוניתה תא  ודלונש תוקוניתה תגצה ,שדחמ  ומוליצ ,עובלג תירוזא הצעומב  ימוליצ ללש ךותמש קפס ןיא
       םוליצ הנה ,םכתשקבל זא  לוקל .תפלוחה הנשב עובלגב  יסקט ךותמ .בניע )הדד( דוד לש  שגיר ,ונמסרפש תועובשה גח
      הצעומב תוקוניתהו תוהמאה  םירוהה םילוע להקה תולהצמ  תא "תבנוג" םייתרוסמה תועובש  "בשומל וק" יארוק תא דחוימב
                                                                 הליל יווק
       .תצק דועו עובלג תירוזאה  הבר הוואגב םיגיצמו המבה לע  םעפ לכב - הנש ידימ הגצהה  תוירטה תוהמאה לש םוליצה

                                                                        ב
                                                               רפח קמע תירוזא הצעומ
                                                               הליל יווק ךרעמ ליעפת
                                                               לש םיריעצהו רעונה ינב רובע
                                                              עובשב םיימעפ- הביבסהו קמעה
                                                              ,הרדח 'גליו ןוינק :םידקומ עבראל
                                                              גלופ יטיס המניס ,ךרדה םא ןוינק
                                                                  .הינתנ תיזכרמ הנחתו
                                                              םידרטומ לודגה שפוחב הנש ידמ
                                                              י צו םילייח ,םהירוהו רעונה ינב
                                                              י וביצה הרובחתה אשונמ םיריע
                                                              רבודמשכ תרבגתמ היעבהו ,תיר
                                                              םע דדומתהל ידכ .ירפכה בחרמב
                                                               י חתב רוסחמהו תודיינה תייעב
                 )בניע דוד :םוליצ( ריצק דוקירב עובלג תונב        )בניע דוד :םוליצ( "תוקוניתמ םימוה וניתב"  ,תולילב רקיעב תירוביצה הרוב
                                                              רפח קמע לש תילכלכה הרבחב
                                                               ןורתפ ואצמ רעונה תקלחמבו
    םירוכיב אנט                                                ".הנשה   שפוחה ישדוח ךלהמב וליעפיו
                                                 חותיפ ל"כנמס ,באוי-ןב איגש  תועסהה תוריש .הליל יווק לודגה
                                                 םיקסעה תלהנמ להנמו יקסע  ינבו םיריעצה תא ףוסאי שדחה
              ב
    תוחרזא לע דומיל תרגסמב                                 י פה י"ע ודבעי םיווקה" :הצעומב  םיבורק םיבושי רפסממ רעונ
      ומזי לארשיב הרבחהו                                 הרובחת לש תועיסנ ךרעמ תלע   ,רפח קמע רוזאב יוליב ידקומל
    יברעמה קמעב ,6-'י התיכ ידימלת                              היגולונכט תועצמאב ,תיפותיש  המשרה ידי לע הרדחו הינתנ
      חמשלו ינויצ השעמ תושעל                                 GETT תרבח לש היצקילפאו       .תידועיי היצקילפאב
    י ליה .תועובשה גח תארקל םילוע                             .םיסובוטואה ינרדס תא ופילחיש  ,לואש תילג ר"ד ,הצעומה תשאר
    רפסה תיב ידימלת תא וסיג םיד                               ינב תא ועיסיש םיבכר ולעפוי  ךרעמש הווקמ איהש הרמא
    י כל אנט – תונמ חולשמ תנכהל                               תועשב עובשב םיימעפ רעונה  תעגה תא חיטבי שדחה תועסהה
    ףסאנ חולשמה .םירוכיבה גח דוב                                        ".ברעה  םידעיל םולשב םיריעצהו םירענה
     הצעומה לש םילוע תקלחמ י"ע                   יברעמה קמעהמ 6-'י התיכ ידלי  דע 1.7-המ לעפוי תורישה  ןתייו ,יוליבה ידקומלו םינושה
      אבוהו לאערזי קמע תירוזאה                              לקש 100 הלעי תורישה .24.8-ה  ןורתפ הז" :טקשב ןושיל םירוהל
    .היבחרמ ץוביקב הטילקה זכרמל                              ןכמ רחאל .23.6-ה דע םימלשמל  לע םידבוע ונחנא ,יתדוקנו ןטק
     ךרב ,רצב לייא ,הצעומה שאר                                  .₪ 150 תורישה הלעי  תומי לכב ללוכה ךרעמה רופיש
      המורתה יכ רמאו המזויה לע
     דובכ תוא איה רחאל הניתנהו                                        תובשייתה תגיגח
    י וטסיהה רחשמ .תפומל תוחרזאו
     תטילקל אמגוד קמעה היה היר
                                                                        ב
    ןיב בולישה יאלקח חותיפו הילע                               י שהב ,ילארשיה תובשייתהה  בצק אלמו יגיגח עוריא
    לצא החמש תריציו םירוכיבה גח                              ףסונב .הליעפ תילטיגיד תופתת  ינג םימה קראפב םייקתה
     הווקת הווהמ םישדחה םילועה                                 לש תועפוה ללש ומייקתה  עוריאב .תועובשה גח לגרל הגוח
    שרעל הילעה רוביחו תוססבתהל                     םיחמשה םילועה ידליו  ,תוימוקמ תוקהלו חרוא תוקהל לופסהו תוברתה דרשמ םזיש
            .תובשייתהה                               ,"ילארשיה רופיסה" ןוטרס גצוהו  ףותישב ,הרבסהה זכרמו טר
                                                 תובשייתהה רופיס תא ףשחש  ,תונייעמה קמע תירוזאה הצעומה
               קי'צראלואו ןורלג ,בוג ,רטכר                   םירקבמה ונהנ ףסונב .ילארשיה  ,רוזאה לכמ תוחפשמ קלח וחקל
                                                י
                                                 ונכט-תיביטקרטניא תוליעפמ
                                                               שידגטס םררט יעפוממ ונהנש
                                                יפקשמ תורשע תועצמאב תיגול   תוליעפ ,םינודיחמ ,זיזח ןורשו
                                                יהל ורשפאש , מודמ תואיצמה   תועפוהו תיתריציו תילטיגיד
                                          ב
                                    לביטספ תרגסמב      חורב דמימ תלת קחשמב בלתש   זכרמהמ םיילקיסומ םיבכרה לש
                                  םייקתהש "שבדו בלח"     ילאוטריו רויס דצל ,תובשייתהה  תיגוצייה רמזה תרובחו הקיסומל
                                  תועובשה גחב לאערזי קמעב   דוע .לארשי ץרא יפונ ןיב ידוחיי .'קמעבש תודש' הצעומה לש
                                  ברע םייקתה ,19-ה הנשה וז  החפשמה לכל ןועושעש םייקתה    ללשמ ונהנ תוחפשמ תואמ
                                   ,ןמאהו רייצה לש ודובכל  תועובשה גחו תובשייתהה אשונב  ,תיתייווח תוליעפו תויצקרטא
                                  תא .עשוהי רפכמ ,רימש ילא   תומאתומה תולעפה ללש ןכו   וב ,ינשדח יתיווח םחתמ םהב
                                 ,ינש ןב יאנותיעה החנה ברעה       .םינושה םיאליגל    רופיסל המוסק הצצהל וכז
                                  י וד טרס רימש לע ןיכה םגש                            י
                                 ףילחה אוה ןיבל ןיב ,ירטנמוק
                                   ,הצעומה שאר םע םימשר
                                         .רצב לייא
                                  ,בוג ידיג תא חריא רטכר ינוי
                                  קי'צראלוא ןולאו ןורלג תירונ
                                   י יטספ לש יזכרמה עפומב
                                   ינפל עגר ."שבדו בלח" לב
                                   םתוא ךרב ,המבל היילעה
                                   םהל לחיאו הצעומה שאר
                                         .החלצהב
                         ןורלג תירונו רצב לייא
                                                    המודמ תואיצמ יפקשמ םע תוניעמה קמעב תובשייתהה תגיגחב םידלי


 11 ||   20.6.2019                                                  20.6.2019        || 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15