Page 8 - KL2006
P. 8

השדח תיפצת                        הנטקב


                                                          רטניו הד סומע
                                           ב
                                      הלא םימיב
                                    תודובע ומייתסה
                                     השדח תיפצת תמקה
                                    י וחה ,רוא הוונ ץוביקב         האייחה עצבל ודמל
                                     ןוויכל ףונה לע תשל
                                    תרשפאמו הנופצו ןדרי
                                                                        ב
                                     ,םימ ירגאמ לא טבמ     ר"ד ,הנדסה תרגסמב דוע   תיבמ 'ה התיכ ידימלת
                                   ל קחה תודשו ןדריה רהנ  הדיחיב ריכב אפור ,רנרק רותרא  הצעומבש ,'םילחנ' רפסה
                                    השדחה תיפצתה .תואל   םע חחוש ,תינשלופ היגולוידרקל   תיבל ועיגה ,םיבחרמ תירוזא
                                    תושר ידי לע העצובש   ןמזב יוסיעה תובישח לע םידליה  דומלל תנמ לע ם"במר םילוחה
                                    ל ורד ןדרי םילחנו זוקינ  הגיצה יליזרב תירימו האייחהה  קלחכ .האייחה עצבל דציכ
                                     חותיפמ קלח איה ימ   המלועמ האייחהה תובישח תא  ילעב םידליל םידומילה תינכותמ
                                     תונייעמה קמע ליבש      .דועיסה ךרעמב תוחאכ  םידליה םיכרוע ,םיהובג םיגשיה
                                    חטשה תרשכה תללוכו      דצל תיסיסב האייחה עוציב  .םירחוב םהש אשונב רקח תדובע
                                    תמקה ,םיעצמ תיינחו   ,תונוש האייחהה תוטיש לוגרת  תדובע םידימלתה וכרע הנשה
                                    תוניפ ,הללצה תלוגרפ    יתנשה טקיורפהמ קלח הווהמ   ,תירבע ירועיש תרגסמב רקח
                                     קחשמ תנכהו הבישי    םידימלתל עייסמה ,'םילחנ' לש  ,יח-רב רמת הרומה תייחנהב
                                    .חטשה תרכהל יתיווח   םהלש רקחה תויונמוימ תא דדחל    תורומה תווצ םזי הכלהמב
             )ימורד ןדרי םילחנו ןדרי זוקינ תושר :םוליצ( ףונהו רוא הוונ תיפצת
                                    ץוביק תמזוי ,טקיורפה   .תיאמצע הדימל חפטמ ךכבו  ,סלדוד בוט-ןמיס הנליאל היינפ
      םיכרבמ ונא .דחאכ קוחרהו  :רמוא תונייעמה קמע תירוזאה  יפותישמ קלחכ רצונ ,רוא הוונ  רויסל םידליה ואצי ,הנדסה רחאל  ,ם"במר ח"יבב האייחהה תמאתמ
     ,הכאלמב םישועה ,םימזויה תא  ץרפנש תונייעמה קמע ליבש"  הליבומש םייתליהקה הלועפה   ללוקפה לש תימדקאה היירפסב    עוציבל םילכ לבקל הרטמב
     םיבר דועלו טקיורפב םיפתושל  ,םיבושיב עגונ םינש 10 ינפל  זכר ףותישב ,זוקינה תושר  הכומסה ,ןוינכטה לש האופרל הט           .האייחה
         ".ליבשה לע םירחא  י רומה ,עבטה ירתאב םיבשותב  טקיורפו תונייעמה קמע ליבש  תיארנ דציכ תוארל ידכ ,ם"במרל  ריבעהש הנדסב היה רקחמה איש
     ,זוקינ תושר ל"כנמ ,ןיבי דבוע  תיפצתה .םימהו תורייתה ,תש  םיבשותה ,"קמעה ליבשב"    ,םוי לש ופוסב .רקחמ תדבעמ  תקלחממ ,רגורק ןוטנא קידמרפה
      לע הליהקלו הצעומל הדוה  י צת ףצרל תפרטצמ השדחה     למה קמע תירוזא הצעומו    םה תעכ יכ םידימלתה ונייצ  ולביק הכלהמב ,ם"במרב ורטסג
     י פה יפותישו תכרובמה המזויה י אמ רשא ליבשה ךרואל תויפ          .תונייע    םידחפמ אל ,תוירחא םיחקול  ינושאר בצמ ןחבאל םילכ םידליה
     .זוקינה תושר תווצ םע הלוע  בורקה ףונה לא טבמ תורשפ     הצעומה שאר ,ןירק םרוי  ליצהל וסניו ,התיכל רבחל תשגל   ושרדנו ,קפוד אלל םדא לש
                                                 ועלקי םה הלילח םא ,וייח תא  עוריאב הנוכנ האייחה תושעל
              הביבסב םיטלוש              ולעפ התיכהו ןגה ידלי .רפסה        .הזכש בצמל   .יבבל עקר לע הרכה דוביא לש

                                   .תונושה תונחתב ףתושמב
                            ב
    בר הכרע רצייל וטילחהו ס"היתבל  תוער רפסה תיב ידימלת    וחקל ובש ,טרופס םוי תרגסמב
    וכרע ףאו רקוב תוחוראל תימעפ   תירוזאה הצעומב רשא    םינגה ידלי ופשחנ ,םידליה קלח
    ףסונב .תותיכה לכב הרבסה עסמ    ןושארה םוקמב וכז השנמ    שגפמב .'א התיכ לש יווהל
    םה הב ,תיתנש תורחת לע וזירכה  יבתכ' לש תימואלניבה תורחתב  רבכ ,'תירבע רועיש' ןושארה
    ,םוי ידמ רוזחימה יחפ תא םיקדוב  2019 תנשל YRE - 'םיריעצ הביבס  םוי גוגחל םידליה וקיפסה
     רתוי ךומנ רוזחמה ןהב תותיכהו  ןוגראב .ןגהנפוקב המייקתהש  ידלי ,ןכ ומכ .ןיש תואל תדלוה
     .עיבגב תוכזמה תודוקנ תורבוצ   :םהב ,םינוש םיפוג םיפתוש י על המכח תרבחמ ולביק םינגה
                                 ךותב םידבוע דציכ ודמלו הדוב
                                  םיליחתמ דצ הזיאמ ,הרושה
                                         .דועו בותכל
                                 דחי ודעס םינגה ידליו םידימלתה
                                  וקחישו תפתושמ רקוב תחורא
                                 היה שגפמה .ס"היב רצחב וידחי
                                 תשוחת תא ריבגהו יתיווח ,הנהמ
                                   תארקל ,םידליה לש ןוחטיבה       ם"במר ח"היבב האייחה תנדסב "םילחנ" ס"היבב ,'ה התיכ ידימלת
                                 ףאו םילודגה לש שרגמל םתיילע
                                 .אבה שגפמה תארקל הייפיצ רצי         הוור ןגב "םירבעמ"
                                  יפייכו הנהמ היה טרופסה םוי
                                 י ונש םישגפמ תרדסמ קלח אוהו
                                                                        ב
                                  ןגה ידלי ןיב תורכה ךורעל ודע  תא וחריא 'א תותיכ הכלהמבו  הצעומבש ,הוור ןג ס"היב
                                          .'א התיכל  ,'א התיכל םילועה ,םינגה ידלי  םוי םייק ,הוור ןג תירוזאה
                                  לע הסט תרפאלו יש לעיל הדות  הרטמב ,האבה םידומילה תנשב  ,'םירבעמ' תינכת תרגסמב טרופס
                                 .לעופל התאצוהו תינכותה תיינב  תיב תביבס תא ןגה ידליל ריכהל  הלא םימיב שממ ךרדל תאצויש
        ואדיו יטרס תיירוגטקב ,ןושאר סרפב וכזש "תוער" ס"יב ידימלת
     ורשבתה רשאכ ושגרתה םלוכ   - UNESCO ףאו UNEP MARS
    תלהנמה תושארב ,יכוניחה תווצה  תורחתב .םואה לש ךוניחה ןוגרא
      לע םידימלתהו דניקסיז הליג  רפס יתב םייתאמכ ופתתשה
     ולול ןב ןתנוי דימלתה .הייכזה  תוגיהנמה ידימלת .תונידמ 36-מ
     לכב .תניוצמ השגרה וז" ,רפיס  ,תוער רפסה תיבב תיתביבסה
    י נאשו םיעיפשמ ונשגרה ךילהתה  י ארה םוקמב וכז 'ו-'ד תותיכב
    ,הצעומה שאר ".יוניש םירצוי ונח  ואדיוה תובתכ תירוגטקב ןוש
    ייבס תוכיאו תומייק" , דש ןליאה  לע ,11-14 םיאליגב םידימלתל
    ונלש הצעומב יזכרמ ךרע םה הב  ראתמה ,לכוא תקספה ןוטרסה
      ונלצא ליחתמ ךכל ךוניחהו -  רפסה תיבב החנמה ןורקיעה תא
     יתב ךרד ךישממו םידליה ינגב  - השנמ לש ךוניחה תכרעמבו -
     אל .םיקיתוול זכרמל דעו רפסה       .תלוספ תתחפה
    ,הקוריה איה ונלש הצעומה ידכב  יכ םידימלתה וניחבה וז תרגסמב
     רוזחמב תוליבומהמו תמייקמה  לכוא תוזיראב הבר תלוספ רוקמ
             ".לארשיב  םידימלתה םיאיבמש תוימעפ דח
                                                                  הוור ןג רפסה תיב םידליה


 9 ||   20.6.2019                                                   20.6.2019        || 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13