Page 8 - KL1209
P. 8

רזג הצעומב הפיכא עצבמ תרגסמב י"מרו רצואה לש תודיינ
                                                                    .חרפי תימע ד"וע
                                 תשאר הרדענ אל 116 ןוקית אשונב                    אוה יתימאה ןחבמה"
                                תאכש ,דקש תל��א ,הנימי תגלפמ                   תוריחבה ינפל אל ןבומכ
                                תדוהו 2017 ב קוחה תא הקקוח רומ-                    "תוריחבה ירחא אלא
                                 םלוצמ ןויארב .יונישב ךרוצב הת
                                תומס לאלצב םע הנורחאל המייקש  תריצעב לחה :םיאשונ לש הכורא  לע ורמשש תובשייתההו ץראה ינוב
                                 וניצר" :הז ןיינעב דקש הרמא 'ץירט ת חאה םינשב םיעיקפמש ,םיל"מתוה  רמוא ",קוח יערופ םישנאל תולובגה
                                 לש הרטמה ,םיללקמ ונאציו ךרבל  ,םיבשוממ תויאלקח תומדא תונור ת ית תא דיימ לטבל שי" .הלבא ד"וע
                                 יתלב היינב ףוכאל התיה 116 הנקת  ,תיאלקחה העישפב קבאמה ךרד  ךפוהש הינבהו ןונכתה קוחל 116 ןוק
                                 ונרעצלו ,ידוהי אלה רזגמב תיקוח  אלל תוקריו תוריפ אובי תריצע  תדבועה תירפכה תובשייתהה תא
                                 אל הרוצב וזה הנקתב םישמתשמ  הלכו תואלקחה קוח רושיאו סכמ  הנידמה תא ומיקהו ודבעש םישנאהו
                                 םיליטמו יאלקחה רזגמב תיתדימ  םויב .םיצ"שברה רכש תרדסהב       ".םיניירבעל
                                ת קש יפלא תואמ לש הבוגב תוסנק ת הל הדעווה הסנכתה רבעש יעיבר  אל םיאלקחל" :הלבא ד"וע ירבדל
                                 .םיאלקחל לווע םימרוג רשא ,םיל  תוריכזמ לש תואלקחו תובשיית ת כשהמ אל םא סנרפתהל ךיא רתונ
                                 תא הנשנו דחי ךכב לפטנ ונחנא ת ושב ןודל ,הייבכמה רפכב ,דוכילה  םינבמה תא רידסהל שי .םינבמ תר
                                          ."תונקתה  רזגמה תא םיקיסעמה םיאשונ תר  רזגמ ךפהל רשפא יא לבא ןוכנ הזו
                                                         .ירפכה ת בשומל .הליל ןיב םיניירבעל םלש
                                   םיכרד תמוצ       ת ילה תוריכזמ ר״וי ומזי ןוידה תא  תושעל ךירצו היסנפ ןיא ליגרה קינ
                                               ןהכמה ,'ג'גחו ץכ לארש� רשה ,דוכ  הטישו תלכשומ הרוצב םירבדה תא
                                 םיאלקחה ןעמל "תמוצ" תגלפמ  הדעוהו םיבשומה הטמ ר״ויכ םג  הז םיקוסמו םיקינמ"סי תורשע לש
                                 הרבצו םישדוח רפסמ ינפל המקוה  תופתתשהבו ,דוכילב תיאלקחה   ."עיגמ אל םג הזו ןורתפ אל
                                 םיאלקח ברקב הבר תויראלופופ  ,תויושר ישאר ,תסנכ ירבח ,םירש  רעשב עירתמו דמוע הלבא ד"וע
    ?תוריחבה רחאל םייקתתש החטבהב רבודמ םאה לבא הדעוו תמקהו היהשהל איבה .'ג'גח יש  םיקינבשומ ברקב רקיעב ,םיבר .םיאלקחו דוכילה תוריכזמ ירבח  הנורחאלו אשונב םישדוח המכ רבכ
    :חתפ� ת�מע ד"וע ,םיבשומה תע  תואלקחה לע יטילופה זבל  םהמ םיברש ,ץראה יבחרב םיבר  השקבה תא ׳ג׳גח הלעה ןוידב ת שמה תדיעווב אשונב אטבתה ףא
    תגלפמ תמקהש קפס ןיא ,הארת" ת שה ךלהמב ופרטצה תובשייתההו  םייתניב .םיקיתוו דוכיל יעיבצמ  ,תואלקחה קית תא שורדי דוכילהש  יכרוע תכשל לש תיתנשה 8-ה טפ
    ת הבו תואלקחב תדקמתמש 'תמוצ'  תוקיתוו תוגלפמ ישאר ןורחאה עוב  םירקסב העיפומ הניא "תמוצ"  שגפנ יכ רפיסו םייפכ תואיחמל הכז  ץורעב הבחרהב ורקוס וירבד .ןידה
    תוגלפמה ברקב זב הרצי תובשיית ת יחב ירידשת ףאו םינוטרס ולעהש  זוחא תא רובעל הדיתעש הגלפמכ  ישארו תסנכה ירבח תיברמ םע  תובושק םינזוא לע ולפנש הארנו 7
    רציו ןתוא ץיחלהש רבד ,תוקיתווה        .אשונב תור ת תמ םירקוסהש ןעוט ןירג .המיסחה  תקיקחב הכימת אשונב תוגלפמה   .תובר תוגלפמ ברקב
    ת קחה אשונ תא תולעהל ךרוצ ןהב  �נב )'לימב( ל"אר רמא לשמל ךכ  תדעוול רתע ףאו "תמוצ"מ םימלע  ירבח לכ יכ שיגדהו ,תואלקחה קוח  תשאר ולחה הטישפה רחאל דיימ
    םויה רדס לע תובשייתההו תואל תהש ןוטרסב ,ןבל-לוחכ שאר , נגץ ת סה תרבח דגנ תיזכרמה תוריחבה  יכ וחיטבה ,תוגלפמה לכמ ,תסנכה  ן�לד� ם תור ,רזג תירוזאה הצעומה
    ,ךרובמ רבד הזב האור ינא .ירוביצה  לארשיב תואלקח" :הנורחאל הלע  ,עבג ונמ תולעבב ,"ם גדמ" םירק .האבה תסנכב קוחה תרבעהב וכמתי  �ש ,תוירוזאה תוצעומה זכרמ ר"ויו
    תוריחב תועסמ הברה ךכ לכ ירחאש  ראשיתו ךרע הראשנ ,ךרע התייה  תא תמסרפמ הניא הרבחהש הנעטב  שאר תטלחה לע ךריב ׳ג׳גח  תועקרקה ףגא ר"וי ףותישב ,'ג'גח
    ת ושארל םצעב הלע תואלקחה אשונ    ".דיתעל םג ךרע רתוויתו  "תמוצ" יבגל תויתימאה תואצותה ת ית תפיכא תא ההשי יכ הלשממה  ,םיבשומה תעונת לש ש"מעויהו
    תוקיתווה תוגלפמל םגש והשמכ הנ  ר�א� כ"ח רמוא ןוטרס ותואב .םירחובה ירקס לע היתועדוהב  השירדה תא ליבוהש ׳ג׳גח .116 ןוק  אשונב לועפל ,חרפ� ת�מע ד"וע
    ת לו ותוא דיגהל והשמ שי תולודגהו  לארשי תנידמ לש הדובעה" :ד�פל  ונתבוגת תא" :הבוגתב עבג ונמ ת יחב רשפאלו הפיכאה תא תוהשהל  ידכ םתלוכיבש לכ תא תושעלו
            .ויבגל לועפ  ,רשבה תא לדגמש ימש אדוול הז ת מה תוריחבה תדעוול םיחלוש ונא ת אלו קוחה יפיעס לש תשדוחמ הנ .תוטישפה תא רוצעל
    אל ןבומכ אוה יתימאה ןחבמה" ת כוא ונחנש תוקריה תא ,בלחה תא  ".ןיינעב ונילא התנפש תיזכר  תרדסהל םינש 3 לש תוהש רשפ  רשל רבכמ הז ונפ ,ןילדיו ׳ג׳גח
    ת יחבה ירחא אלא תוריחבה ינפל  ותואב ףיסומ ".רמשי ,םיכרוצו םיל  םיאלקחה תגלפמ תמקה דע"  שאר םסרפ רבעש עובשב .תוגירחה  תא רותפל ןתינ" :השקבב רצואה
    האצותה םא הארנ זא קר – תור  �גוב ,רבעשל ןוחטיבה רש ,ןוטרס  אל דחא ףא - 'תמוצ' תגלפמ –  וב ןוטרס ,וה�נתנ �ב�ב ,הלשממה  תומכסהל העגהו תורבדיהב היגוסה
    םירחבנה תולועפב יוניש היהת  ודביע הז ןבל לוחכ תואלקח" :ןולע� ת קחה לע וא תואלקחה לע רביד  תפיכא תא ההשמ אוה יכ עידומ אוה  ימיקמל ליפשמו ינחוכ סחי אלל
    האצותה םא זא .תואלקחה יפלכ  הוואג וז ןבל לוחכ תואלקח ,עקרק תפמ ר"וי ,ן�רג השמ רמוא ",םיאל  .אשונה תקידבל דע 116 ןוקית  לש הכרא קינעהל שי .תובשייתהה
    ת יקחב יוניש עצוביו הנוש היהת  יבג )'לימב( ל"אר ףיסומ ".תימואל  הדיחיה הגלפמה – "תמוצ" תגל  הלעה רבכ עובשה ןושאר םויב  סנכיהל םיבשותל רשפאלו םייתנש
    ןוקית יבגל רקיעב תיתייעב הק  הז תואלקח יניעב" :רמואש ,יזנכשא  ישנא ןעמל ןה היתורטמ לכש ץראב  םעפה ,שדח ןוטרס הלשממה שאר  ".הרדסהה ילולסמל
    לכ וז יתניחבמ בוטש המ 116 ת תה ןוחטיבה םג הז ,יגטרטסא ןיינע  ,םיאלקחהו םיצוביקה ,םיבשומה  :והינתנ רמוא וב ,'ג'גח יש םע דחיב  הנתינ רבכ וז ןיעמ הכראש תמאה
    תואלקחה תבוטל תאזכ הלועפ  הזו לארשי תנידמ יחרזא לש יתנוז  תוריזגה לוטיבל לועפל החיטבמש  )'ג'גחל הנופ( ךתיא תוחיש תובקעב"  חרפי תימע ד"ועל ,ןכ ינפל הפ לעב
        .תכרובמ תובשייתההו    ".עקרקה לע הרימש ךרע םג .תונורחאה םינשב םהילע ולטוהש  היעב שיש יתנבה ינא םיאלקחה םעו  דע ,לארשי יעקרקמ תושר ידי לע
    דיתעב ארקנו ונארק דימת"  :ןוטרסה תא םייסמ ץנג ינבו ת יצה חישב תיטמרדה הילעה תא  םיקהל יתטלחה ינא .116 ןוקית םע  םלוא ,םיגירחה םישומישה תרדסהל
    השועש הגלפמב רוחבל םיאלקחל  ךומתנ ,תואלקחה קוח תא קקוחנ"  ,ךכב ןירג ריבסמ תואלקחה לע ירוב  ל"כנמ ץרפ ןנור תושארב הדעוו ת נש טילחה להנמב וא רצואב והשימ
    תואלקחה ןעמל הברה יכה תלעופו  תואלקחה לע ןגי ל"הצ ,םיאלקחב  יפלאש ואר ,ונקזחתהש ואר" ש ת נבלרה םידרשמה םע דחי ,ידרשמ  םשייל ןמזה עיגהשו תוכחל ול סאמ
    לע ךרבמ ינא ,ןכלו תובשייתההו  יתושרב לארשי תלשממ – םינפלמ  תיטנתוא הגלפמב םירחוב םיאלקח ת ומה זכרמ לש םיגיצנ םע דחי ,םייט .םיאלקחה לע 116 ןוקית תא
    ,'ג'גח יש תא קזחמו הזה עוריאה  רשפאתו רוחאמ תואלקחב ךומתת  םהלש םיסרטניאה תא תגציימש  תופולח ןחבנ ונחנאו תוירוזאה תוצע  םישדוח העבראכ ינפל היה הז
    תייעשהל הליחת איבהל חילצהש  ".גשגשלו חומצל ךישמהל הל  - תואלקחב ורכזנ םלוכ םואתפו  הזש ידכ 116-ב סינכנש םינוקית -  תושדח תוריחב ועבקנ םייתניבו
    תמקהל ףא ךכ רחאו 116 ןוקית  ןורחאה עובשבש הרק ךיאו המל זא ת עה תגלפמ ךרד ,ןבל-לוחכב לחה  םגו ןגוה רתוי ,יתדימ רתוי היהי  .חתפב דמוע רבכ תוריחבה דעומו
    ת יטקפא ילכ טלחהב איהש ,הדעוו  לע תובשייתההו תואלקחה התלע  לש ןורחאה ןוטרסב הלכו רשג-הדוב  הזש בשוח ינא ,הרבסהל ןמז ןתיי ת וזאה הצעומה שאר םג אוה 'ג'גח
    תואיצמה יונישל איבהל לוכיש יב  דעומ ינפל עובש ,ירוביצה םויה רדס  תא תוהשל טילחה יכ עידומש ,יביב ת זהה לע חמש ינאו שקבתמה רבדה ת נו דוכילה זכרמ רבחו םיבחרמ תיר
    יונישהש הווקמ תמאב ינאו חטשב        ?תוריחבה  המכ רפסמו הינבה קוחל 116 ןוקית  בושח רבד הז ,הז תא תושעל תונמד  'ג'גח .הלשממה שארל ברוקמל בשח
    םישעמל ומגרותי ןכא תורהצההו              תואלקחהמו םיאלקחהמ ול תפכאש     ".יל הבושח תואלקחה יכ  לעופו םיאלקח תחפשמל ןב םג אוה
          ".תוריחבה רחאל ת ונת ש"מעוי תועקרקה ףגא ר"וי         ".לארשיב  הנורחאב תוברה תורימאהמ ,בגא  הרושב םיאלקחה ןעמל תואל אלל 9 ||   12.9.2019                                                   12.9.2019        || 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13