Page 6 - KL2006
P. 6

עקרקה לע

                                                           חרפי תימע ד"וע                                              םירז םידבוע תנלה


                                    ע"תנלוב ןויד - תואלקחב
                                 תרחא הפולח ןיא .הזירא תיב / רוריק  הלטנ תיצראה הצעומהש בוט ןכ לעו הז  ע"תנלוב ןויד םייקתה עובשה
           )הבתכל רישי רשק לכ ןיא םימלוצמל( תשר תיבב םירז םידבוע .׳ב םגד םע םיבשומב  ןיא ,ונמעטל .ותרדסהל תוירחאה תא ב קע םיינונכת םיניינעל הדעווה(
    דוקפתה ךרוצל שרדנש שומישב רבוד  היינבש תושרופמ עובקל שי .6 עורמ םידקומב םינבמה תבצה .3  תוימוקמהו תויזוחמה תודעוול ריתוהל  תנלה אשונב ,ןונכתה להנימב )םיינור
    ונתונשרפ רמולכ .בושיה לש יאלקחה  תבייח הנניא תאזכ הייסולכוא רובע ע יסנב )םיינש וא דחא דקומ( םיזכ  ,בחור תויגוס םע תינטרפ תודדומתה  .םידבועה ירוגמ םוקימו םירז םידבוע
    םידבוע ירוגמ םקמל היהי ןתינ יכ איה  הארוהה תא אוצמל ןיפוליחל וא ,ד״ממב  רחאל ורתוי םידקומה - תודחוימ תוב ב וס - ןוגכ ,ןתוכמסב אל ףא ןקלחש  תדמעל הפרטצה םיבשומה תעונת
    ב חה הקלחב תיזוחמ הדעו רושיאב םירז  רשא ,םילעופה ירוגמ ןוגימל המיאתמה  ,םימ ,למשח( תויתשתל םרוביח חטבויש ב פה .יאלקח חטשב יוניבו ד״ממה תייג  תא הריבעהו תוירוזאה תוצעומה זכרמ
    םג םיגירח םירקמבו 'א הקלח לש יאלק ב לכ הניחבמ הב דומעל ולכוי םיאלקחה  ןונכתה דסומש רחאלו )תרושקתו בויב  תיצראה הצעומה ידי לע שבוגיש ןורת ב יבה התרגסמב ,ןונכתה להנימל התדמע
            .'ג-ו 'ב תוקלחב          .תילכ  ךות חותפה חטשב העיגפ ןיאש ענכתשה  ,םיינונכת םיטביהב ינללוכ תויהל בייח  שוביגל הפתוש תויהל הנוצר תא הע
    יכ ,ע"תנלוה ידי לע עצומ ךכיפל  רתיהל יאנתש תושרופמ עובקל שי.7  ןיא יכו ףונב תובלתשהל תויחנה ןתמ  שבגל שי .ב"ויכו םייתוחיטב ,םייניינק  לבקל אלו דיתעב תוינידמה יכמסמ
    ב ותש השקב לכ לוקשת תיזוחמה הדעווה  לכב ומכ - שא יוביכ ירדסה ללוכ היינב .םירוגמה לע תוילילש תועפשה  תורורבו תוביחרמ ,תויללכ תויחנה  הרקש יפכ ,רצק הכ ןמזב תורעהל ךמסמ
    יפואל ,רתיה ןיב ,סחייתהב הז אשונב שג  בויב ןורתפ גיצהל שרדנשו םירוגמ תיב ביב - דחא בושיב םידבוע יוביר .4  תויזוחמה תודעוה לש ןתעד לוקישל .יחכונה הרקמב
    בושיב םירזה םידבועה ףקיהל ,בושייה ".תימוקמה הדעווה ידי לע םירשואמה  םמוקימו םקוסיע עבטמ רשא םיבוש  םיימוקמה םיאנתל המאתהב ,תוימוקמהו  להנימל הרבעוהש יפכ ונתדמע ןלהל
    יפואו ףקיהל ןכו הקסעה רושיא ילעב           ,בגנ תמר ,הנוכיתה הברעה יבושיי ,ןוגכ(  רפסמל סחייתהל וננוצרב .בושיה יפואלו  :ןונכתה
    תא קמנת הדעווה .תיאלקחה תוליעפה ע"תנלוב תוטלחה    רקיע ,)הירפירפו רפס יבושיי בור יפ לע :תעד תא תתל שי םהילע םיאשונ  ןונכתה להנמ תנקסמב םיכמות ונא
       :יכ ,הענכושש רחאל התטלחה              םייק םהבו תואלקח לע ססובמ םקוסיע  םידבועכ ׳םירז׳ םידבוע תרדגה .1  םיליביה םינבמב תוארל םוקמ שי" יכ
    לע םישרדנה םירושיאה לכ ונתינ .1  לש תודמעה תעימש רחאל ,ע"תנלוה  ןוכנ ,םירז םידבוע לש דאמ לודג רפסמ  רשפאת הרדגה - תואלקחב םיינמז ע המ קלחכ ,םירזה םידבועה ונולי םהבש
               .ןיד יפ      :יכ הטילחה ,םיפוגה לכ  תאצוה רשפאתש הייחנה בותכל היהי /םיליבי םינבמב הנלהל םירוגמ ןורתפ ע יכ אלו יאלקחה דוקפתל שרדנה לולכמ
    .םתנלהל רחא ינונכת ןורתפ ןיא .2  םיליביה םינבמב תוארל םוקמ שי .1  רוזאו בושייה םוחתמ םירזה םידבועה ב מז םירוגמל קשמ ינבמ תבסה/םיקירפ  י״פע דחי ןיינמב תוללכנה רויד תודיח
    בכה בושייה יפואב העיגפ ךכב ןיא .3 ב המ קלחכ םירזה םידבועה ונולי םהבש  םקרמב עוגפל אלש תנמ לע ,םירוגמה  ןכו דחאכ םילארשיו םירז םידבועל םיינ  תוארוהל עגונה לכבש - ןכו .35 א״מת
             .יאלקח ירפ  אלו - יאלקחה דוקפתל שרדנה לולכמ      .יתליהקה םייחה     .גרוח שומיש לש ךילהב  ראתמה תוינכתב תועובקה תושימגה
    תויזוחמה תודעוול רבעוי ךמסמה תעכ  ד"חי ןיינמב תוללכנה ,רויד תודיחיכ  םירקמה םניאש( םירקמה ראשב .5  םיבשומב םיאלקחל הנעמ ןתמ .2  תבחרה/ ירפכ בושי ןיינעל תויזוחמה
    תטלחהל םאתהב תוינידמ שבגל ושרדיש       .35 א"מת י"פע  עובקל שי - )2-4 םיפיעסב םיראותמה  אצמנ יאלקחה חטשה םהב ,׳ב םגדמ  הז שומיש רשפאל ןתינ ,ירפכ בושי
    ב קה תויוכז ןיב המילה רציילו ,ע"תנלוה בקה תושימגה תוארוהל עגונה לכב .2  דועייב םירוגמ תונבל רתומש תושרופמ ע ומ תמגוד( םירוגמה תקלחמ קתונמב  וא בושייה לש יוניבל דעוימה חטשב
    ינורוגמל רושקה לכב ,ןונכתה ןיבל ןיינ ב על תויזוחמה ראתמה תוינכתב תועוב  - )׳א הקלחב( יאלקח וא קשמ ינבמ לש  תא רשפאל עצומ - )הנצינ תחתיפ יבש  שומישב רבודמו תויה ,ול ןפוד דומצ
            .םירזה םידבועה  ןתינ ,ירפכ בושי תבחרה /ירפכ בושי ןיינ  לש רדגה / הנחמה ךותב קר הרקמ לכבו  י״פע ןפוד תודימצב אלש םינבמה תבצה  לש יאלקחה דוקפתה ךרוצל שרדנש
    ףגא ר"ויו ש"מעויה וניה בתוכה *  יוניבל דעוימה חטשב הז שומיש רשפאל ב חה דרשמ לש רושיא יפ לע קרו בושייה  ןפוד תודימצב ךא ,1/35 א״מת תרדגה .בושיה
       םיבשומה תעונתב תועקרקה ב מו תויה ,ול ןפוד דומצ וא בושייה לש .םירשואמ םידבועל תואלק  תיב תמגודכ ,יתועמשמ יאלקח הנבמל  אשונ רידסה אל היינבהו ןונכתה קוח"
                                                                          .מ
       ?רכומ םכל עמשנ ,ביבא לת הפיח םיסוס םע תורכרכ יתורש        ?התיא תושעל המ ןיאש תלוספ                                            ,לארשי קטיימ - רכב סומע
     ללכב םמצע םינובהש עיתפמ יכה לבא                                               יצרא קוויש להנמ
     םידדומ םהש ומכ תיבה תא םידדומ אל
     ,לשמל בכר .םינוק םהש רחא רצומ לכ                                  אוה ,רכומל דמציהל םיבהוא םדא ינ
     יתוחיטב ,ינוכסח אוה םא הדיפקב םיקדוב                                   העיגמ םעפ ידמ לבא .ןוחטיב םהל ןתונ ב
     םג המודב .וילע שי תוירחא ןמז המכו                                  קחשמה יקוח תא הנשמש היגולונכט
     לבא ,היזיוולט וא הפס ,הסיבכ תנוכמ                                  םהלש הבישחה ןפוא תא תונשל םיצלאנ םהו
     רקי יכה רצומה אוהש ,תיבל עיגמ הזשכ                                    ..םדוק הז תא ושע אל המל םיניבמ אל םה זאו
     אלא םולכ םיקדוב אל ,םייחה לכ הנקנש                                    רישכמ היהש ,ןופלטה איה ךכל הבוט המגוד
     הז זא םישוע םלוכש המ הז םאש םירמוא                                    ,םישנא םע וב רשקתל טוחב רושקו לברוסמ
                 ?ונל בוט                                     ,חתפתה םנמא אוה .ודיל ויה הרקמב םה םא
     היה הרובחתה ףנע םאש חינמ ינא                                     לבא ,םינצחל ופילחה הגוחה תאו דיינ היהנ
     הלגעב םיעסונ ונלוכ ונייה הככ להנתמ                                  םישנא םע וב רבדל רישכמ ראשנ ותוהמב
       .םישוע םלוכ הככ יכ ,סוסל המותר                                                 .םירחא
     תא הנשמש היגולונכט האב הנה זא                                    .ןחלושה תא ךפהו ,סבו'ג ביטס ,דחא אב זאו
     תא הנשמ ,הינבה ףנעב קחשמה יקוח                                    םייחה תא ריבסהל םילוכי אל ונחנא םויה
     איהש ךכב הלחתהל ףוסהמ הבישחה ןוויכ                 ןשטומ תילג תילכירדא – דרו ןיעב תמדקתמ הינבב תיב  ויח אלש םידליל ןופטראמסה ינפל ונל ויהש
     רצייל תעדויו רצומכ תיבה תא הביצמ                                  .םדוק הז לע ובשח אל ךיא םיניבמ אל םהו זא
     ףילחהל ךירצש בוט רתוי הברה ךכ לכ ותוא  אלש ןפואב תקיודמו דואמ הריהמ איה םהלש  ,םיטנדוטס וא םינוב להק לומ תמדקתמ  ,םימוחתה לכב תולובג תצרופ היגולונכטה
     היינבל ותוא תוושהל ליבשב תואלבטה תא  ונחנאש תנשוימה היינבב וילא עיגהל ןתינ  טעמכ תונקפסב דימת תוליחתמש תואצרה  הפיא םצעבו םיתורישהו תוינקה ,בכרה ,ןוזמה
     תאזש םיששוח םתא םאו םיקולבו ןוטבב  םילוזו רתוי םייטסוקא םהש ?הילא םיליגר  דימת תומייתסמו להקה דצמ תלזלזמ        .אל
     םיכלוהש הטיש דוע ,תפלוח הדוזיפא דוע        ?הקוזחתל רתוי  זא' הלאשה דימת תלאשנ ,תפרוג תובהלתהב      .ןיינבה ףנעב ?אל הפיא
     םע האב איה .אל זא ,חורבלו וניילע תוסנל  הטישב תונבל םיכישממ ונחנא המל      '?הככ םינוב םלוכ אל המל  רוחאמ םינש תורשע עוקת ןיינבה ףנע
     תוימואלניב תורבחמ תיגולונכט הכימת לש בג  ,תלוספ לש תומוצע תויומכ תרציימש  םינבמ הפ םינוב אל המל ?תמאב המל זא  תוררחתשהו הבישח יוניש לע רבודמשכ
     לכב היינבה ףנע תא רהמ תשבוכ איהו תויקנע  םימו היגרנא לש תומוצע תויומכ תכרוצש  עקרק תודיערל ןיטולחל םידימע םהש  תובשחתמ אלו תוליעי אל ,תונשוימ תומרונמ
              .לארשיב םגו םלועה  הנש 50 דועבש תיב תרציימ רבד לש ופוסבו ?דחוימב תוקזח המדא תודיערב וליפאו  בצמב היה ,לשמל ןוזמה ףנע םא .הביבסב
                .םינימאמ אל   תוקרפתה ללגב יביטקורטסנוק אל בשחי  ינשל ,ינוציק הב םילקאהש הנידמב המל  םויה וב םיללכשמ ויה ,היינבה ףנע אצמנ וב
     הנוכשב וא ונלצא םכמצעב וארתו ואוב  םימשא המ ?ותוא קרפל ךרוצ היהיו ןוטבה  דדובל םיעדויש םינבמ םינוב אל ,םידדצה .ךרעב ןובאטב תותיפל םינוכתמ
     .לארשי קטיימ – םכתיב דיל תינבנה   לש תונוט ינוילמ םע וראשש ונלש םידכנה  היינבהש ?רוקו םוח טלחומ טעמכ ןפואב  הינב לע ילש האצרה םייסמ ינאשכ                                                             20.6.2019        || 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11