Page 6 - KL1209
P. 6

2019 תוריחב

    םאה # ?22-ה תסנכל תוריחבה ינפל עובש תובשייתההו תואלקחה אשונ תא ףיצהל תולודגה תוגלפמל םרג המ

    ימויא הלא ויה םאה # ?םמצע רובע עיבצהל םיאלקחל תארוקש םיאלקחה תגלפמ – "תמוצ" תמקה וז התייה
    # ?לולה ףנעב רבשמהו 116 ןוקית תרגסמב תרבגומה הפיכאה לשב ,דוכילל ועיבצי אלש םיבשומב םיאלקחה
    # םיטסופב וא תובתכב םא םינוטרסב םא ,ירוביצה םויה רדס לע תובשייתההו תואלקחה ולע עובשה ,ךכ וא ךכ
                     ?תוריחבה רחאל תוחטבהה לכמ עצובי המ :איה הלאשה            .)'וכו םיקסעל  הכרענש הטישפ הנושארל "בשומל  אל העקשה תשרוד התמקהש ,ןוטב  ,תובשייתההו תואלקחה לע רבדל    רטניו-הד סומע
    ת יגה םירוזאה רזג תצעומ דבלמ ת ומבש םיבשומב םיקשמ תורשע לע ת ידוה קבאמה ךלהמבו תלטובמ  לע ולע שממ אל םלועמש םיאשונ
    תירוזאה הצעומל הדיחיה ישנא וע  עצבמ תרגסמב .רזג תירוזאה הצע  ועיבצי אל יכ ,םינלולה יגיהנמ וע  תוריחבב םיבושח םיאשונכ קרפה  תוריחבה דעומ ינפל עובש
    ןג תצעומ ,תורדג יבושיי ,רנרב י�כאה תד�ח�ו להנמה לש הפיכאה  ת גב םיעיבצמ םבורש יפכ ,דוכילל    ?לארשיב  ןפואבו )17.9( 22-ה תסנכל
    קמע ,ןומרח תואובמ ,הנבי לבח ,הוור  ה��נבו ןונכת תור�בעל ת�צראה הפ  םא אלא ,דימתמו זאמ ןופצה לוב  ,הלשממה שאר עפשומ המכ דע  תואלקחה אשונ הלע ידמל עיתפמ
    םיקשמ ילעב .ןורשה םורדו לאערזי  תורשע ועיגה ,רצואה דרשמ לש   .החדיי הנקתה םושיי  תורימאה ,תועדל ,וה�נתנ �ב�ב ת פמה ידי לע ירוביצה םויה רדס לע
    איה הדיחיה לש הטישה יכ םיחוודמ ת מב םיוולמ ,רזגב םיקשמל תודיינ ת ובש רובעכ יכ ,דבע הזש הארנ ת וקיתכ םימיב ?םיאלקחה תורהצהו  ,דוכ�לה :לארשיב תולודגה תוגל
    תורשע םע ,םילודג תוחוכב עיגהל  ינפל תוארתה ושיגהו יתרטשמ קוס  יגיהנמ םע הבישי והינתנ סניכ םייע  תואלקחה אשונ יכ םשור השוע םינ  הנ�מ� ,רשג-הדובע ,ןבל-לוחכ
    םע ףא םיתעלו ,םירטושו םיחקפ  ולגתה םקשמבש ,םיקינבשומל סנק  אשמ רחאל יכ עידוהו קבאמה ת וקתב ךא ,והינתנ תא ןיינעמ תוחפ  תוגלפמה יגיהנמל םרג המ .צ"רמו
       .העתרה רצייל ידכ ,קוסמ  רוקמבש םינבמב םיגירח םישומיש  שאר דרשמ ל"כנמ מ"מ לש ןתמו  אוהש הארנכ תוריחב ינפל לש הפ  תואלקחה אשונ ףיצהל תולודגה
    תוטישפב קבאנו עירתהש ימ ת ועמ ורדסוה אלו תואלקחל ודעוי ת רל שדח הוותמ לע םכוס ,הלשממה  .אשונל בושק דואמ  םיסנמש ,םינוטרסב תובשייתההו
    וירוגמ רוזאב ולחהש זאמ ,וללה  וענש תוסנקל תוארתהב רבודמ .םל  רשואי ןבומכש ,לולה ףנעב המרופ  ףנעב םינלולה ולהינ שדוחכ ינפל ת חה המכ דע םיעיבצמה תא ענכשל
    תדעו ר"וי ,הלבא ןרוא ד"וע אוה  םושייל ,לקש ףלא 300-ל 150 ןיב ת ומ םג זא דעו האבה הלשממב קר ת שומב םיררוגתמ םבורש ,הלטהה  ?םהל הבושח תובשייתההו תואלק
    לארשי יעקרקמ תושרב תובשייתהה  בשוי אל הנבמהו הדימב ,םוי 30 ךות  דרשמ הצרש הנקתה התוא תיהש  ,תואלקחה דרשמ דגנ קבאמ ,םיב  תששוח הבוגת וז התייה םאה
    אלו ןגוה אל" .ןידה יכרוע תכשלבו ת כוש תונפל לשמל( ליגרה ובצמל  .חטשב םשייל תואלקחה  תואלקחה דרשמ תנווכ תובקעב  ,"תמוצ" תגלפמל תוגלפמה לש
    םיקינבשומה לכ תא ךופהל יואר  ובסוהש םינבמ תונפל ,תורידמ םיר           ת יטמ לודיג תרסואה ,הנקת םשייל  ןעמל םישדוח המכ ינפל המקוהש
                                    116 ןוקית       בור .ןוטב תפצר אלל םילולב תול ת וק תא דבאל דחפה םאה ?םיאלקחה
                                               תפצר אלל םה לארשיב םילולה  םלוכל עתפל םרג םיקינבשומה תול
                                ת חה תא ריעסמ תמאבש המ לבא
                                 ץראה יבחרב םיקינבשומהו םיאלק
                                תבהו ןונכתה קוחל 116 ןוקית אוה
                                 םיטפשמה תרש הקקוח ותוא ,היינ
                                 ,2017 לירפאב ,דקש תל��א ,זאד
                                 תונוטלשל תתל התייה הרטמהשכ
                                ת וח אלה הינבה דגנ םיישעמ םילכ
                                  .ידוהי אלה רזגמב תבחרנהו תיק
                                 רצואה דרשמב וא להנמב והשימ
                                ת מל םג הפי הזה ןוקיתהש טילחה
                                 תא ושטנ םיבר ובש ,יאלקחה רזג
                                ת מתשהו תויחוור רסוחמ תואלקחה
                                ת הל קשמה תיב ביבס םינבמב וש
                                 תבסה ךרד ,םינסחממ לחה :הסנכ
                                 ,םתרכשהו רויד תודיחיל םינבמה
                                 לכ :רוציקבו ,םיקסע דועו תוריית
                                ת פתהל םיקינבשומל רשפאיש המ
                                 םבורש םישנאב רבודמ .דובכב סנר
                                 םיאלקח רבעב ויהש ,55-ה ליג לעמ
                                 אלל הכפהש ,תואלקחה תא ושטנו
                                 הסנרפ תבוטל ,םתניחבמ תמלתשמ
                                   .סנרפתהל הרטמב ,תיאמצע
                                 וק" ףשח םישדוח השולשכ ינפל
                 "םיללקמ ונאציו ךרבל וניצר" .דקש תלייא                     "םיאלקחב ךומתנ ,תואלקחה קוח תא קקוחנ" .ץנג ינב


 7 ||   12.9.2019                                                   12.9.2019        || 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11