Page 9 - KL1209
P. 9

תיצראה הדיחיה תומישמו 116 ןוקית          לוחהמ שארה תאצוה םיבייחמ
              םירקובמ הרדסה יכילהל סנכיה


                       ”םיחקלמ-תעונת“ וניה ךילהה ןפוא


          .תובא תלחנ לע ץלמומה ד”וע י”ע יטפשמ יווילב הבוגמ הרדסה

          םיחמומה                          !םיחמומל י/הנפ

          תרדסהל


           תועקרק                         /הרדסהל ךרדה ןוחביאב ךל עייסנ


                                       /תויוכז תפסוה/היצזילגל/יושיר

                                       תפסוה/לוציפ/ח”לפ/שרגמ וק יוניש

                                       ...דועו ...דועו הלחנב ישילש תיב
                                       לבקל רשקתה          - חוקלה תיבב רוקיב
                                       םיצילממ תמישר         !תובייחתה אללו םניח
              תולחנו םיבשומל הליבומה הרבחה


                                       ךתחפשמ ינבלו ךל םג עייסל חמשנ ,ונתרזעב וחילצה םיבר

                                       תולחנו םיבשומל לארשיב הקיתווהו הלודגה הרבחה - תובא תלחנ תרבח
         3055327 ,הנימינב ,’א 9 ןימסיה              ןונכתב םיחמומ םילכירדא ללוכה יעוצקמ תווצ תלעב ,םינש בר ןיטינומ תלעב
         04-6228886 .סקפ ,04-6227744 .לט
         www.nachlat-avot.co.il                   .תילוהינ הרדשו םיילכלכ םיצעוי ,ח”ור ,םיאמש ,םיבשומב תוע”בת תלבוהו    9 ||     12.9.2019                                                                                                                           12.9.2019        || 8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14