you can look here xxx free
indiansexstories
tu dai tai tu.
יבול שיא
הרפת והחלב
תנועות הנוער

צוות הגישור לפתרון המשבר עם תנועות הנוער

5 דק' קריאה

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

צוות הגישור שהוקם  על מנת לפתור את המשבר ביחסי התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער, שבראשו עומד חיים אורון (ג'ומס), וחברים בו  גיל לין המשנה למזכ"ל התנועה, ועו"ד תקווה טננבוים מהמוסד לבוררות וגישור, קיים בשבועות האחרונים מספר פגישות והגיע לניסוח של  מסמך מסכם שמובא כאן.  אם המסמך יאושר  על ידי הנוגעים בדבר – מזכירות התק"צ מצד אחד ונציגי תנועות הנוער מהצד שני –   הנוער העובד והלומד, השומר הצעיר,  מחנות העולים, דרור ישראל, הבונים דרור העולמית ותנועת החלוץ, ישנה אפשרות שהמשבר יסתיים. המסמך נדון בישיבת מזכירות התק"צ ביום ראשון השבוע, וכפי שנודע ל"הזמן הירוק", בהבונים דרור נוטים שלא לחתום עליו. ההתנגדות לחתימה היא בגלל הסעיף הזה המופיע בו: "הנוער העובד והלומד, דרור ישראל והחלוץ, ימנעו מכל פעילות, ישירה או עקיפה, בארץ ובחו"ל, בתנועת הבונים דרור על כל סניפיה, אלא בתיאום עם הנהגת הבונים דרור העולמית ובהסכמתה". במקרה  שלא תהיה חתימה של כל הגורמים הרלוונטיים, המחלוקת לא יושבה והיא חוזרת למעשה לנקודת ההתחלה. בלב הדיון – כספי התנועה שיועדו לנוער העובד והלומד והוקפאו בשלוש השנים האחרונות.

 

צוות הגישור לפתרון המשבר עם תנועות הנוער: מסמך זה, אשר גובש ע"י צוות שכלל את חיים אורון (ג'ומס), גיל לין ותקוה טננבוים, ותוכנו מוסכם על מזכ"ליות הנוער העובד והלומד, השומר הצעיר ומחנות העולים;  מזכ"ל דרור ישראל; יו"ר ומנכ"לית הבונים דרור העולמית ונציגי תנועת החלוץ, מבטא רצון עז של כל השותפים להביא לסיומו של משבר אמון ולבסס תחתיו מערכת יחסים מכבדת המקדמת שיתופי הפעולה.

 

1. לתנועה הקיבוצית ולתנועות הנוער תפקיד מרכזי ומכונן בעיצוב פני החברה הישראלית. התנועה הקיבוצית מכירה במעמדן הייחודי של תנועות הנוער- הנוער העובד והלומד, השומר הצעיר ומחנות העולים, הנשען על אתוס מכונן משותף ושותפות ערכית בהתמודדות עם אתגרי החברה הישראלית.
פעילות מערכת החינוך בקיבוץ ופעילות תנועות הנוער שזורות זו בזו ושיתוף פעולה ביניהם מעצים ומחזק את הקהילה הקיבוצית וערכיה במרחב ההתיישבותי ומהווה מנוף למעורבות ועשייה משמעותית בחברה הישראלית. ראש/ת אגף חינוך בתנועה הקיבוצית וראשי/ות תנועות הנוער, ביחד ובנפרד, יפעלו ליצירת מנגנונים ומסגרות לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה, ויקיימו פגישות תקופתיות קבועות לקידום שיתוף פעולה זה.

 

2. התנועה הקיבוצית רואה בפעילות תנועות הנוער בחו"ל פעילות חשובה המגשימה הלכה למעשה את מדיניות התנועה הקיבוצית לשמירת הקשר עם הקהילות היהודיות בעולם, עידוד החינוך הציוני וחיזוקה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, סיוע בבניה ושימור הקהילות היהודיות בחו"ל וחיזוק תפיסת התנועה הרואה את היהדות כתרבות וכגשר בין יהדות העולם לחברה הישראלית. תנועת הבונים דרור הנה אחת התנועות המרכזיות, לצד תנועות וארגונים אחרים,  הפועלות במסגרת התנועה הקיבוצית בקרב הנוער בתפוצות.

התנועה הקיבוצית רואה בתנועת הבונים דרור העולמית, שהינה עמותה השייכת לתנועה הקיבוצית, "מטרייה" תחתיה ובאמצעותה ינוהל הקשר בין תנועת הבונים דרור בתפוצות ובין הקהילות, הארגונים השונים והמוסדות הלאומיים. נתנועת הבונים דרור העולמית רואה חשיבות בשילוב בוגרי תנועת הבונים דרור ועולים כמדריכים ושליחים ומזמינה אותם לשתף פעולה ולהשתלב בכל התפקידים במסגרת פעילותה, בכפוף למוסדותיה. הנוער העובד והלומד, דרור ישראל והחלוץ, ימנעו מכל פעילות, ישירה או עקיפה, בארץ ובחו"ל, בתנועת הבונים דרור על כל סניפיה, אלא בתיאום עם הנהגת הבונים דרור העולמית ובהסכמתה.

 

3. התנועה הקיבוצית, תנועת התיישבות ציונית משימתית, מעודדת צמיחה, התחדשות ופתוח של הקיבוצים, מקדמת את ההתיישבות, החקלאות, התעשייה, המרחב הכפרי והשמירה על השטחים הפתוחים וכן פיזור אוכלוסייה תוך עדיפות לנגב וגליל.

התנועה הקיבוצית מובילה ומקיימת ערבות הדדית ושיתופיות כבסיס ערכי לחוסן כלכלי וחברתי, מכירה במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועלת עמם ולמען כל אחד מהם בנפרד וכרשת משלבת ורואה בחברים ובקיבוצים שותפים פעילים במימוש שליחותה בחברה הישראלית וביהדות התפוצות. במטרה לפתוח את דרך החיים הקיבוצית לזירות חדשות ולקהלים חדשים, וכדי לתת מענה לצרכים לאומיים נוספים, תפעל התנועה הקיבוצית להקמת קיבוצים עירוניים  ולצירופם של קיבוצים עירוניים קיימים לתנועה הקיבוצית.

צוות משימה תנועתי, בשיתוף תנועות הבוגרים, יפעל לקידום חברותם של הקיבוצים העירוניים, המעוניינים בכך, בתנועה הקיבוצית. לאחר אישור מסמך זה ע"י השותפים המוזכרים בפסקת הפתיחה ומזכירות התנועה הקיבוצית, והצהרת כל הצדדים כי בכוונתם לפעול ליישומו, ישוחררו הכספים שיועדו לנוער העובד והלומד והוקפאו.

מכתב ששלח דובי הלמן לג'ומס,  עם העתקים לתנועות הנוער:

"שלום ג'ומס אני כותב לך הערות שלי למסמך ההבנות בין התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער אותו פרסמת בתאריך 17.08. שורה תחתונה במכתבי זה היא שלעניות דעתי תנועות הנוער בישראל ובתפוצות לא צריכות לחתום על מסמך זה. את עמדתי זו אשלח גם לתנועות הנוער.   בפסקה 2 למסמך שלך כתוב: '….התנועה הקיבוצית רואה בתנועת הבונים דרור העולמית, שהינה עמותה השייכת לתנועה הקיבוצית,  'מטריה' תחתיה ובאמצעותה ינוהל הקשר בין תנועת הבונים דרור בתפוצות ובין הקהילות, הארגונים השונים והמוסדות הלאומיים'.  על פי הידוע לי תנועת הבונים דרור בישראל ובעולם  (תנועה ולא עמותה)  היא תנועה אוטונומית שיש לה תקנון ונהלים על פיהם נבחרים מוסדותיה ופעיליה וזו אינה פררוגטיבה של התנועה הקיבוצית. באותה פסקה כתוב: 'הנוער העובד והלומד, דרור ישראל והחלוץ, ימנעו מכל פעילות, ישירה או עקיפה, בארץ ובחו"ל, בתנועת הבונים דרור על כל סניפיה, אלא בתיאום עם הנהגת הבונים דרור העולמית ובהסכמתה' – דהיינו הסמכויות הן בידי ההנהגה הממונה על ידי התנועה הקיבוצית.  פסקה זו חוזרת על הדרישה של מזכירות התק"צ כלפי תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד, שלא לקחת חלק בפעילות הבונים דרור בעולם ובישראל. גם אז הבעתי את דעתי שמזכירי הנוער העובד והלומד לא היו צריכים לחתום על מסמך כזה. לבסוף מופיעה פסקה המתנה שחרור הכספים שיועדו לנוער העובד והלומד, המוקפאים כבר שלוש שנים, בחתימה על מסמך ההבנות. לעניות דעתי הקפאת ההקצבה לנוער העובד והלומד כענישה הייתה צעד לא חוקי שמקבילה לו הייתה יכולה להיות החלטה של קיבוצים לא לשלם מיסים לתנועה עד שזו לא תספק את דרישותיהם".

 

סלע המחלוקת

חילוקי הדעות בין התק"צ ובין הנוער העובד והלומד, נוגעים לפעילות הנוע"ל בחו"ל, בעיקר באוסטרליה, ניו זילנד וקנדה, במקומות בהם פועלת תנועת הבונים דרור.

ב-24 בינואר 2019 פרסמה מזכירות התק"צ גילוי דעת בו נאמר בין היתר: "ב"מציאות התקציבית המאתגרת שבה אנו פועלים, איננו יכולים, ולא נשלים עם הרעיון שאנחנו מממנים במיליוני שקלים גוף עצמאי שבהתנהלותו מתעלם במופגן מהחלטותינו ומסיכומים שהושגו ובמעשיו פועל לחתור תחת גופים המהווים בשר מבשרנו, לנסות ולנכס אותם לעצמו ולנתק אותם מאתנו תוך שהוא פועל במופגן על מנת להשתלט על נכסים ערכיים וחינוכיים המהווים חלק מליבת התנועה וקיבוציה מקדמת דנא.

"לאור אי עמידתה של תנועת הנוער העובד והלומד בשורה של סיכומים והחלטות מזכירות התנועה והתעלמות מופגנת מהחלטות אלה, כבר בשנה שעברה לא הועבר לידיה התקציב שיועד לה. עמדתנו העקרונית הינה כי מי שמפר באופן שיטתי את החלטות המזכירות אינו זוכה ליהנות מתקציב התנועה. לא נאפשר מצב, בו יד אחת לוקחת כסף ויד שניה פועלת לפגוע בנו. אי לכך, לאור המשך התנהלות הנוער העובד והלומד, החליטה מזכירות התנועה שלא לתקצב את פעילותה של תנועת הנוער העובד והלומד בשנת התקציב  2019 כל עוד לא יתוקן המעוות. החלטה זו תובא כנדרש לאישור מועצת התנועה הקרובה"..

כמה ימים לאחר מכן נמסר מהתק"צ  כי נמצאה הדרך לגשר על חילוקי הדעות וכי נחתם מסמך על ידי פסח האוספטר רכז דרור ישראל, ורועי יסוד רכז הנוער העובד  והלומד,  לפיו  הנהגת הנוער העובד והלומד מקבלת עליה לקיים את החלטות מזכירות התנועה.  "במסמך החתום מתחייבים בדרור ישראל ובנוער העובד והלומד לא לפעול במקומות בהם פועלת הבונים דרור העולמי, ולהפסיק לאלתר את הקשר עם מזכירויות הבונים דרור ברחבי העולם. כמו כן, יופסק לאלתר כל ניסיון של הנוע"ל/דרור ישראל, או מי מטעמם, לפנות למדינות ולשלוח שליחים לתקופות ארוכות או קצרות שלא באמצעות התנועה העולמית, או להפעיל תכניות בארץ עבור המדינות".

לטענת התנועה ההסכם לא כובד, ולכן לא אושר תקציב גם ב-2020. ההסכמה של הצדדים  ללכת לגישור נועדה לפתור את המשבר, ואם כך יקרה, יוסר מסדר היום של התנועה הקיבוצית נושא שמעורר מחלוקות רבות, כעסים ומתחים פנימיים. ל"הזמן הירוק" נודע, שכתוצאה מהמשבר המתמשך הודיעה תנועת הבונים דרור באוסטרליה שהיא מוותרת  על שירותיה של  דרור ישראל והיא מחפשת כתובת אחרת שתקשר אותם לממסד היהודי העולמי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לאחר עלייה היסטורית לליגת העל וחנוכת האולם החדש ביטבתה, מאמין המייסד והיו"ר של הפועל חבל אילות, סילביו קוגן מקיבוץ יטבתה, שהשילוב בין המקומיים, הישראלים והזרים יכול להוביל לעונה שנייה בליגה   ליגת העל בכדוריד הגיעה בחמש השנים האחרונות גם לאולמות באיזור חיוג 08, הייצוג של גוש דן
3 דק' קריאה
בשבוע שעבר (6-9/10) נערכה תחרות האופניים “ברא אפיק ישראל”, טור בינלאומי בו עוברים המתחרים כ-330 קילומטרים בשטח ההררי של הגליל המערבי. אחד ממשתפי בתחרות הוא מתי אלדד מקיבוץ גבעת חיים, לולן במקצועו ומתקן אופניים להנאתו בתחילת אוקטובר נערכה תחרות האופניים "ברא אפיק ישראל",
2 דק' קריאה
שניים נמצאו ללא רוח חיים בקרקעית הבריכה בקיבוץ יטבתה, בבוקר יום שבת, בשנת 2013. האחד שהה בקיבוץ במסגרת תכנית המיועדת לבני העדה האתיופית, המשלבת תעסוקה, לימודים ומגורים, ואילו השני, חברו, הגיע כדי לבקר אותו. בשעות הלילה,
2 דק' קריאה
ב-24 בספטמבר הלכה לעולמה ד"ר רונית פלוטניק, בת וחברת קיבוץ משמר השרון, לאחר מאבק במחלת הסרטן. ד"ר פלוטניק הייתה פסיכולוגית חינוכית ומשך 20 שנה שימשה כיועצת החינוכית של מחלקת החינוך בתנועה הקיבוצית.  פלוטניק חינכה דורות של אנשי חינוך בקיבוצים ועסקה בהכשרת מנהלי חינוך בסמינר הקיבוצים. במהלך לימודיה התמחתה פלוטניק במערכות
3 דק' קריאה
התנועה הקיבוצית הייתה קומונה או קואופרטיב? לאן מובילות מגמות ההפרטה? מה תפקידה הכלכלי של המדינה בבנייתה ובחיסולה החלקי של הקואופרציה השניונית? שאלות אלה ואחרות נדונו בכנס שנערך ביד טבנקין לרגל צאתו לאור של הספר "הקואופורציה בישראל: עבר, הווה,
4 דק' קריאה
ברוב של 85.5% אישרו 170 צירי מועצת התנועה הקיבוצית את מינויה של נטע קדם שוורץ מקיבוץ עברון, למנכ"לית התנועה, במקומה של המנכ"לית היוצאת הדס דניאלי ילין מקיבוץ יגור, שנבחרה לתפקיד המשנה למזכ"ל התנועה  נטע קדם-שוורץ,  בת וחברת קיבוץ עברון, היא עובדת סוציאלית קלינית בהכשרתה ובעלת תואר
< 1 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן