Page 2 - KL2006
P. 2

?הרוק המ
        ןכות
                                            רטניו הד סומע                רטניו הד סומע :ךרוע •
                                                             adwinter@kenes-media.com
                                                               ןמרבליז המירפ :ןותיע תלהנמ
               4     לש קחשמ תנכות וחתיפ לוכשאב םידימלת                             :תיפרג הכירעו בוציע •
                                                                      סלגנב ינב
                     ןושארה םוקמב וכזו "לזרב תפיכ" תכרעמ                         ,יונ רהז ,ןומולוס ינח :םיבתוכ •
                                                               ,ןמרמיצ סומע ,ישרדמ אבכוכ־רב
                   תלעפומה תיתרקוי תוניוצמ תינכות - יתרקויה טקיורפה לש רמגה תורחתב תרגסמב          רמת ,ןירוס גומלא ,תקיקח תרפא
                   תוניוצמל ידוא זכרמו ל״הצב רבייסהו בושקתה ףגא לש תפתושמ המזוי ,רפסה תיבב          ןשוש ןב תעפי ,דעימע-דלפ
                                                              ttova@kenes-media.com :הקפה •
                  ,יגולונכט תונכתו תוהובג הב                  יפונ" ןוכיתמ םידימלת
                                                                   074־7457405 'לט
                  תובלתשהל םילכ םהל ונקיש                    תירוזאה הצעומבש "רושבה      074־7457499 'סקפ
                  ב יחיב חתפמ ידיקפתב ךשמהב                   קחשמ תנכות וחתיפ לוכשא    :םורד ףינס הקפה תריכזמ •
                  .ל"הצב רבייסהו בושקתה תוד                   תפיכ' תכרעמ לש בשחמ         דניקנזייר הנא
                  םינוכיתב תינכותה תלעפה                   .ןושארה םוקמב וכזו 'לזרב      :םוסרפ יצעוי •
                  ב מל תונכהמ קלח איה םורדב                   תונייוצמה תצובק ידימלת   052-27731321 יביבט םרוי
        רדסמה רוזמרה     .המורד בושקתה ליח לש רבע                   בבש "רבייסו ם"רממ ינצינ"   ,054-4557780 לאינק בקעי
                  ךומתל איה תינכתה תרטמ                   םוקמב וכז לוכשאב ןוכית   050-6866619 יחרזמ יש
    המיקה "םיבשומ טבמ" תרבח   בגנה תכיפה לש ימואלה ןוזחב  לש "רבייסו ם"רממ ינצינ" תונייוצמה תצובק ידימלת  תורחתב ישילשה םגו ןושארה
                                                                       :תועדומ •
       תולחנל תורדסה ךרעמ  ב וצקמ לש ימואלניב זכרמל            "רושבה יפונ" .יתרקויה טקיורפה לש רמגה   ttova@kenes-media.com
             םיבשומב  עדימה ,ילאטיגידה ,הנכותה תוע  תווצה תדובע ,תויתריציה ,הבישחה  הדובעב תופיצרב תועש 12 ךשמב תועדומה ןכות לע תיארחא הניא תכרעמה
                                  .הנכותה לש היצטנזרפה תלוכיו
                            .רבייסהו
              14    :לוכשא תצעומ שאר ,ינוקרי ידג ב רקוי תוניוצמ תינכותב רבודמ  שממל םידימלתה ושרדנ תרגתאמ
                                               רמוחה תא יאמצע ןפואב םשיילו
                  ב אב תינכותה תא ליעפהל ונלחתה"  הניהש ,רפסה תיבב תלעפומה תית  חתפל :הנשה ךרואל ודמלש בכרומה
                  ב ארה הנשב רבכו הנשה קר לוכש  בושקתה ףגא לש תפתושמ המזוי ב ונת בלשמה ,בשחמ קחשמ תנכתלו
                  םידימלתה ועיגה התלעפהל הנוש ע מל ידוא זכרמו ל״הצב רבייסהו .םהיניב תויושגנתהו םיפוג תע
                  וניצר .םינושארה תומוקמל ונלש  ילברגלא ידוא ןגס םש לע תוניוצ  םידימלתל ונתינש תומישמה
                  תינכותה תלעפה תא דואמ ונמדיקו בכהלו רתאל הדעונ תינכותה . "זל  "לזרב תפיכ" תכרעמ תונכת ויה
                  רשפאל ידכ ,לוכשאב תיתרקויה  ישיא לאיצנטופ ילעב רעונ ינב ריש  תנכותו ביוא ליט לורטנו רותיאל
                                                                    :הלהנמהו תכרעמה
                  רידאה לאיצנטופה ילעב ונידימלתל  תרושקת ,בושחמ ימוחתב יתוגיהנמו  לייח וב ,"םישקומ הדש" לש קחשמ הדוהי רוא ,6 םירצויה 'חר
                  םוחתב חילצהלו חתפתהל תונמדזה         .תשרה תנגהו  דעיל עיגהל ךירצ םישקומ הדשב
                  םיענכושמו םידימלתב םיאג ונא .הז ב תה םילגרתמ תינכותה תרגסמב ב מב וכז םידימלתה .עגפיהל ילבמ  ,קיתעהל ןיא .תורומש תויוכזה לכ
                   ."דיתעב תובר דוע םהילע עמשנש ב ישח תונמוימ הנשה ךרואל םידימל  ,תונכתה לע ישילשהו ןושארה םוק  ןסחאל ,יעצמא לכב רדשל ,םגרתל
                                                               לכב ץיפהל וא םסרפל ,עדימ רגאמב
                                                              .הזה ןותיעב ספדומה ןמ קלח לכ יעצמא
        יטא לש ליבשה        "ותחפשמו ישורב ןתיא ינפב לצנתמ" :יאבג יבא                     ןויליגה תא וכילשה אנא ?אורקל םתמייס

       ןורהא יטא לש הרופיס  ותוא הניכש לע ,ישורב רבעשל כ"חה ינפב לצנתהל ץלאנ הדובעה תגלפמ ר"וי            .םכירוגמ םוקמל ךומסה רוזחמה חפל
      ירופיצ בשומ תב ,טאירוק   ח"ש ףלא 40 לש ךסב ותוא הצפיו הגלפמהמ ותורטפתהל ארקו 'ןימ ןיירבע'


              18    וישעמ' לש יתבידה רואיתב קפתסה  ותורטפתה תא שרד יאבג ,רוכזכ  ןובשחב יתמסרפ 29.7.18 םויב" םכלש םילימה
                  רזגו ותוא טפשש קר אלו ,'םישיבמה
                                               יתיניכ התרגסמבש העדוה רטיווטה
                                 עטל סחייתה ובש ,ץויצב ישורב לש
                                 ב
                  קר אלו ,וניד תא תיתגלפמו תירוביצ  עציב לוכיבכש תינימ העיגפ תודוא הנ  יתעדוהו 'ןימ ןיירבע' ישורב ןתיא תא ןותיעב
                  ב רהמ 'היעשה' רבדב הטלחה לביקש  ,הגלפמה תרבח לש התודעלו ,ישורב ע רב .הגלפמב תוליעפמ ותייעשה לע
                                      ן
                  אלא ,)ל"וחב ותויה תעב( עגרהל עג ביב עגנ היפל , יברו-סאימחנ תלייא  םירבדהמ יב רזוח ינאש עידוהל ינוצ ,םירקי םיארוק
                  תחא הרושב ,עבותה תא ביצהו ףיסוהש  תשרל ןויארב .תמלוה אל הרוצב הנבש  ישורב ןתיא ינפב לצנתמו יתמסרפש  םוקמ וב שי .םכרובע בתכנ "בשומל וק"
                   .'תסנכב וא בוחרב' ןימה יניירבע םע ב חנ ,רבעשל תיכ"חה הרמא עובשה 'ב  הקדצהו םוקמ םוש היה אל .ותחפשמו  תומסרפתמה תובתכה לע םכיתובוגתל
                  ב למ תימינונא הנולת ךמס לע תאז לכ"  ותולצנתה תא הלביק יכ ,ןיברו-סאימ  ".הז יוטיבב שומישל  םירישלו םירופיסל ,העד ירמאמל ,וב
                  בחל התוא שיחכה עבותהש( םינש 15 ינפ  הז תולצנתה לבקל ךא" ,ישורב כ"ח לש  תגלפמ ר"וי ,יאבג יבא לצנתה ךכ  תא ודכלש תונומתל ףאו ,םתבתכש
                  ,)הילע עמש ובש ןושארה עגרהמ ,ןיטול       ".חולסל אל  ישורב ןתיא ,רבעשל כ"חה ינפב הדובעה  תא ובתכ .םכתמלצמב ורמשנו םכיניע
                                                                !ךלש הפישחה תא םילידגמ תובשייתהה ינותיע
                  בסאימחנ כ"הח לומ רעצמ הרקמ ותואו  ץויצב ןייצ יאבג ,העיבתה בתכ יפל ב שב םתחנש הרשפ םכסה תרגסמב תאזו  ודילקה ,הנומתה ץבוק םשב םלצה םש
                  לקשמ לכ ןבומכ סחיי אל עבתנה .ןיברו ב וש" :יכ ,עבותל וסחייתהב רטיווטב  םויסב ,םולשה טפשמ תיבב רבעש עוב :לא וחלשו תוריציו םירמאמ
                  עבותהש( תימינונא הנולת התואש ךכל  לע ול יתעדוהו ישורב כ"ח םע יתחח  ישורב שיגהש הבידה תעיבת תשרפ adwinter@kenes-media.com                              18.50 X 33.50
                                               יבתה יכ ,הרשפב עבקנ ןכ .יאבג דגנ
                                               ב
                                                                    וביגהו ונתוא ורקב
          בשומה לע    אוה ,)לוכו לוכמ ,ןיטולחל התוא שיחכמ  ,הגלפמב תוליעפמ רתלאל ותייעשה  םלשי יאבג יכו קחמית ישורב לש הע   קובסייפב ונתוא ושפח    :םיאבה םירתאב םג       ,      ,     ,      ינותיע תא אורקל ןתינ
                                                                     ,קובסייפב םג
                     ."ןיד לכ יפל ןשייתה רבכש רבד
                                 וישעמ לע תוירחא לבקל ונממ יתשרדו
                                                                         הזילע עודמ
                                                                          03-6133945
                                                                          03-6133946
                                                                          אשונב ןויע םוי
                                                                         תדבוע הניא ןהכ
       לע תבשוי ןירוס גומלא  הביד תעיבת שיגהש רחאל ,רוכזכ ב בעל ןיא .תסנכהמ שורפלו םישיבמה  תופתתשה ןיגב םילקש ףלא 40 ישורבל  םיבשומה ןועובש - בשומל וק :תבותכב הלחנב תיאלקח אל הקוסעת ישומיש – 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה הגועו הפק תקספה      15:30-15:45 13:00-14:00   14:00-14:45 14:45-15:30    םכלש דיתעה ,ונלש ןויסינה ! ךלש עקרקה לש יפסכה לרוגה 7 'מע םיטרפ ירוחא םיעסונ לספס תפסוהל תורשפא www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327 םיבשומה תעונת
                                                                          office@benor-law .com
                                                                          אל םישומישו השורי ,םירוגמ
                                                                    תירפכה תובשייתההו
                                                                               !!!קינבשומ
                                                                        ?לארשי יאלקח
                                                                          תוארוה רואלו ,תולחנב םיגרוח םישומיש הניינעש 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה רואל
                                                                          יבשומה רוטקסב םייאלקח
                                                                          3 דומע ואר
                                                                              ןוה הווש !ךדיב ךייתועקרק
                                                                          רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ ידי לע ךרעיי
                                                                          ,יבשומה רוטקסל ל"נה תויוחתפתהה תועמשמ תא ןיבהל ידכבו ,תולחנב
                                                                          םירוגמ ישומיש הניינעש לארשי יעקרקמ תצעומ לש 979 הטלחהל יאלקחה ףגאה לש עוציבה
                                                                              תובא תלחנ
                                                                         תודחאתהב דוע םיבשומה יבשייתמל דעוימ רשא 13.03.13 ךיראתב ןויע םוי
                                                                                       www.ihaklai.org.il
                                                                         60 'מע
                                                                              תולחנ לוציפב םיחמומ
                                                                                תודעוובו י”מרב גוציי
                                                                                                                     יאלקחה דוחיאה
                                                                               Precedent i2 ימגדב עצבמ
                                                                               מ"עמ ללוכ אל ₪25,000 - מ לחה
                                                                          ןולמה תדעסמב הרישע םיירהצ תחוראו תוסנכתה
                                                                              תולובג תוגירחבו הינב תוגירחב לופיט
                                                                              0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 .ןופלט
                                                                              www.nachlat-avot.co.il
                                                                          דיתעבו הווהב – תימואל הייארב הב םישומישהו תיבשומה הלחנה
                                                                    2014 רבמצד • 102 ןויליג
                                                                              קובסייפב ונילא ופרטצה
                                                                          הלחנב םירוגמל היינב - 979 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחהל עוציב תוארוה
                                                                     ךילהב חתפנ" :ןמרביל יצנב
       םימשר האיבמו בשומה   תגלפממ ישורב כ"ח שרפ יאבג דגנ ."תסנכב וא בוחרב םוקמ ןימ ינייר  ר"וי םסרפ רבכ םיירהצה רחא .תואצוהב :תוצבשמ םושירל זכרמב הרואכל האנוהל דשח  ,תואצרהב תופתתשה תללוכ איהו ₪ 250 הניה ןויעה םויב תופתתשהה תולע הגועו הפק תקספה     17:30-18:15 18:15-19:00    15:45-16:30   16:30-17:15  17:15-17:30                  םודלו תוריחנל ףוס לק דע ינוניב המישנ  םמוחתב ךרד יצרופ םירצומה .CE -ו FDA לש םייברעמ םיימואלניב www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx םיחרפה ילדגמ ןוגרא                                                                          הלחנב םיגרוח םישומישבו םירוגמל הינבב םינושה םימולשתהו םיסימה
                                                                     יאלקחה זכרמה לומ יטפשמ
                                                                          979 ,1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהב םייאמש םיטביה
                                                                     ")ןוחמש םולש דמוע ושארבש(
                                                                                    םיטרפ
                                                                          םיכישממ םינב תויוכזו תולחנ תשרוהב תורחבנ תויגוס
                                                                         עוצקמה ישנא בטימ ידי לע ורבעוי תואצרהה
                                                                                   11 'מע
                                                                         .א"ת 99 ןוקריה 'חר ,ביבא לת "ןד" ןולמב ךרעיי ןויעה םוי
                                                                                   הידפידמ
                                                                          .שארמ ןויעה םויל םלשלו םשריהל שי
                                                                          .תוקספהב הגועו הפק ןכו םיירהצ תחורא
                                                                      10 'מע
                                                                         .המשרהה רדסל םאתהב ,לבגומ תומוקמה רפסמ
                                                                         .₪ 300 הניה תולעה ומצע סנכה םויב םימלשמ רשא שארמ םימשרנל
                                                                         03-6133945 :ןופלטב רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ :המשרהל

                                                                                    םיחכומו םימכח םייאופר םירצומ
                                                                         רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ לש טנרטניאה רתאב וא
                                                                                   המישנהו הנישה רופישל תינילק
                                                                         www.benor-law.com :תבותכב
              םיישיא     .תויתואירב תוביסמ ,הדובעה  אל עבתנה" :יכ ,ןיוצ העיבתה בתכב .רטיווטב ותולצנתה תא הדובעה 2014 ינוי   בלחהו רקבה ףנעל ןותיע ?תותיחשב עוגנ תואלקחה דרשמ  תצעוי" התשע המ medshop.co.il הפועתה תושר לש רושיא םירשואמ FAA תילרדפה רישכמה לש הנעטה תויצפוא תצמל םגו יתיב עקשל ןניה רדס להנל םכייח תרגשל רוזחל ולכות םויהמ .דבלב םרג 700 סוטל ,לייטל ,עוסנל ,ליגר םוי קרפ לכל תיבל ץוחמ תוהשלו ילעב םידיינה ןצמחה יללוחמ לכ .םיסוטמב שומישל  Airsep תרבח לש ןצמחה ללוחמ לקוש (ב"הרא) FOCUS םגד .בכרה ןצמח ללוחמ אלל ןצמח תולובג .וצפחתש ןמז תומקרה לש טטרה תא תיחפמו דיינ
                                                                                  תוריחנמ םילבוסל תינילק חכומו ליעי ןורתפ
                                                                                   .םישנא לש םתואירבו םהייח תוכיאב יתועמשמ רופיש ללוחל םתלוכיבו
                                                                                   םינקתב םידמועה םייאופר םירצומ תקוושמו תאביימ הידפידמ תרבח
                                                                                  ןושל בציימ .הנישב ינוניב המישנ םודמ וא
                                                                                   CPAP תכסממ לבוס
                                                                                  םילופיט ,םיחותינ אלל ינוניב יתמישנ םודל
                                                                                   םירישכמ וא םיינשלופ
                                                                                  הנכסה תא תיתועמשמ תיחפמו תוריחנה תייעב
                                                                                   ?החונ אלו החישק
                                                                                  .םיכבוסמ
                                                                          ה"עשת תבטב 'י  2015 ראוניב 1  864 'סמ  תירפכה תובשייתההו םיבשומה ןועובש 2015 ראוניב 1  ה"עשת תבטב 'י  1463 'סמ  תיפותיש תומזיל היצרפואוקהו םיצוביקה ןועובש
                                                                                   לש הנושארה הריחבה איה SleepWeaver תכסמ
                                                                                   המישנ םודלו תוריחנל ףוס
                                                                                    הכרה דבה תכסמ .יברעמה םלועב הניש
                                                                                   תודבעמב םיאנכטו םיאפור לש ךלוהו לדג רפסמ
                                                                                   תיבל ץוחמ םג הנישב
                                                                                   םילבוסה םילוחל תעייסמו הנישה תאופר
                                                                                  רושיאב .הנישב ינוניב
                                                                                  ילארשיה תואירבה דרשמ
                                                                                  .(ר�מא)
                                                                                    םיעוציבו (הלוק תיחפ לדוגכ) ירעזמ לדוג ,דבלב
                                                                                    הללוס לע לועפלו קית לכל סנכהל לוכיה ,םילודג
                                                                                    םרג 460 לקשמב דיינ יטמוטוא CPAP רישכמ
                                                                                      CPAP רישכמל !למשח אלל תועש 16-8 ךשמל
                                                                                   .םיסוטמב שומישל םירשואמ FAA
                                                                                  סיטיסוניסמ
                                                                                  םילבוסל
                                                                                  תוריחנ תעינמל
                                                                                  ףאה תורעמ
                                                                                  תוסיפר בקע תווהתמ תוריחנ
                                                                                   ריוואה ביתנב תוכר תומקר לש
                                                                                  זוקינל ןפשנ
                                                                                  ןמזב .ןותחתה ןורגה ירוחאב
                                                                         עוראב "ל"כנמה
                                                                                  םייופר ןושלה ירירש הנישה
                                                                                  תחנוצ ןושלה תובורק םיתיעלו
                                                                                  תמסוחו ןורגה לש ירוחאה קלחל
                                                                                   ,סיטיסוניסמ םילבוסל הלקה תואירהמ החיל תונפל עייסמ
                                                                                   ןפשנ תועצמאב תינורכ תלזנו
                                                                                   םייריחנ ביחרמ
                                                                                  הפיאשה ,ריוואה ביתנ תא
                                                                                   תוריחנ תעינמל
                                                                                   תויגרלא ,ףאב שדוג ,םותס ףא לועישו המישנ רצוקמ םילבוסל
                                                                                   םותס ףא ללגב
                                                                                   ףאב שדוגו
                                                                        ?סיראפב ןיי תומיעט
                                                                     רימש רשה ץעוי ,ןמרביל ןונמא
                                                                                    Airmax ידנלוהה םייריחנה ביחרמ
                                                                                    רתויב םדקתמה חותיפה אוה
                                                                                   תושרפההו תלזנה קוליסל טיכנורב ,המטסא - COPD ומכ
                                                                                   ריוואה יביתנ ,ףאה תורעממ קיטסיצ ,המזיפמא ,תינורכ
                                                                                   רתויב ליעיה רישכמה ףאל תואיר תולחממ םילבוסל הלקה
      !ךלש הפישחה תא םילידגמ תובשייתהה ינותיע                                              11 'מעב םיאלמ םיטרפ yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי .???:םוליצ ץוביק בשומ ןומולוס ינח םוליצ  .םירחבומה תחקרמה יתבו .םירחבומה תחקרמה יתבו םראפ-רפוסב גישהל !דבלב ₪139 www.kib.org.il/yarok.html  הביבסו עבט תואלקחל לטרופה
                                                                                   תועצמאב םיסוניסה יללחו ןפשנ תועצמאב ,סיזורביפ
                                                                                    תבחרה , הפישנה חוכב שומיש רתויב ליעיה רישכמה תואירל
                                                                                   תלזנה קוסיר ,ריוואה יביתנ חיכה תאצוהו קוסירל
                                                                                    תעבונה תוריחנה תייעב ןורתפל
                                                                      ןהכ ימר ל"כנמה • תיב רצעמב
                                                                                   .ףאב המוקע הציחמו
                                                                                   טטרה תועצמאב תושרפההו יביתנ תונפדמ תושרפההו
                                                                                  .הינמרג
                                                                                   ףא תופיטב ךרוצ אלל ףאב תואירה יוקינל עייסמו
                                                                                   ריוואה ירבעמ ךותב רציימש הזחה תיבל ץוחמ לא ריוואה
                                                                         23 'מע
                                                                                   .הינמרג תרצות .םידלילו
                                                                         ,חתיפש היגולונכטה רובע ר
                                                                      עובשל רצענ
                                                                      18 'מע
                                                                                 medshop.co.il :טנרטניא רתא • 03-979-4711 :יצרא תוחוקל תוריש
                                                                                                                         קינצוביק

                                                                         רינ רירפצ :םוליצ .המדא יחופת הדשתיה ןיב ,ויגשיה לע תואלקחל ואדנל סרפב הכוז איגש רימא 'פורפ
                                                                   ונלש וטואה
                                                                   ונלש וטואה
                                                                         ??? 'מע • רתוי הובג לובי םיבינמו רתוי רהמ םילדגה דבלב םירכז םינטרס םידלונ התועצמאבש
                                                                   ןיסל עסונ
                                                                   ןיסל עסונ
                                                                     תנזהב םינימטיו
                                                                                       www.israel.agrisupportonline.com
                                                                     בלח תורפ
                                                                              תארוקו ,הפיחב ןפגה תיבב תעכ תגצומה הכורעתל ,יודיו יאתו הינגד לש תינוקייאה תספרמה םירבחתמ דציכ
                                                                     00 ˆ
                                                                             14 'מע ?רתוי תיטרקומדו תינויווש הרבח ןוניכ ןעמל ,וקחשנש םייתוברתהו םייתרבחה ,םייטילופה םייחה יכרע יונישל
                                                                    - סוארק לכימ
                                                                   ןושאר ןויאיר
                                                                              yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי
                                                                    00 ˆ
                                                                  ,רגינג תפר
                                                                  !1926-מ
                                                                  00 ˆ
                                                      18.50 X 33.50     1  2014 ינוי
           קובסייפב ונתוא ושפח        :םיאבה םירתאב םג       ,      ,     ,      ינותיע תא אורקל ןתינ
                             www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
                הזילע עודמ אשונב ןויע םוי                               םיבשומה תעונת
                 03-6133945
                תדבוע הניא ןהכ  םירוגמ ישומיש הניינעש לארשי יעקרקמ תצעומ לש 979 הטלחהל יאלקחה ףגאה לש עוציבה ךלש עקרקה לש יפסכה לרוגה
                 office@benor-law .com
                 03-6133946
                 אל םישומישו השורי ,םירוגמ
                      !!!קינבשומ
                 יבשומה רוטקסב םייאלקח
                 3 דומע ואר
               ?לארשי יאלקח ,יבשומה רוטקסל ל"נה תויוחתפתהה תועמשמ תא ןיבהל ידכבו ,תולחנב ! ןוה הווש !ךדיב ךייתועקרק Precedent i2 ימגדב עצבמ
                 תוארוה רואלו ,תולחנב םיגרוח םישומיש הניינעש 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה רואל
                 רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ ידי לע ךרעיי
                60 'מע
                     תובא תלחנ
                     תולחנ לוציפב םיחמומ
                תודחאתהב דוע םיבשומה יבשייתמל דעוימ רשא 13.03.13 ךיראתב ןויע םוי
                       תודעוובו י”מרב גוציי
                     תולובג תוגירחבו הינב תוגירחב לופיט
                      מ"עמ ללוכ אל ₪25,000 - מ לחה
                 ןולמה תדעסמב הרישע םיירהצ תחוראו תוסנכתה
                     0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 .ןופלט
                     13:00-14:00 םכלש דיתעה ,ונלש ןויסינה www.nachlat-avot.co.il ירוחא םיעסונ לספס תפסוהל תורשפא
                 דיתעבו הווהב – תימואל הייארב הב םישומישהו תיבשומה הלחנה
           2014 רבמצד • 102 ןויליג     הלחנב םירוגמל היינב - 979 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחהל עוציב תוארוה הגועו הפק תקספה     15:45-16:30    16:30-17:15 17:15-17:30  14:00-14:45  14:45-15:30   15:30-15:45      קובסייפב ונילא ופרטצה 7 'מע םיטרפ www.ihaklai.org.il  יאלקחה דוחיאה
           :תוצבשמ םושירל זכרמב הרואכל האנוהל דשח
                הלחנב תיאלקח אל הקוסעת ישומיש – 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה
            ךילהב חתפנ" :ןמרביל יצנב

                הלחנב םיגרוח םישומישבו םירוגמל הינבב םינושה םימולשתהו םיסימה
            יאלקחה זכרמה לומ יטפשמ
                 הגועו הפק תקספה
                 979 ,1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהב םייאמש םיטביה
           ")ןוחמש םולש דמוע ושארבש(  ,תואצרהב תופתתשה תללוכ איהו ₪ 250 הניה ןויעה םויב תופתתשהה תולע    18:15-19:00     17:30-18:15            םיטרפ 11 'מע הידפידמ
                 םיכישממ םינב תויוכזו תולחנ תשרוהב תורחבנ תויגוס
                עוצקמה ישנא בטימ ידי לע ורבעוי תואצרהה
                .א"ת 99 ןוקריה 'חר ,ביבא לת "ןד" ןולמב ךרעיי ןויעה םוי
                .תוקספהב הגועו הפק ןכו םיירהצ תחורא
                 .שארמ ןויעה םויל םלשלו םשריהל שי
             10 'מע
                .המשרהה רדסל םאתהב ,לבגומ תומוקמה רפסמ
                .₪ 300 הניה תולעה ומצע סנכה םויב םימלשמ רשא שארמ םימשרנל
                03-6133945 :ןופלטב רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ :המשרהל
                         ןוקילסמ יאופר ןושל בציימ םודלו תוריחנל ףוס המישנ לק דע ינוניב  םינקתב םידמועה םייאופר םירצומ תקוושמו תאביימ הידפידמ תרבח www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx םיחרפה ילדגמ ןוגרא
                www.benor-law.com :תבותכב
                רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ לש טנרטניאה רתאב וא
                          םיחכומו םימכח םייאופר םירצומ
                          המישנהו הנישה רופישל תינילק
                         תוריחנמ םילבוסל תינילק חכומו ליעי ןורתפ
       בלחהו רקבה ףנעל ןותיע      הנכסה תא תיתועמשמ תיחפמו תוריחנה תייעב םירישכמ וא םיינשלופ  לש הנושארה הריחבה איה SleepWeaver תכסמ !ב�הראמ םלועב הבוטה דבמ פאפיס תכיסמ SleepWeaver  יאקירמא פאפיס רישכמ
                         ןושל בציימ .הנישב ינוניב המישנ םודמ וא
                          .םישנא לש םתואירבו םהייח תוכיאב יתועמשמ רופיש ללוחל םתלוכיבו
                         תא רתופ ,םלועה לכב רכמנה יאופר ןוקיליסמ
                          םמוחתב ךרד יצרופ םירצומה .CE -ו FDA לש םייברעמ םיימואלניב
                         םילופיט ,םיחותינ אלל ינוניב יתמישנ םודל
                         ?החונ אלו החישק
                         CPAP תכסממ לבוס
      2014 ינוי              תוריחנב לופיט המישנ םוד תנומסתבו רושיאב .הנישב ינוניב יאפור ,ןורג ןזוא ףא יאפור ידי לע ץלמומ בציימה החפשמ יאפורו םייניש 92% לש תוליעי תוכזב ב .םיכבוסמ  תודבעמב םיאנכטו םיאפור לש ךלוהו לדג רפסמ . APNEA-מ  םרג 460 לקשמב דיינ יטמוטוא CPAP רישכמ טקשו ןטק יטמוטוא
                ה"עשת תבטב 'י  2015 ראוניב 1  864 'סמ  תירפכה תובשייתההו םיבשומה ןועובש 2015 ראוניב 1  ה"עשת תבטב 'י  1463 'סמ  תיפותיש תומזיל היצרפואוקהו םיצוביקה ןועובש
                          תוללוס לע םג דבועש
                           הכרה דבה תכסמ .יברעמה םלועב הניש
                          המישנ םודלו תוריחנל ףוס
                          תיבל ץוחמ םג הנישב
                          םוחתב תינכפהמ האצמה איה SleepWeaver
                          םילבוסה םילוחל תעייסמו הנישה תאופר
                         דיינ ןצמח ללוחמ  ילארשיה תואירבה דרשמ .(ר�מא)  הללוס לע לועפלו קית לכל סנכהל לוכיה ,םילודג
                        תולובג  Airsep תרבח לש ןצמחה ללוחמ אלל ןצמח םילבוסל תוריחנמ  תילרדפה הפועתה תושר לש רושיא שי דיינה
                          םיעוציבו (הלוק תיחפ לדוגכ) ירעזמ לדוג ,דבלב
                            CPAP רישכמל !למשח אלל תועש 16-8 ךשמל
                תצעוי" התשע המ  ילעב םידיינה ןצמחה יללוחמ לכ הפועתה תושר לש רושיא םירשואמ FAA תילרדפה תצמל םגו יתיב עקשל ןניה רישכמה לש הנעטה תויצפוא ולכות םויהמ .דבלב םרג 700 לקוש (ב"הרא) FOCUS םגד קרפ לכל תיבל ץוחמ תוהשלו סוטל ,לייטל ,עוסנל ,ליגר םוי רדס להנל םכייח תרגשל רוזחל .םיסוטמב שומישל .וצפחתש ןמז  הפיאשה ,ריוואה ביתנ תא רצה רוזאב תוכרה תומקרה לש טטר תרצוי ריוואה לש הפישנהו  ריוואה ביתנב תוכר תומקר לש תוסיפר בקע תווהתמ תוריחנ ןמזב .ןותחתה ןורגה ירוחאב םייופר ןושלה ירירש הנישה תמסוחו ןורגה לש ירוחאה קלחל תחנוצ ןושלה תובורק םיתיעלו תוריחנ תעינמל ילטנד ןקתה  ןפשנ
                          .םיסוטמב שומישל םירשואמ FAA
                         םילבוסל
                         סיטיסוניסמ
                         זוקינל ןפשנ
                         ףאה תורעמ
                עוראב "ל"כנמה
                          םילבוסל
                          תואיר תולחממ
                          תואירה
                          זוקינל ןפשנ
            ?תותיחשב עוגנ תואלקחה דרשמ ?סיראפב ןיי תומיעט medshop.co.il .בכרה  תומקרה לש טטרה תא תיחפמו ריוואה ביתנ תא ביחרמ ,המידק הנותחתה תסלה תא תונידעב .תוריחנה תאו ריוואה ביתנ לש םדקמ ZQuiet ילטנדה ןקתהה  .ירוחאה ןורגב תוכרה  .ירוחאה ןורגב תוכרה  תרצות .םידליו םירגובמל ףא תופיטב ךרוצ אלל ףאב תואירה יוקינל עייסמו לקמ סקמרייא יכ אצמנ ףסונב .הנישב המישנ תקועתו תוריחנ .יתחיל תעבונה תוריחנה תייעב ןורתפל .ףאב המוקע הציחמו ףאב שדוגו קפוא
                         ריוואה יביתנ ,ףאה תורעממ קיטסיצ ,המזיפמא ,תינורכ
                          ,סיטיסוניסמ םילבוסל הלקה תואירהמ החיל תונפל עייסמ Airmax ידנלוהה םייריחנה ביחרמ
            רימש רשה ץעוי ,ןמרביל ןונמא
                          רתויב ליעיה רישכמה ףאל תואיר תולחממ םילבוסל הלקה םילבוסלו םייריחנה תורציהמ
                         .הינמרג
                         תועצמאב םיסוניסה יללחו ןפשנ תועצמאב ,סיזורביפ םג רתויב ליעי אצמנ סקמרייא
                         תושרפההו תלזנה קוליסל טיכנורב ,המטסא - COPD ומכ תיגרלא תלזנ ,ףאב שדוגמ
            ןהכ ימר ל"כנמה • תיב רצעמב
                         תלזנה קוסיר ,ריוואה יביתנ חיכה תאצוהו קוסירל רתוי הבוט המישנ רשפאמ אוהו
                23 'מע
                          תבחרה , הפישנה חוכב שומיש רתויב ליעיה רישכמה תואירל תויה םיאטרופס יעוציב רופישב
                         .הינמרג תרצות .םידלילו
                         ריוואה ירבעמ ךותב רציימש הזחה תיבל ץוחמ לא ריוואה .הפה ךרד המישנל רבעמב
                ,חתיפש היגולונכטה רובע ר
                         טטרה תועצמאב תושרפההו יביתנ תונפדמ תושרפההו ךרוצה תא ענומו ףאה ךרד
                         םיאתמו תורחא תופורתבו םירגובמל םיאתמו תונופמסהו תעינמב ןוירהב םישנ לע דואמ
             עובשל רצענ
             18 'מע ??? 'מע • רתוי הובג לובי םיבינמו רתוי רהמ םילדגה דבלב םירכז םינטרס םידלונ התועצמאבש  .םירחבומה תחקרמה יתבו .םירחבומה תחקרמה יתבו !תוריחנל ףוס ביחרמ – סקמרייא םילבוסל םייריחנ םותס ףאו ףאב שדוגמ :גוזל ריחמה םראפ-רפוסב גישהל !דבלב ₪139
                        medshop.co.il :טנרטניא רתא • 03-979-4711 :יצרא תוחוקל תוריש
         ונלש וטואה 11 'מעב םיאלמ םיטרפ 14 'מע ?רתוי תיטרקומדו תינויווש הרבח ןוניכ ןעמל ,וקחשנש םייתוברתהו םייתרבחה ,םייטילופה םייחה יכרע יונישל www.kib.org.il/yarok.html קינצוביק
                רינ רירפצ :םוליצ .המדא יחופת הדשתיה ןיב ,ויגשיה לע תואלקחל ואדנל סרפב הכוז איגש רימא 'פורפ
         ונלש וטואה
                yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי
                     .???:םוליצ
          ןיסל עסונ
          ןיסל עסונ
                      בשומ
            בלח תורפ
            00 ˆ
                     תארוקו ,הפיחב ןפגה תיבב תעכ תגצומה הכורעתל ,יודיו יאתו הינגד לש תינוקייאה תספרמה םירבחתמ דציכ
          - סוארק לכימ  תנזהב םינימטיו ןומולוס ינח םוליצ www.israel.agrisupportonline.com      הביבסו עבט תואלקחל לטרופה
          ןושאר ןויאיר
                    yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי
        ,רגינג תפר  00 ˆ
         2014 ינוי 00 ˆ !1926-מ  ץוביק
        1
                                                             20.6.2019        || 2
   1   2   3   4   5   6   7