Page 2 - KL1209
P. 2

?הרוק המ
        ןכות
                                            רטניו הד סומע                רטניו הד סומע :ךרוע •

                                                             adwinter@kenes-media.com
                                                               ןמרבליז המירפ :ןותיע תלהנמ
               4                           ילעבל סרוק חתפנ                 :תיפרג הכירעו בוציע •
                                                                       סלגנב ינב
                                                                ,יונ רהז ,ןומולוס ינח :םיבתוכ •
                                         םיליבומו םידיקפת              ,תקיקח תרפא ,ישרדמ אבכוכ־רב

                    לאומש יבוקו ןייטשביל ריפוא ,רוצ ריאמ םע סרוקה יפתתשמ                תעפי ,דעימע-דלפ רמת ,ןירוס גומלא
                          )"ינופצ בגנ םירבעמ" ןיקסר הלא :םוליצ( יניכי בשומ יבשותל                  ןשוש ןב
                  .םיירוביצ םידיקפתב הרשכה לבקל ידכ  םישנא ךא ,םיטושפ אלו םיבר םירגתאה" :רוצ ריאמ    ttova@kenes-media.com :הקפה •
                                                                   074־7457405 'לט
                  לע עיבצמו וילאמ ןבומ וניא ללכ הז  אל רוזאב םיררוגתמה םייכרע למע ישנא ,םכומכ           074־7457499 'סקפ
                  -תיתליהק העדת תמייק בשומבש ךכ                                :םורד ףינס הקפה תריכזמ •
                  ליבוהל היושע וז חור .ההובג תירוביצ  לע רבגתהל םיעייסמש םישנאה גוסמ םה ,טושפ             דניקנזייר הנא
                  לכ לע ועיפשיש םיקיפאל בשומה תא          "אבה רודה ןעמל וללה םירגתאה             :םוסרפ יצעוי •
                        ".יניכיב םייחה יטביה                               052-2773132 יביבט םרוי
         יתרבח ןוקית    הצעומה שאר ,ן��טשב�ל ר�פוא  םיבשומה תעונת ל"כזמ ,רוצ ר�אמ  רבעש עובשב חתפנ םיביא בושייב ,054-4557780 לאינק בקעי
                  קסוע סרוקה" :רמא ,בגנה רעש תירוזאה  רקס ,לארשי יאלקח תודחאתה ר"ויו י�בומו ם �ד�קפת �לעב ,ם �דעוול סרוק 050-6866619 יחרזמ יש

      רבד לש ופוסב" :רוצ ריאמ  ,הדימלו םייעוצקמ םילכ חותיפב קר אל ת מב בשומה ירגתא תא םיחכונה ינפב  ףותישב ךרענ סרוקה .יניכי בשומב ם �ל :תועדומ •
      היה םימה קוחל 27 ןוקית  םייתליהק םילכ לש חותיפב םג אלא  אלו םיבר םירגתאה" :השדחה תואיצ  הצעומהו ם �בשומה תעונת ןיב הלועפ ttova@kenes-media.com
           "יתרבח ןוקית  הגהנהה אצת ןאכמ .הלבוהל םייתרבחו  למע ישנא ,םכומכ םישנא ךא ,םיטושפ  יבשותמ שיא 30 .בגנה רעש ת�רוזאה תועדומה ןכות לע תיארחא הניא תכרעמה

              16    לש תלוכיה .דיתעבו הווהב בשומה לש  ,טושפ אל רוזאב םיררוגתמה םייכרע  תויופצ וכלהמב ,סרוקל ומשרנ בשומה
                  םילהנמו םיגיהנמ דימעהל יניכי בשומ
                                 רבגתהל םיעייסמש םישנאה גוסמ םה
                                               ןווגמב תוקתרמ תואצרה םיפתתשמל
                  איהו רועיש ןיאל הבושח איה םינפבמ  .אבה רודה ןעמל וללה םירגתאה לע  יקבאממ – תוחומ רושיג :ןוגכ ,םיאשונ
                  תונתיא ,יתליהק ןסוח יניכיל החיטבמ  הזה סרוקב ולבקתש הרשכהה עויסבו ת חמ םע תורכיה ;הלועפ יפותישל חכ
                  ונינבש טמרופה תא .תיפרגומד החימצו ת יעי רתוי תויהל ףא םילוכי םירבדה  ביצקת ;הדובע ילהנו הצעומה תוקל
                  חותיפו לוהינ לש םיסרוקב ודמלי דוע   .םיחכונל רוצ רמא ",םיל  ;הצעומה לומ שומימה יכרדו בשומה
                  םיפתושה לכל הדומ ינא .ישונא ןוה  הרבח ףגא ר"וי ,�לאומש �בוק ת וקמ דעו םע הדוגא דעו הלועפ ףותיש
                  תעונת -לעופל ותאצוהו ןויערל ונלש  ינא" :רמא ,םיבשומה תעונתב הליהקו  ;לילגבו בגנב הטילקו הלבק תודעו ;ימ
                                                                    :הלהנמהו תכרעמה
                  ןבומכו ינופצ בגנ םירבעמ ,םיבשומה  הובגה תוסייגתהה תא תוארל חמש  םינשל םידעי - תואלקחב בצמ תנומת הדוהי רוא ,6 םירצויה 'חר
                           ".יניכי בשומ  סרוקל ומשרנ שיא 30 .יניכי בשומב    .דועו תואבה
                                                               ,קיתעהל ןיא .תורומש תויוכזה לכ
                                                                ןסחאל ,יעצמא לכב רדשל ,םגרתל
                    ןופצה ןוגימ תינכותל ידיימ בוצקת םישרוד                       .הזה ןותיעב ספדומה ןמ קלח לכ יעצמא
                                                               לכב ץיפהל וא םסרפל ,עדימ רגאמב
           תיב םולש
                     וארקו םיביבא בשומב הפוחד הבישיל וסנכתה ינופצה תומיעה וק םורופ ירבח          ןויליגה תא וכילשה אנא ?אורקל םתמייס
      ורבטצהש םיסעכ םא קפס    "ןופצה ןוגימ" תינכות תרגסמב רשוא רבכש ביצקתה תא דימ ריבעהל הלשממל            .םכירוגמ םוקמל ךומסה רוזחמה חפל
    ומלעיי החפשמב םינש ךשמב
    תימיטפוא תקיקח תרפא לבא   םשייל םיכירצ םה ,זכרמהו םורדה לע ת רתה הזה עוריאה" .הללאבזיח םזיש תתה םיינופצה תויושרה ישאר םכלש םילימה
                                               יופ לש הפוחד הבישיל וסנכ
              20    ל"הצל הדות .תינכותה יפיעס לכ תא  שחרתמ היה םא ,תיאבצה הריזב שח  ואציו םיביבא בשומב תומ�עה וק ם ור
                                 התייה המ ונל רורב תיחרזא הריזב
                   ת
                   חה לבקל עדויש ינוחטיבה טניבקלו
                         ."תמא תעשב תוטל  ףאל ןיא ןוגימה תינכת תא .הנומתה  ,הלשממה לא תפתושמ השירדב    ןותיעב
                   ",םורדב ושעש המ לע חמש ינא"  לא איצוהל אלש היגליבירפ דחא ת ות בוצקת תרבעהל תידיימב גואדל
                   בצמה ונלצא לבא" ,ץלז ארויג רמא   .רפוס תימע רמא ",לעופה  ופתתשה הבישיב .ןופצה ןוגימ תינכ     ,םירקי םיארוק

                   ת רב ומכ ,ןוילע לילגב .ירמגל הנוש  קפיס עוריאה יכ ,רמא ץיבודיוד תיעה וק םורופ ר"וי ,ץ�בוד�וד השמ  םוקמ וב שי .םכרובע בתכנ "בשומל וק"
                   .ספא אוה הבוגתה ןמז ,תורחא תויוש  תורקל לוכיש המל תיתדוקנ תרוכזת  רפכמ �לאומש ל��א ,רשא הטממ תומ  תומסרפתמה תובתכה לע םכיתובוגתל
                   ןגמל הבוח רוביצה ינבמ לכ תא ,ןכל  םיכמוס ונחנא" :ץיפנה ינופצה לובגב  ק�פר ,ןוילע לילגמ ץלז ארו�ג ,םידרו  םירישלו םירופיסל ,העד ירמאמל ,וב
                   ביצקתה - ירשפא הז .2020 ףוס דע  ,ןוחטיבה תוחוכו ל"הצ לע ונידי תא  רחבומ ןב �נב ,שיפרוחמ �ערמ  תא ודכלש תונומתל ףאו ,םתבתכש
                   לעופב ךא ,תומייק תוינכותה ,ונשי  הלשממה לש דיה תלזוא ,תאז םע ךא  םורממ רפוס ת�מע ,ןומרח תואובממ  תא ובתכ .םכתמלצמב ורמשנו םכיניע
                                                                !ךלש הפישחה תא םילידגמ תובשייתהה ינותיע

                   ת קל הזל ןתינ אל .הרוק אל רבד םוש  םייח ובש ,ןופצה  ןוגימל סחייתהב תרת תולעממ ץנרמופ �דקרא ,לילגה  ודילקה ,הנומתה ץבוק םשב םלצה םש
                                                                  :לא וחלשו תוריציו םירמאמ
                                          -
                             ."תור תימ אלל םיבשות ףלא 200 מ רתוי  ראגדא ,הירהנמ �לרמ ןנור ,אחיש adwinter@kenes-media.com
                                                         ר
                                               תסיכמ ןאבדג רסא� ,הטוספמ אוכד
           הלולשיב    ירבח ואצי הבישיה םותב ,רומאכ  םיארוק ונחנא .תעוושמ הניה ,ןוג  �מ�דו ימולשמ ןמענ �בג ,עימס אר   קובסייפב ונתוא ושפח    :םיאבה םירתאב םג       ,      ,    18.50 X 33.50 ,   ינותיע תא אורקל ןתינ
                                 בוטו ,תשעתהל לארשי תלשממל
                   שארל תפתושמ השירדב םורופה
                                                                    וביגהו ונתוא ורקב
                                                                     ,קובסייפב םג
      ורבטצהש םיסעכ םא קפס   ת עהל רורב ז"ול תלבקל הלשממה     ."םדוק תחא העש        .ןירצקמ בצרפא   םיבשומה ןועובש - בשומל וק :תבותכב אשונב ןויע םוי www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327          םיבשומה תעונת
                                                                         הזילע עודמ
                                                                          03-6133945
                                                                          03-6133946
                                                                         תדבוע הניא ןהכ
    ומלעיי החפשמב םינש ךשמב   ןוגימ תינכות עוציבו ביצקתה תרב ת ידמל םא" יכ ,רמא רחבומ ןב ינב  תובקעב סנוכ תומיעה וק םורופ תירפכה תובשייתההו הלחנב תיאלקח אל הקוסעת ישומיש – 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה הגועו הפק תקספה      15:30-15:45  13:00-14:00 14:00-14:45  14:45-15:30    םכלש דיתעה ,ונלש ןויסינה ! ךלש עקרקה לש יפסכה לרוגה 7 'מע םיטרפ ירוחא םיעסונ לספס תפסוהל תורשפא www.ihaklai.org.il  יאלקחה דוחיאה
                                                                          office@benor-law .com
                                                                          אל םישומישו השורי ,םירוגמ
                                                                               !!!קינבשומ
                                                                          יבשומה רוטקסב םייאלקח
                                                                          3 דומע ואר
                                                                          תוארוה רואלו ,תולחנב םיגרוח םישומיש הניינעש 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה רואל
                                                                        ?לארשי יאלקח
                                                                          םירוגמ ישומיש הניינעש לארשי יעקרקמ תצעומ לש 979 הטלחהל יאלקחה ףגאה לש עוציבה
                                                                              ןוה הווש !ךדיב ךייתועקרק
                                                                          ,יבשומה רוטקסל ל"נה תויוחתפתהה תועמשמ תא ןיבהל ידכבו ,תולחנב
                                                                          רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ ידי לע ךרעיי
                                                                              תובא תלחנ
                                                                         60 'מע
                                                                              תולחנ לוציפב םיחמומ
                                                                         תודחאתהב דוע םיבשומה יבשייתמל דעוימ רשא 13.03.13 ךיראתב ןויע םוי
                                                                                תודעוובו י”מרב גוציי
                                                                               מ"עמ ללוכ אל ₪25,000 - מ לחה
                                                                               Precedent i2 ימגדב עצבמ
                                                                              תולובג תוגירחבו הינב תוגירחב לופיט
                                                                          ןולמה תדעסמב הרישע םיירהצ תחוראו תוסנכתה
                                                                              0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 .ןופלט
                                                                              www.nachlat-avot.co.il
                                                                          דיתעבו הווהב – תימואל הייארב הב םישומישהו תיבשומה הלחנה
                                                                    2014 רבמצד • 102 ןויליג
                                                                              קובסייפב ונילא ופרטצה
                                                                     ךילהב חתפנ" :ןמרביל יצנב
                                                                          הלחנב םירוגמל היינב - 979 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחהל עוציב תוארוה
    תימיטפוא תקיקח תרפא לבא             .ןופצה  ומכ ןופצה לע תוירחא שי לארשי תנ  םיביבאב ט"נ ירי לש רומחה עוריאה   :תוצבשמ םושירל זכרמב הרואכל האנוהל דשח  ,תואצרהב תופתתשה תללוכ איהו ₪ 250 הניה ןויעה םויב תופתתשהה תולע הגועו הפק תקספה     17:30-18:15 18:15-19:00     15:45-16:30  16:30-17:15  17:15-17:30                  םיטרפ םיחכומו םימכח םייאופר םירצומ www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx                                                                          הלחנב םיגרוח םישומישבו םירוגמל הינבב םינושה םימולשתהו םיסימה
                                                                     יאלקחה זכרמה לומ יטפשמ
                                                                          979 ,1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהב םייאמש םיטביה
                                                                          םיכישממ םינב תויוכזו תולחנ תשרוהב תורחבנ תויגוס
                                                                     ")ןוחמש םולש דמוע ושארבש(
                                                                                   11 'מע
                                                                         עוצקמה ישנא בטימ ידי לע ורבעוי תואצרהה
                                                                         .א"ת 99 ןוקריה 'חר ,ביבא לת "ןד" ןולמב ךרעיי ןויעה םוי
                                                                          .תוקספהב הגועו הפק ןכו םיירהצ תחורא
                                                                          .שארמ ןויעה םויל םלשלו םשריהל שי
                                                                                   הידפידמ
                                                                         .המשרהה רדסל םאתהב ,לבגומ תומוקמה רפסמ
                                                                      10 'מע
                                                                         .₪ 300 הניה תולעה ומצע סנכה םויב םימלשמ רשא שארמ םימשרנל
                                                                         03-6133945 :ןופלטב רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ :המשרהל
                                                                                   המישנהו הנישה רופישל תינילק
                                                                         www.benor-law.com :תבותכב
                                                                בלחהו רקבה ףנעל ןותיע רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ לש טנרטניאה רתאב וא   תא רתופ ,םלועה לכב רכמנה יאופר ןוקיליסמ ןוקילסמ יאופר ןושל בציימ םודלו תוריחנל ףוס לק דע ינוניב םירישכמ וא םיינשלופ המישנ !ב�הראמ םלועב הבוטה דבמ פאפיס תכיסמ SleepWeaver םמוחתב ךרד יצרופ םירצומה .CE -ו FDA לש םייברעמ םיימואלניב םיחרפה ילדגמ ןוגרא
                                                                                  תוריחנמ םילבוסל תינילק חכומו ליעי ןורתפ
                                                                                   .םישנא לש םתואירבו םהייח תוכיאב יתועמשמ רופיש ללוחל םתלוכיבו
                                                                                  ןושל בציימ .הנישב ינוניב המישנ םודמ וא
                                                                                   םינקתב םידמועה םייאופר םירצומ תקוושמו תאביימ הידפידמ תרבח
                                                                                  הנכסה תא תיתועמשמ תיחפמו תוריחנה תייעב
                                                                                   ?החונ אלו החישק
                                                                                   CPAP תכסממ לבוס
                                                                                  םילופיט ,םיחותינ אלל ינוניב יתמישנ םודל
                                                                          ה"עשת תבטב 'י  2015 ראוניב 1  864 'סמ  תירפכה תובשייתההו םיבשומה ןועובש 2015 ראוניב 1  ה"עשת תבטב 'י  1463 'סמ  תיפותיש תומזיל היצרפואוקהו םיצוביקה ןועובש
                                                                                   לש הנושארה הריחבה איה SleepWeaver תכסמ
                                                               2014 ינוי              ןצמח ללוחמ דיינ  רושיאב .הנישב ינוניב ילארשיה תואירבה דרשמ ידי לע ץלמומ בציימה יאפור ,ןורג ןזוא ףא יאפור החפשמ יאפורו םייניש 92% לש תוליעי תוכזב תוריחנב לופיטב המישנ םוד תנומסתבו .םיכבוסמ  םוחתב תינכפהמ האצמה איה SleepWeaver . APNEA-מ  םיעוציבו (הלוק תיחפ לדוגכ) ירעזמ לדוג ,דבלב טקשו ןטק יטמוטוא
                                                                                    יאקירמא פאפיס רישכמ
                                                                                   תודבעמב םיאנכטו םיאפור לש ךלוהו לדג רפסמ
                                                                                   המישנ םודלו תוריחנל ףוס
                                                                                    הכרה דבה תכסמ .יברעמה םלועב הניש
                                                                                   תוללוס לע םג דבועש
                                                                                   םילבוסה םילוחל תעייסמו הנישה תאופר
                                                                                   תיבל ץוחמ םג הנישב
                                                                                    הללוס לע לועפלו קית לכל סנכהל לוכיה ,םילודג
                                                                                    םרג 460 לקשמב דיינ יטמוטוא CPAP רישכמ
                                                                                  אלל ןצמח  Airsep תרבח לש ןצמחה ללוחמ תולובג תוריחנמ םילבוסל .(ר�מא)  תילרדפה הפועתה תושר לש רושיא שי דיינה .םיסוטמב שומישל םירשואמ FAA
                                                                                      CPAP רישכמל !למשח אלל תועש 16-8 ךשמל
                                                                         תצעוי" התשע המ  medshop.co.il הפועתה תושר לש רושיא םירשואמ FAA תילרדפה רישכמה לש הנעטה תויצפוא תצמל םגו יתיב עקשל ןניה ולכות םויהמ .דבלב םרג 700 רדס להנל םכייח תרגשל רוזחל סוטל ,לייטל ,עוסנל ,ליגר םוי קרפ לכל תיבל ץוחמ תוהשלו ילעב םידיינה ןצמחה יללוחמ לכ .םיסוטמב שומישל לקוש (ב"הרא) FOCUS םגד .בכרה .וצפחתש ןמז תומקרה לש טטרה תא תיחפמו טטר תרצוי ריוואה לש הפישנהו םדקמ ZQuiet ילטנדה ןקתהה .תוריחנה תאו ריוואה ביתנ לש רצה רוזאב תוכרה תומקרה לש הנותחת
                                                                                  זוקינל ןפשנ
                                                                                  ףאה תורעמ
                                                                         עוראב "ל"כנמה
                                                                                   ןפשנ תועצמאב תינורכ תלזנו
                                                                                   ,סיטיסוניסמ םילבוסל הלקה תואירהמ החיל תונפל עייסמ
                                                                                   תויגרלא ,ףאב שדוג ,םותס ףא לועישו המישנ רצוקמ םילבוסל
                                                                        ?סיראפב ןיי תומיעט
                                                                     ?תותיחשב עוגנ תואלקחה דרשמ
                                                                                   ריוואה יביתנ ,ףאה תורעממ קיטסיצ ,המזיפמא ,תינורכ
                                                                                   תושרפההו תלזנה קוליסל טיכנורב ,המטסא - COPD ומכ
                                                                     רימש רשה ץעוי ,ןמרביל ןונמא
                                                                                   רתויב ליעיה רישכמה ףאל תואיר תולחממ םילבוסל הלקה
      !ךלש הפישחה תא םילידגמ תובשייתהה ינותיע                                              11 'מעב םיאלמ םיטרפ yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי .???:םוליצ ץוביק בשומ ןומולוס ינח םוליצ www.kib.org.il/yarok.html  הביבסו עבט תואלקחל לטרופה
                                                                                    תבחרה , הפישנה חוכב שומיש רתויב ליעיה רישכמה תואירל
                                                                                   תלזנה קוסיר ,ריוואה יביתנ חיכה תאצוהו קוסירל
                                                                                   תועצמאב םיסוניסה יללחו ןפשנ תועצמאב ,סיזורביפ
                                                                      ןהכ ימר ל"כנמה • תיב רצעמב
                                                                                   טטרה תועצמאב תושרפההו יביתנ תונפדמ תושרפההו
                                                                                  .הינמרג
                                                                                   ריוואה ירבעמ ךותב רציימש הזחה תיבל ץוחמ לא ריוואה
                                                                                   ףא תופיטב ךרוצ אלל ףאב תואירה יוקינל עייסמו
                                                                         23 'מע
                                                                         ,חתיפש היגולונכטה רובע ר
                                                                      עובשל רצענ
                                                                      18 'מע
                                                                                 medshop.co.il :טנרטניא רתא • 03-979-4711 :יצרא תוחוקל תוריש

                                                                                                                         קינצוביק
                                                                   ונלש וטואה
                                                                   ונלש וטואה
                                                                         רינ רירפצ :םוליצ .המדא יחופת הדשתיה ןיב ,ויגשיה לע תואלקחל ואדנל סרפב הכוז איגש רימא 'פורפ
                                                                         ??? 'מע • רתוי הובג לובי םיבינמו רתוי רהמ םילדגה דבלב םירכז םינטרס םידלונ התועצמאבש
                                                                   ןיסל עסונ
                                                                   ןיסל עסונ
                                                                     תנזהב םינימטיו
                                                                     בלח תורפ
                                                                                       www.israel.agrisupportonline.com
                                                                     00 ˆ
                                                                              תארוקו ,הפיחב ןפגה תיבב תעכ תגצומה הכורעתל ,יודיו יאתו הינגד לש תינוקייאה תספרמה םירבחתמ דציכ
                                                                             14 'מע ?רתוי תיטרקומדו תינויווש הרבח ןוניכ ןעמל ,וקחשנש םייתוברתהו םייתרבחה ,םייטילופה םייחה יכרע יונישל
                                                                    - סוארק לכימ
                                                                   ןושאר ןויאיר
                                                                              yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי
                                                                    00 ˆ
                                                                  ,רגינג תפר
                                                                  !1926-מ
                                                                  00 ˆ
                                                      18.50 X 33.50     1  2014 ינוי
           קובסייפב ונתוא ושפח        :םיאבה םירתאב םג       ,      ,     ,      ינותיע תא אורקל ןתינ
                             www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
                הזילע עודמ אשונב ןויע םוי                               םיבשומה תעונת
                 03-6133945
                 03-6133946
                תדבוע הניא ןהכ  םירוגמ ישומיש הניינעש לארשי יעקרקמ תצעומ לש 979 הטלחהל יאלקחה ףגאה לש עוציבה ךלש עקרקה לש יפסכה לרוגה
                 office@benor-law .com
                 אל םישומישו השורי ,םירוגמ
                      !!!קינבשומ
                 3 דומע ואר
               ?לארשי יאלקח ,יבשומה רוטקסל ל"נה תויוחתפתהה תועמשמ תא ןיבהל ידכבו ,תולחנב ! ןוה הווש !ךדיב ךייתועקרק Precedent i2 ימגדב עצבמ
                 יבשומה רוטקסב םייאלקח
                 תוארוה רואלו ,תולחנב םיגרוח םישומיש הניינעש 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה רואל
                 רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ ידי לע ךרעיי
                60 'מע
                     תובא תלחנ
                     תולחנ לוציפב םיחמומ
                תודחאתהב דוע םיבשומה יבשייתמל דעוימ רשא 13.03.13 ךיראתב ןויע םוי
                       תודעוובו י”מרב גוציי
                     תולובג תוגירחבו הינב תוגירחב לופיט
                      מ"עמ ללוכ אל ₪25,000 - מ לחה
                     13:00-14:00 םכלש דיתעה ,ונלש ןויסינה www.nachlat-avot.co.il ירוחא םיעסונ לספס תפסוהל תורשפא
                     0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 .ןופלט
                 ןולמה תדעסמב הרישע םיירהצ תחוראו תוסנכתה
                 דיתעבו הווהב – תימואל הייארב הב םישומישהו תיבשומה הלחנה
           2014 רבמצד • 102 ןויליג     הלחנב םירוגמל היינב - 979 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחהל עוציב תוארוה הגועו הפק תקספה     15:45-16:30   16:30-17:15  17:15-17:30  14:00-14:45  14:45-15:30   15:30-15:45      קובסייפב ונילא ופרטצה 7 'מע םיטרפ www.ihaklai.org.il  יאלקחה דוחיאה
                הלחנב תיאלקח אל הקוסעת ישומיש – 1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה
           :תוצבשמ םושירל זכרמב הרואכל האנוהל דשח
            ךילהב חתפנ" :ןמרביל יצנב
                הלחנב םיגרוח םישומישבו םירוגמל הינבב םינושה םימולשתהו םיסימה

            יאלקחה זכרמה לומ יטפשמ
                 הגועו הפק תקספה
                 979 ,1265 לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהב םייאמש םיטביה
                 םיכישממ םינב תויוכזו תולחנ תשרוהב תורחבנ תויגוס
           ")ןוחמש םולש דמוע ושארבש(  ,תואצרהב תופתתשה תללוכ איהו ₪ 250 הניה ןויעה םויב תופתתשהה תולע      18:15-19:00   17:30-18:15            םיטרפ 11 'מע הידפידמ
                עוצקמה ישנא בטימ ידי לע ורבעוי תואצרהה
                .א"ת 99 ןוקריה 'חר ,ביבא לת "ןד" ןולמב ךרעיי ןויעה םוי
                .תוקספהב הגועו הפק ןכו םיירהצ תחורא
                 .שארמ ןויעה םויל םלשלו םשריהל שי
             10 'מע
                .המשרהה רדסל םאתהב ,לבגומ תומוקמה רפסמ
                .₪ 300 הניה תולעה ומצע סנכה םויב םימלשמ רשא שארמ םימשרנל
                03-6133945 :ןופלטב רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ :המשרהל
                         ןוקילסמ יאופר ןושל בציימ םודלו תוריחנל ףוס המישנ לק דע ינוניב  םינקתב םידמועה םייאופר םירצומ תקוושמו תאביימ הידפידמ תרבח www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx םיחרפה ילדגמ ןוגרא
                          םיחכומו םימכח םייאופר םירצומ
                www.benor-law.com :תבותכב
                רוא ןב ןועדג ד"וע דרשמ לש טנרטניאה רתאב וא
                          המישנהו הנישה רופישל תינילק
       בלחהו רקבה ףנעל ןותיע      הנכסה תא תיתועמשמ תיחפמו תוריחנה תייעב םירישכמ וא םיינשלופ  לש הנושארה הריחבה איה SleepWeaver תכסמ !ב�הראמ םלועב הבוטה SleepWeaver דבמ פאפיס תכיסמ  יאקירמא פאפיס רישכמ
                         תוריחנמ םילבוסל תינילק חכומו ליעי ןורתפ
                         ןושל בציימ .הנישב ינוניב המישנ םודמ וא
                          םמוחתב ךרד יצרופ םירצומה .CE -ו FDA לש םייברעמ םיימואלניב
                          .םישנא לש םתואירבו םהייח תוכיאב יתועמשמ רופיש ללוחל םתלוכיבו
                         תא רתופ ,םלועה לכב רכמנה יאופר ןוקיליסמ
                         םילופיט ,םיחותינ אלל ינוניב יתמישנ םודל
                         CPAP תכסממ לבוס
                         ?החונ אלו החישק
                ה"עשת תבטב 'י  2015 ראוניב 1  864 'סמ  תירפכה תובשייתההו םיבשומה ןועובש 2015 ראוניב 1  ה"עשת תבטב 'י  1463 'סמ  תיפותיש תומזיל היצרפואוקהו םיצוביקה ןועובש
      2014 ינוי              תוריחנב לופיט רושיאב .הנישב ינוניב המישנ םוד תנומסתבו ידי לע ץלמומ בציימה יאפור ,ןורג ןזוא ףא יאפור החפשמ יאפורו םייניש 92% לש תוליעי תוכזב ב .םיכבוסמ   הכרה דבה תכסמ .יברעמה םלועב הניש . APNEA-מ  םרג 460 לקשמב דיינ יטמוטוא CPAP רישכמ טקשו ןטק יטמוטוא
                          תודבעמב םיאנכטו םיאפור לש ךלוהו לדג רפסמ
                          תוללוס לע םג דבועש
                          םילבוסה םילוחל תעייסמו הנישה תאופר
                          םוחתב תינכפהמ האצמה איה SleepWeaver
                          המישנ םודלו תוריחנל ףוס
                          תיבל ץוחמ םג הנישב
                         דיינ ןצמח ללוחמ  ילארשיה תואירבה דרשמ .(ר�מא)    CPAP רישכמל !למשח אלל תועש 16-8 ךשמל
                          הללוס לע לועפלו קית לכל סנכהל לוכיה ,םילודג
                        תולובג  Airsep תרבח לש ןצמחה ללוחמ אלל ןצמח םילבוסל תוריחנמ  תילרדפה הפועתה תושר לש רושיא שי דיינה
                          םיעוציבו (הלוק תיחפ לדוגכ) ירעזמ לדוג ,דבלב
                תצעוי" התשע המ  ילעב םידיינה ןצמחה יללוחמ לכ םירשואמ FAA תילרדפה הפועתה תושר לש רושיא רישכמה לש הנעטה תויצפוא תצמל םגו יתיב עקשל ןניה ולכות םויהמ .דבלב םרג 700 לקוש (ב"הרא) FOCUS םגד סוטל ,לייטל ,עוסנל ,ליגר םוי קרפ לכל תיבל ץוחמ תוהשלו רדס להנל םכייח תרגשל רוזחל .םיסוטמב שומישל .וצפחתש ןמז  הפיאשה ,ריוואה ביתנ תא טטר תרצוי ריוואה לש הפישנהו רצה רוזאב תוכרה תומקרה לש  ריוואה ביתנב תוכר תומקר לש תוסיפר בקע תווהתמ תוריחנ םייופר ןושלה ירירש הנישה ןמזב .ןותחתה ןורגה ירוחאב תמסוחו ןורגה לש ירוחאה קלחל תחנוצ ןושלה תובורק םיתיעלו ילטנד ןקתה תוריחנ תעינמל  ןפשנ
                          .םיסוטמב שומישל םירשואמ FAA
                         םילבוסל
                         זוקינל ןפשנ
                         סיטיסוניסמ
                          תואיר תולחממ
                          םילבוסל
                עוראב "ל"כנמה
                         ףאה תורעמ
                          זוקינל ןפשנ
                          תואירה
            ?תותיחשב עוגנ תואלקחה דרשמ ?סיראפב ןיי תומיעט medshop.co.il .בכרה  תומקרה לש טטרה תא תיחפמו ריוואה ביתנ תא ביחרמ ,המידק הנותחתה תסלה תא תונידעב .תוריחנה תאו ריוואה ביתנ לש םדקמ ZQuiet ילטנדה ןקתהה  .ירוחאה ןורגב תוכרה  .ירוחאה ןורגב תוכרה  תרצות .םידליו םירגובמל ףא תופיטב ךרוצ אלל ףאב תואירה יוקינל עייסמו לקמ סקמרייא יכ אצמנ ףסונב .הנישב המישנ תקועתו תוריחנ .יתחיל תעבונה תוריחנה תייעב ןורתפל .ףאב המוקע הציחמו ףאב שדוגו קפוא
            רימש רשה ץעוי ,ןמרביל ןונמא
                         ריוואה יביתנ ,ףאה תורעממ קיטסיצ ,המזיפמא ,תינורכ
                          ,סיטיסוניסמ םילבוסל הלקה תואירהמ החיל תונפל עייסמ Airmax ידנלוהה םייריחנה ביחרמ
                          רתויב ליעיה רישכמה ףאל תואיר תולחממ םילבוסל הלקה םילבוסלו םייריחנה תורציהמ
                         תועצמאב םיסוניסה יללחו ןפשנ תועצמאב ,סיזורביפ םג רתויב ליעי אצמנ סקמרייא
                         .הינמרג
                         תושרפההו תלזנה קוליסל טיכנורב ,המטסא - COPD ומכ תיגרלא תלזנ ,ףאב שדוגמ
            ןהכ ימר ל"כנמה • תיב רצעמב
                23 'מע
                         תלזנה קוסיר ,ריוואה יביתנ חיכה תאצוהו קוסירל רתוי הבוט המישנ רשפאמ אוהו
                          תבחרה , הפישנה חוכב שומיש רתויב ליעיה רישכמה תואירל תויה םיאטרופס יעוציב רופישב
                ,חתיפש היגולונכטה רובע ר
                         טטרה תועצמאב תושרפההו יביתנ תונפדמ תושרפההו ךרוצה תא ענומו ףאה ךרד
                         .הינמרג תרצות .םידלילו
                         ריוואה ירבעמ ךותב רציימש הזחה תיבל ץוחמ לא ריוואה .הפה ךרד המישנל רבעמב
                         םיאתמו תורחא תופורתבו םירגובמל םיאתמו תונופמסהו תעינמב ןוירהב םישנ לע דואמ
             עובשל רצענ
             18 'מע ??? 'מע • רתוי הובג לובי םיבינמו רתוי רהמ םילדגה דבלב םירכז םינטרס םידלונ התועצמאבש  .םירחבומה תחקרמה יתבו .םירחבומה תחקרמה יתבו ביחרמ – סקמרייא !תוריחנל ףוס םותס ףאו ףאב שדוגמ :גוזל ריחמה םילבוסל םייריחנ !דבלב ₪139 םראפ-רפוסב גישהל
                        medshop.co.il :טנרטניא רתא • 03-979-4711 :יצרא תוחוקל תוריש
         ונלש וטואה
         ונלש וטואה 11 'מעב םיאלמ םיטרפ 14 'מע ?רתוי תיטרקומדו תינויווש הרבח ןוניכ ןעמל ,וקחשנש םייתוברתהו םייתרבחה ,םייטילופה םייחה יכרע יונישל www.kib.org.il/yarok.html קינצוביק
                רינ רירפצ :םוליצ .המדא יחופת הדשתיה ןיב ,ויגשיה לע תואלקחל ואדנל סרפב הכוז איגש רימא 'פורפ
                yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי
                     .???:םוליצ
          ןיסל עסונ
          ןיסל עסונ
                      בשומ
            בלח תורפ
            00 ˆ
                     תארוקו ,הפיחב ןפגה תיבב תעכ תגצומה הכורעתל ,יודיו יאתו הינגד לש תינוקייאה תספרמה םירבחתמ דציכ
          - סוארק לכימ  תנזהב םינימטיו ןומולוס ינח םוליצ www.israel.agrisupportonline.com      הביבסו עבט תואלקחל לטרופה
          ןושאר ןויאיר
                    yerukim.tmags@gmail.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי
        ,רגינג תפר  00 ˆ
         2014 ינוי 00 ˆ !1926-מ  ץוביק
        1
                                                             12.9.2019        || 2
   1   2   3   4   5   6   7