Page 3 - KL1209
P. 3

תויתיבה תויראלוסה תוכרעמה קושב ךרד תצירפ
                  היגרנא קשמו לארוד
                      תיבה דע םכילא םיעיגמ

             תנקתהל ,היגרנא לארוד תצובקל היגרנא קשמ ןיב הלועפ ףותיש

                 תיפירעתה הרדסהה תרגסמב תויתיב תויראלוס תוכרעמ


                                      תונימא
                       חכומ ןויסינ                       תוכיא           תוריש
                                                                ןורתפ
                                                                ןורתפ
                                                              הצקל הצקמ
                                                              הצקל הצקמ


                                www.doral-energy.com


             ןג תמר ,6 ןוזליחה בוחר | shimon@doral.co.il .לייימ | 074-7876888 :רשק תריציל

    3 ||     12.9.2019
   1   2   3   4   5   6   7   8