Page 1 - KL2006
P. 1

יאופר סיבאנק תומזי

          2019


    5 דומע  םיקסעה םלוע לש חרפה                                            19 דומע האר

              קמעה ינצינ
           מ"עב יגולוקא ןוכימ
    ט"עשת ןויסב ז"י        2019 ינויב 20       1087 'סמ      תירפכה תובשייתההו םיבשומה ןועובש
           תיגולוקא היגולונכט רוצייו ןונכת
                                               ליבשה
             13 'מע האר                                         09-8943999 לארשי קטיימ
                                                           .תובונת בשומ 1 םימלת 'חר


      טאירוק ןורהא יטא

        הלדגו הדלונ                                יטא לש
      השעמלו ירופיצב

       הייח יביתנ לכ                                                           17 דומעב םיטרפ האר
       וז הרוצב םיכורכ

      בשומב תרחא וא

         # ותביבסו
      ,הריעצ התייהשכ
       הריפח תרגסמב

        ,תיגולואיכרא

      תפצר תא הפשח
        לש ספיספה
       ןגב ,סולינה גח

      # ירופיצ ימואלה

      יטא תנהכמ םויכ
       םוחת תלהנמכ

       הרבסהו ךוניח
      זוחמ לש הליהקב

        תושרב ןופצה
       # םינגהו עבטה

        14 'מע ,ןויאר                                                              ירופיצ ימואלה ןגב טאירוק ןורהא יטא
            4 'מע  ,הלחנה תרדסהל ךרדב "רוזמרה יעבצ" :שדח


      ttova@kenes-media.com :ל"אודב רשק רוצ ,ליימב ןותיעה תלבקל !דימתמ םיקורי        םיקיפא תיעונלקב עצבמ


               :ןויסינ שדוח
         .םיריזחמ ,םיאתמ אל םאו םינוק

         תיביר אלל םיווש םימולשת 36                                תיבהמ ואצ
                                                     תיבהמ ואצ
                                                       הרדשל ועסושל ועסו
                                                       הרד
                         * 9901                 .ח.ל.ט .דבלב יארשא סיטרכב םימולשת 36 .ןיא דיירט תקסעב ונקנש תויעונלק לע לח אל עצבמה
                                                     .הניקת תיעונלק תרזחהב הנתומ יפסכ רזחה .30.6.19 דע .ןונקתל ףופכונלק תרזחהב הנתומ יפסכ רזחה .
                                                     .הניקת תיע
                                             .ח.ל.ט .דבלב יארשא סיטרכב םימולשת
   1   2   3   4   5   6