Page 4 - KL1209
P. 4

םיבשומה תעונתב "םיפונ"                                            תושדח


                        לש ותכורעת                              רטניו הד סומע
                        -רב רהז� ,ןמאה
                        תא תאשונה ,סנ
                        ,"ם �פונ"  םשה
                        ה�רלגב  חתפת                        :םיבשומה תעונת ל"כזמ ,רוצ ריאמ
                        יונת   תיבבש
                        .ם �בשומה  תע       םימה תויומכ ,םימה יריחמ"
                        רבח אוה סנ-רב
                        ת חו ןורציב בשומ
                        ודי חלושה ,יאלק     םימוחתה הלא :םימה תוכיאו
                        .רויצה םוחתל םג
                        ת צוי  הכורעתב   "סייגתהל הכירצ הנידמה םהב
                        - ןמש ירויצ וג
                        עבצ יזע םירויצ
                        ת במש  ,הריוואו   םויה" :רוצ # רוגסה םימה קוש תא חותפל הכירצ הנידמה ,רוצ ירבדל
                        ותבהא תא םיאט     דרוסבא והז .תויתשתה לע םג םימלשמ םיאלקחה םימ בוק לכ לע
       הכורעתה ךותמ סנ-רב רהזי לש רויצ ,"ןדריה לע"
                        יפונל  הלודגה                            "לארשי תנידמב קר םייקה
                    .םינושה ץראה יקלחב ,ונצרא
     דע גצות הכורעתה .16:30-18:00 ,רבמטפסב 28-ה ,'ד ם ו� :החיתפה  הלא – םימה תוכיאו םימה תויומכ            םיבשומל םימ אשונב סנכ
     :ה-א ם �מ� :רוקיב תועש .ןוטלא הדוה� :רצוא .2019 רבוטקואב 23-ה ת ירצ הנידמה םהב םימוחת השולש           םייקתה תויאלקח תודוגאו
                  .8:00-11:00 :'ו ם ו� ,8:00-18:00  םימה קוש תא חותפלו סייגתהל הכ            תתנב "הדמר" ןולמב רבמטפסב 4 ב-
                                ת חה םימ בוק לכ לע םויה .רוגסה            לש הלועפ ףותיש וניה סנכה .הינ
                                 .תויתשתה לע םג םימלשמ םיאלק               י קח תודחאתה ,ם �בשומה תעונת
    תויהל דציכ םיקדובו םינחוב ונאו  תויגולונכטב תואגתהל םיברמ ת שי תנידמב קר םייקה דרוסבא והז           .ם �מה �דבוע ןוגראו לארש� �אל
    תוחוקלה לש םיכרצל םייטנוולר  .לארשי תרצותמ תוללכושמה םימה ת רה יעסונמ הפוצמ אלש יפכ .לאר            לוה�נל תוכרע�ה" תרתוכה תחת
    .וניתוחוקל רגאמ תא לידגהלו ונלש  .רתויב בושח ימואלניב ףלק והז  אל ךכ ,תויתשתה לע םלשל תבכ        2019- ם �בשומה ם �מה קשמ
    ת תושרל םינימז ןוגראה ידבועו ינא ת יעפ תואלקח הפ היהת אל םא לבא  לע םלשל םיאלקחהמ תופצל ךירצ           לש תובר תורשע סנכה ץביק "2020
    תואיצמ לש הפוקת יהוז .דימת םכ  סנרפתהל ולכוי אל םיאלקחהו הל      ".םימה תויתשת               ת וגא ירבח ,םיבשומ ירבח ,םיאלקח
    םימוחתב תואדוו יא לשו תבכרומ  תיגולונכט הפ חתפתת אל - דובכב  ,לארשי יאלקח תודחאתה ל"כזמ            םוחתמ עוצקמ ישנאו תויאלקח תוד
    טרפב םימה םוחתל םירושקה םיבר  םיכירצ ונחנא ,ןכלו .תמדקתמ םימ  יאבל רמא ,ןל�ו )ובא( ם ולשבא          ת נה ןולמב םלואה תא ושדגש ,םימה
    ידכ הפ ונחנאו ,ללכב תואלקחהו ת מה לע דחיב םחליהלו תוחוכ דחאל  םוחתב רתויב רומחה רבדה" :סנכה         ת יבומ םירבודל ןיזאהל ידכ יתיינת
            ".םכל עייסל  ,תואלקחו םימ תויגולונכטל םיבאש  קשמ אשונ אוה ירפכה רזגמב םימה            תא .הז בושח םוחתב םיעיפשמו םיל
    וניזאה תוכרבה קרפ םות רחאל  םויב .פ"ומו רקחמ יביצקת לע  30 דועב ,יפצה יפ לע .רוגסה םימה          ףגא ר"וי ,ןו�רוא גלפ החנה סנכה
    תקתרמו השודג הרושל סנכה יאב ת חהה תא לטבת לארשי תלשממש  ליפכת לארשיב הייסולכואה הנש              .םיבשומה תעונתב קשמ
    ח"ור :םהיניב .םיצרמו םירבוד לש  ונתניחבמ ,רוגס םימ קשמ לע הטל  ליפכת ןיחלוקה ימ תומכ ,המצע תא          תשומה תעונת ל"כזמ , וצ ר�אמר
    תומ ףגא תלהנמ , טס�רק ת�דוה�ל  ףואשל ךירצו .לובגה םה םימשה  עקרקה תודותעש ןוויכמ .המצע תא         ,לארשי יאלקח תודחאתה ר"ויו םיב
    לע הרבידש ,"חוקיפ תירב"ב םיבש       ".ירשפא הז ,םשל ת טצי םשל ,בגנב תויוצמ תוירקיעה             םייוצמ ונחנא" :רמאו סנכה תא חתפ
    ת אב יוסימ יטביהו םימה קשמ לוהינ  ת�נו� המתח תוכרבה קרפ תא  רבודמ .םימה רקיע תא ריבעהל וכר  קשמ לוהינל תוכרעיה" סנכב רוצ ריאמ  ןוקית' תסינכ רחאל בר ןמז רבכ
    רוטקריד ,קרב ןתנ .תיפותישה הדוג  ידבוע ןוגרא תיל"כנמ ,קוטרפ  םאה .ימואל הדימ הנקב תויתשתב "2019-2020 םיבשומה םימה  יונש ןוקית ,ןיידע אוהו היהש '27
    אשנ ,'םיפטנ'ב םידיגאת יניינעל  .דיקפתל רבכמ אל התנומש ,םימה  ונממי םינכרצהש תופצל רשפא           הז רבד לש ופוסב לבא .תקולחמב
    רוצייו םימה תויעב אשונב האצרה  ידבוע ןוגרא םינשה ךרואל" :קוטרפ  םייקתמ אלש דרוסבא והז ?תאז  סיכל קומע דיה תא סינכהל הכירצ  םירעפהש ןוויכמ ,יתרבח ןוקית היה
    םוחת להנמ ,א�בל �נד ,םלועב ןוזמה  חותיפב יתועמשמ םרוג היה םימה ת ירצ תויתשת .םלועב םוקמ םושב  ךמתסמה רוזא והזש ןוויכמ ,עייסלו  ויה םימב םישמתשמה םיאלקחה ןיב
    לש ירפכה בחרמב םיקפס תרקב  ירובע .ירפכה רזגמב םימ תויתשת  הנידמה ידי לע תונמוממ תויהל תוכ  ,םיגד תוכירב לע ותלכלכב טעמ אל ת מנ רבכ ונחנא םויה .דואמ םילודג
    םיחכונה ינפב רקס ,םימה תושר  אלא ,תירוטסיה הדבוע קר אל יהוז  הזה אשונה ,ירעצלו - םימוחתה לכב  תמייק ,תאז השעת אל הנידמה םאו  ועגפנש הלא בור הב הדוקנב םיאצ
    םימה תקפסא יללכ לע םינוכדע ת הל :הרטמכ יינפל יתבצהש רבד  הנשהמ רבכ ונילע עיפשהל דמוע  םייקתהל לכות אל הז רוזאבש הנכס ת ידמה םע רדסהב םייוצמ ןוקיתהמ
    תדרפה - ירפכה בחרמב םיבושייב  .םוחתב יזכרמ םרוג תויהלו ךישמ       ".האבה           ".תואלקח  יתייעב דואמ ,דחא רוזא םייק .הנ
    .דועו םיבשומבו םיצוביקב הדידמה  יוניש לש ךילהת תעכ רבוע ןוגראה  םיאקיטילופה" :יכ ,שיגדה ןליו  ,םימה יריחמ" :רוצ ףיסוה דוע  הנידמה ובש ,תונייעמה קמע -


          תא ןחבתש הדעו הנימ הלשממה שאר


              היינבה קוחל 116 ןוקיתב הפיכאה      רשש הטילחה דוכילה תוריכזמ # הטלחהה לע ךריב ךלהמה תא ליבוהש ,תוירוזאה תוצעומה זכרמ ר"וי ,׳ג׳גח יש
                               דוכילה לש היהי תואלקחה
     לככ ריכב ,והשלכ םרוגל ןיאו  םע הנורחאה הנשה ךלהמב תושיגפ  הלעה ןוידב .םיאלקחו תויושר  תוצעומה זכרמ ר״וי ,'ג'גח �ש הל  עידוה עובשה ןושאר םויב
     ש"מעויל תורוהל תוכמס ,היהיש  רש ,וה�נתנ ן�מ�נב הלשממה שאר  שורדי דוכילהש השקבה תא ׳ג׳גח  ר״ויכ םג ןהכמה ,לארשיב תוירוזאה יתנ ן�מ�נב ,הלשממה שאר
     .".הלא םיכילה איפקהל הלשממל  ץנ�מק זראו ןולחכ השמ רצואה  תואיחמל הכזו תואלקחה קית תא  תיאלקחה הדעוהו םיבשומה הטמ  תוצעומה זכרמ ר"וי דצל וה�נ
    ת עווה רבח היה ץינימק יכ ריכזנ .אשונב טרופמ הוותמ םהל שיגהו  ישארו םיכ"ח יכ רפיס 'ג'גח .םייפכ  תוריכזמה הרשיא ןוידב .דוכילב  לע הרוה יכ ,'ג'גח �ש ,תוירוזאה
    ת חב ומשוי היתוצלמה בורש הד ת הל תוכמס שי והינתנל םאה ךא ת הב וכמתי יכ ול וחיטבה תוגלפמה  העצהה תא דחא הפו הבחר הכימתב  ,ץרפ ןנור תושארב הדעו תמקה
     .2017 תנשב ,116 ןוקית תקיק  םינורחאה םימיב ?הפיכא תוהש  .האבה תסנכב קוחה תרבע  קית :םהב ,ושיגהש הטלחה תלבקל  אשונ תא ןחבתש ,ודרשמ ל"כנמ
     ,רסמנ הלשממה שאר דרשממ  זרא ,ש"מעויל הנשימה רגיש  שאר תטלחה לע ךריב ׳ג׳גח  קוחב הכימת ;דוכילל - תואלקחה  ןונכתה קוחל 116 ןוקית תפיכא
    ת הל היופצ םיבורקה םימיב יכ  :בתכ ובו בתכמ ץרפל ץ�נ�מק ת ית תפיכא תא ההשי יכ ,הלשממה  אובייה תולקה לוטיב ;תואלקחה  ןוקיתה םושיי תא ךופהתו הינבהו
     ל"כנמ מ"מ ןיב השיגפ םייקת  - דוסי תולכשומ שיגדהל שקבא" תירדה תא ליבוהש ׳ג׳גח .116 ןוק  ת תה תבוטל לעפת ל"מתוהש ,ןכו ת חב עגפת אלש ךרדב ,רתוי ןגוהל
    ת פשמה דרשמ ןיבל מ"הר דרשמ  שארכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה  רשפאלו הפיכאה תא תוהשהל הש  .םייברע םיזכרמו תינוריע תושדח .תדבועה תובשייתהבו םיאלק
     ןוחבל ידכ ,הפיכאה ימרוגו םיט  םרוגה אוה ,תיללכה העיבתה  קוחה יפיעס לש תשדוחמ הניחב  תוריכזמ ר״וי ומזי ןוידה תא י�כזמ הרשיא יעיבר םויב
     העיגפה תא עונמל ןתינ דציכ ת וגב עירכהל ךמסומהו ידעלבה  םינש 3 לש תוהש רשפאל ףאו  'ג'גח �שו ץכ לארש� רשה דוכילה  תעצה תא דחא הפ דוכ�לה תור
             ".תואלקחב  קוחה תפיכאל םיכילה לוהינ לר  תרדס םייק - תוגירחה תרדסהל  ישאר ,םיכ"ח ,םירש תופתתשהבו ת עהש תואלקחה אשונב םיצילממה

 5 ||   12.9.2019                                                   12.9.2019        || 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9