Page 4 - KL2006
P. 4

ירופיצל הנש 70 םיגגוח                                          תושדח


     ותיילעל הנש 70 תאלמ וגגח ירופיצ בשומבש ירוטסיהה רפסה תיב הנבמב                       רטניו הד סומע
     ירוקמ ריש ,םינוכרעמ ובו ידוחיי עפומ ללכ סקטה .עקרקה לע בשומה לש
     תליהק לע ,ירופיצב לודגל הז ךיא( םיפילק השולש ,70בה תנש לגרל בתכנש
     ,)'א התיכ ידלי לש תולאשל םינוע בשומה יקיתו ובש ,ףסונ פילקו בשומה
     לש תראופמה הירוטסיהה :סקטה תא הווילש יזכרמה ביטומה .םירישו םידוקיר םילחנב הרדסה לע םירבדמ
                  .םויה דעו םיאנומשחה ימימ – ירופיצ

                                    דציכ # תולחנה תרדסהו תועקרק אשונב סנכ ךרענ םילחנ בשומב
                                           116 ןוקית יפ לע הרדסהה תא השעמה תפשל םגרתל

                                                             בומב תועקרק סנכ ךרענ עובשה
                                                              תירוזאה הצעומבש םילחנ בש
                                                              ףותישב ךרענש סנכב .ןיעידומ לבח
                                                              ,חרפי תימע ד"וע רקס ,בשומה
                                                              תעונתב תועקרקה ףגא ר״ויו ש״מעויה
           )דדח ישיבא :םוליצ( ודסוויהל םינש 70 גגוחה ירופיצל םירש                        רוזאב םיבשומה ירבח ינפב ,םיבשומה
                                                              לארשי יעקרקמ תושר תוטלחה תא
                                                             ב וסעתהו םירוגמה תוקלח ןוויהל עגונב
          םיעידומ אובמ יבשות                                           ןוויה תרשפאמה 1591 הטלחה
                                                                      .תיפולחה הק
      תא םיעבות ףרשנ םתיבש                                              תעכ תמשוימ בשומב םירוגמה תקלח
                                                              הסינכהו ,אלמ ןפואב י״מר ידי לע
         לארשי יעקרקמ תושר                                            םושיר הלחנה לעבל רשפאת הילא
                                              םילחנב סנכב םירבד אשונ חרפי תימע ד"וע ב יפו ישילש תיב ,'א הקלח לש ובאטב
        תושרה הגאד אל םינש ךשמב ,םתנעטל         רתויב ןכדועמה עדימה תא םהינפב איב  ,םיבשומה תעונת לש תילכלכה הרבחה  סנכב .םירפושמ םיאנתב הלחנ לוצ
     ודועיי תא התניש ,בושייה דמעמ תא רידסהל         ב ישח תמייק .רתויב תיעוצקמה ךרדבו  הסינכה אשונ תא םיבשומב תמשיימה  הדוגאה לש תוכרעיהה לע רבסוה
    לע םהלש תולחנה תא המשר אלו ןכדעל ילבמ          לש ןה ,הנוכנ תוכרעיהל המוצע תוב ב ושה םישומישה לש תורדסהו הטלחהל  קוחל 116 ןוקיתו תוטלחהל הסינכל
                                                           .םינ
                                                                     .הינבהו ןונכתה
    תורבדיהבש הווקת ונא" :הבוגתב י"מר # םמש          ונאו ,תולחנה ילעב לש ןהו הדוגאה  םיכישממ ונא" :חרפי תימע ד״וע  םג סנכב ףתתשה חרפי ד"ועל ףסונב
                                 נה תוטלחהל םתוא ןיכהל ידכב ןאכ
                                ב
       "ונורתפ לע אובי הז אשונ םג הרישיו הנכ                 ".תושרד ב הל תנמ לע ,םירבחל הרבסהה יברעב  ,"םיבשומ טבמ" תרבחמ ,בוטיר ירוא
                   ,םיעידומ  אובמ  יבשות          ךרדב "רוזמרה יעבצ"
                   רבעש שדוחב סרהנ םבושייש
                   ,וב הצרפש הלודגה הפירשה תובקעב
                   דרשמ תועצמאב העיבת ושיגה               תחלצומ הרדסהל
                   תיבב העיבת ,רלונק רתיבא ד"הוע
                   יעקרקמ תושר דגנ יזוחמה טפשמה  גווס # םיבשומב תולחנל תורדסה ךרעמ המיקה "םיבשומ טבמ" תרבח
                          .)י"מר( לארשי
                   בתכמ הלועש תירקיעה הנעטה   תרדסה תא תרשפאמה הטישב ,רוזמרה יעבצ פ"ע עצבתמ תולחנה
         םיעידומ אובמב ףורש תיב  אל םינש ךשמב יכ איה ,העיבתה                תויושרה תושירדל םאתהב תולחנה
    בהל 91% לש תפסותה תא םלשל ילבמ(  ,בושייה דמעמ תא רידסהל י"מר הגאד

      .)180%בל הנושארה ד"חי תמלש  אלו ןכדעל ילבמ ודועיי תא התניש ב דהו יוויל ,י"מר תושירדל םאתהב םיכ        לירפאב 25-ה םויב
    םיבשותה ורגיש תועובשה גח ברעב  .םמש לע םיבשותה תולחנ תא המשר    .השגהה ךילהתב הכר                  קוחל 116 ןוקית רשוא 2017
    וב ,לאירא ירוא ,תואלקחה רשל בתכמ  ןתינש ףא יכ ,םינעוט םיבשותה ,ףסונב בסה תשרדנ רשאכ  םותכ לולסמ *            לע עיפשמה ,היינבהו ןונכתה
                                       -
    ,עויס םהל חטבוה 2016 יאמב יכ וריכזה  םינבה ,בושייב היינב תופסותל רושיא  לע הלחנה לש תימוקמ תוכמסב הרד         ב סה ךילהת ורבע םרטש תולחנ
    עגפ יתליהק בושייל דועייה יוניש יכו  םיאכז םניאו םירכומ אל םיכישממה  עוציב תא ללוכ אוהו ,היינב רתיה ידי       ןיב ללוכ ןוקיתה .קוחכ הרד
    ויה בושייב ןכש ,םתסנרפב םג השעמל  תובחרה יעצבמב תונתינה תוחנהל .היטביה לכ לע ,י"מרל השגהה             ב פמ תויוכמס תבחרה תא ראשה
    .םייפותיש םילעפמ תע התואב םימייק  םושיר יא תועמשמ ,םתנעטל .םיבושייה  הרדסהב רבודמ ןאכ - םודא לולסמ *          םיווצב שומישה תבחרה ,םיחק
    דמעמל בושייה תא ריזחהל םישרוד םה  העיגפ הווהמ םושירה יונישו תולחנה  ,ח"לפ ןוגכ םיביכרמ תללוכה ,תבכרומ       ,ןכו תילילפ הפיכא ,םיילהנמ
           .יפותיש בשומ לש ב הל םתואכז תא תנכסמו םשוכרב השק ב מב .'וכו תיתדוקנ ע"בת ,גרוח שומיש          ב נקה םוחתב תיתועמשמ היילע
    ,במולוג ןתנלא ,בושייה דעו ר"וי   .בושייב שדחמ בשיית  ,יעוצקמ יוויל הרבחה הנקמ הז לולס            תולחנה ילעב לע תולטומה תוס
    בושייכ רדגומ םיעידומ אובמ יכ רסמ ב יק תעבתנה" יכ ,העיבתב בתכנ דוע .יאמשו יטפשמ ץועיי ללוכה                    .תורדסומ יתלבה
    ץראה לכב םיבושיי 40 ךותמ ,דחא רפת  לושינל ,)ההומתו( הלוספ הטלחה הלב  טבמ" ל"כנמ ,רגריב םתיא רמוא          תא דואמ וריבגה הנורחאל
    ידיימ ןורתפל גואדל רצואה רשל ארקו  שרופמב םהל ונקוהש תויוכזמ םיעבותה  הב ןמז תדוקנב םייוצמ ונא" :"םיבשומ       ב רוחה םישומישה לש הפיכאה
    תוירחא לבקל הלשממה שארלו בצמל  תלילש ךות ,תעבתנה ידי לע בתכבו  ,הנוילע תובישח לעב עוריא ללוחתמ "םיבשומ טבמ" ל"כנמ ,רגריב םתיא  הדיחיה ידי לע ,םיבשומב םיג
        .םיעידומ אובמל תימואל  יתד בשומכ בושייה לש ידוחייה ונויבצ  יכ וניהיז .םיבשומה רובע ןנוכמ עוריא        דרשמ לש הפיכאל תיצראה
    י"מר" :לארשי יעקרקמ תושר תבוגת ב וסיפת חורב דסונש ,ידוחיי יפוא לעב  רעובה אשונל הנעמ תתל םיבייח ונא  לכ אלל םיילהנמ תוסנקבו םיבחרנ  ךכ .116 ןוקית חוכמ תלעופה רצואה
    תוחפשמל עייסל הדיבש לכ השעת     ."ךבילרק ברה לש וית  תבשל םילוכי אל ונאו תורדסהה לש      ."היצרופורפ  תודיינ תורשע הנורחאל וטשפ לשמל
                                                               ב
                                                         "
    ןוסאב השק המוארט הווחש בושיילו  טפשמה תיבמ םישקבמ םיבשותה  תא ליבוהל ונמצע לע ונחקל .דגנמ בכה הרבחה ,"םיבשומ טבמ תרבח עעומ םיבשומ הנומש לע הדיחיה לש
    י"מר הלהינ תונורחאה םינשב .הפירשה  םאתהב גוהנל תעבתנל הרומה וצ תתל  קינעהל ונתלוכיב ,יתחמשל .ךלהמה  הטילחה ,םיבשומה תעונת לש תילכל ביק םיבשות רפסמו , זג תירוזאה הצר
    םהיתויוכז תרדסהל םיבשותה םע מ"ומ  בושייה לא סחייתהלו ,התובייחתהל ב עמה תא תולחנה ילעבלו םיבשומל  הלחנ לעב לכל רשפאיש הנעמ קינעהל  ןיבש יוושב תוסנק ינפל תוארתה ולב
    ב ות - םתודגנתה תורמל - המדיק םגו ב תמו עבונה לכ לע ,יפותיש בשומ לאכ  םיריחמה תמרבו רתויב יעוצקמה הנ  הנופ הרבחה ךכ םשל .הרדסהל עיגהל  .םילקש ןוילימ 1.2-ל 300
    הידעלבש ,בושייל תטרופמ ראתמ תינכ  תורוהל םישקבמ םה ,ןכ ומכ .ךכמ בייח  לכב הכ דע ונגהנש יפכ ,רתויב הבוטה  ןדיע" לש תרתוכה תחתו םיבשומל  תועקרק ףגא ר"וי הנפ ךכ תובקעב
    .םיבשותה תויוכז תא רידסהל ןתינ אל  בושייה ימוחתב הלחנ תשיכרל יאנת יכ  ינא .וב הקסע 'םיבשומ טבמ'ש םוחת  ילולסמ העיצמ איה "םיבשומב שדח  ,םיבשומה תעונת לש יטפשמה ץעויהו
    ב וקמה םיבשותה תויוכז יבגל קלוח ןיא  יכ ,ןיוצמ העיבתב .תורבחל הלבק היהי ב טצה ןורחאה שדוחב קרש רשבל חמש .תונושה תולחנל הרדסה  ,רצואה רשל בתכמב ,חרפי תימע ד"וע
    ב עצל .ןיעידומ אובמב ובשייתהש םייר  ולבקי םיכישממ םינבש םהל חטבוה ב מל םהב ,םינושאר םיבשומ השיש ופר  ,תוליעיב הרדסהה תא עצבל ידכ  ,ייניעב הומת ףאו ןבומ אל" :בתכ ובו
    תומכסהמ םהב ורזח םיבשותה ,ברה ונר  יוניב יפל הריכח הזוח ומלשיו תוחנה  דעו ץראה ןופצמ תולחנ 100-מ הלע  .רוזמרה יעבצ יפ לע וגווס םילולסמה  דצמ תונמדזה תנתינ תחא דיב עודמ
    ב זל סחייתהב רקיעב ,םמיע וגשוהש  11% לש םולשתב ,ר"מ 160 דע לעופב  תרבח .םיליבומ ונאש ךילהתל ,המורד  תריחב יפ לע איה לולסמ לכל הסינכה  הרדסה ךילהל סנכיהל י"מר תצעומ
    הווקת ונא .ישילשהו ינשה רודה תויוכ  )תויוכז תרבעה תעב החדנ םולשתו( ב תב הנעמ תתל הכורע 'םיבשומ טבמ'  :םה םיעצומה םילולסמה .רבחה  שומיש ימד ןתונה ץירמת םע המכסהב
    הז אשונ םג הרישיו הנכ תורבדיהבש  .91% לש םולשתב - ר"מ 160 לעמו  לכבו ץראה יקלח לכב ,תורדסהה םוח  איה הלחנה רשאכ - קורי לולסמ *  הפיכא הלחה היינשה דיבו םיתחפומ
           ."ונורתפ לע אובי  31% לש םולשתב היהת היינש ד"חי     ".ןותנ ןמז ב מסמ קית תנכה ללוכ לולסמה .הניקת  הפיכא יעצבמב הוולמה ,תיביסרגא 5 ||   20.6.2019                                                   20.6.2019        || 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9