Page 1 - KL1209
P. 1

תיצראה הדיחיה תומישמו 116 ןוקית
                                                           לוחהמ שארה תאצוה םיבייחמ


        11                                                     9 דומע האר
              קמעה ינצינ                                         םירקובמ הרדסה יכילהל סנכיה

           מ"עב יגולוקא ןוכימ
    ט"עשת לולאב ב"י  2019 רמבטפסב 12  1099 'סמ  תירפכה תובשייתההו םיבשומה ןועובש
                   
                                   
                                            
                                                              ”םיחקלמ-תעונת“ וניה ךילהה ןפוא
           תיגולוקא היגולונכט רוצייו ןונכת                                 .תובא תלחנ לע ץלמומה ד”וע י”ע יטפשמ יווילב הבוגמ הרדסה
             13 'מע האר                                         םיחמומה    !םיחמומל י/הנפ
                                                           תרדסהל
                                                           תועקרק    /הרדסהל ךרדה ןוחביאב ךל עייסנ
                                                                  /תויוכז תפסוה/היצזילגל/יושיר
                                                                  תפסוה/לוציפ/ח”לפ/שרגמ וק יוניש
                                                                  ...דועו ...דועו הלחנב ישילש תיב
                                                                  לבקל רשקתה  - חוקלה תיבב רוקיב
                                                            תולחנו םיבשומל הליבומה הרבחה םיצילממ תמישר !תובייחתה אללו םניח
                                                                  ךתחפשמ ינבלו ךל םג עייסל חמשנ ,ונתרזעב וחילצה םיבר
                                                                  תולחנו םיבשומל לארשיב הקיתווהו הלודגה הרבחה - תובא תלחנ תרבח
                                                           3055327 ,הנימינב ,’א 9 ןימסיה  ןונכתב םיחמומ םילכירדא ללוכה יעוצקמ תווצ תלעב ,םינש בר ןיטינומ תלעב
                                                          04-6228886 .סקפ ,04-6227744 .לט  .תילוהינ הרדשו םיילכלכ םיצעוי ,ח”ור ,םיאמש ,םיבשומב תוע”בת תלבוהו
                                                           www.nachlat-avot.co.il
                                                                         17 דומעב םיטרפ האר
     הלולשיב      םיבר םיבשומב # !דבל אל תא ?תדלי

      ,םיטבנ בשומב םג הנורחאבו ץראב
      ודליש םישנ רובע בשומה תושנ תוקפסמ
      הווהמש בוטו ירט לכוא - רבכמ אל
      ןטק קוניפ וא ,המישנל ריווא תובר רובע
      יקסבלסז ןויס # הדילה ירחאש שדוחב
      :"הלולשיב" םזימ תא המזיש והילא
      תחא ךומתל הליהקה לש תונמדזה תאז"
      תושעל טושפו 'בוט לזמ' דיגהל ,היינשב
              20 'מע ,"בוט                                                   )shuterstock :היצרטסוליא םוליצ( הדיל ירחא םישנב תוכמות םישנ
             4 'מע ,"רוגסה םימה קוש תא חותפל הכירצ הנידמה" :רוצ ריאמ     WWW.KENES-MEDIA.COM דועו ונלש תובתכה לכ תא אוצמל ולכות םש ונלש שדחה לטרופל סנכהל םכתא םינימזמ ונחנא


                 ופרטצה
              לש תחצנמה החפשמל

         !לארשיב רכמנה אשמה רוטקרט

         ,תיביר אלל םימולשת 24-ב וישכע
              .ןיא דיירטל תורשפא                                                                     * 9930


                                                       .ח.ל.ט .30.9.19 דע ףקותב .דבלב השחמהל תונומתה
   1   2   3   4   5   6